SFS 1993:131 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1993:131 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
SFS 1993_131 Lag om ändring i lagen (1927_77) om försäkringsavtal

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

SFS 1993:131

Utkom från trycket
den 16 mars 1993

utfärdad den 4 mars 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 103 § lagen (1927:77) om försäk-

ringsavtal skall ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1993.

2. Den nya lagen tillämpas endast beträffande villkor om enskild egen-

dom vilka har tillkommit efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

103 § Ett förmånstagarförordnande eller villkor enligt 7 kap. 2 § 5 äkten-

skapsbalken om att ett försäkringsbelopp eller en försäkring skall vara
förmånstagarens enskilda egendom samt en återkallelse av ett sådant för-
ordnande eller villkor skall, för att vara gällande, skriftligen meddelas
försäkringsgivaren eller genom dennes försorg antingen tas in i försäk-
ringsbrevet eller antecknas på detta.

Om försäkringstagaren har förenat ett förmånstagarförordnande med

villkor om att försäkringsbeloppet eller försäkringen skall vara mottaga-
rens enskilda egendom, skall försäkringsgivaren skriftligen underrätta för-
månstagaren om det när ett försäkringsbelopp första gången betalas ut.

1

Prop. 1992/93:148, bet. 1992/93: LU23, rskr. 1992/93:169.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.