SFS 1993:17 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1993:17 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
SFS 1993_17 Lag om ändring i lagen (1927_77) om försäkringsavtal

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:17
Utkom från trycket
den 26 januari 1993

Lag
om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utfärdad den 14 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1§ lagen (1927:77) om försäk-

ringsavtal skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag äger tillämpning på avtal, varigenom försäkring medde-

las av någon som driver försäkringsrörelse.

Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen

(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1973:370) om arbetslöshetsför-
säkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1979:84) om
delpensionsförsäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16)
om försäkring mot vissa semesterlönekostnader.

Lagen tillämpas inte på försäkringar som avses i konsumentförsäkrings-

lagen (1980:38). I förhållande till annan än försäkringstagaren tillämpas
dock 25, 54 - 58, 86 - 88, 95 och 96 samt 122 och 123§§ även i fråga om
sådana försäkringar. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser gäller även
3§ första stycket.

Lagen tillämpas inte heller på trafikförsäkringar i den mån annat följer

av trafikskadelagen (1975:1410).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:40, bet. 1992/93: AU5, rskr. 1992/93:72.

2

Senaste lydelse 1991: 1990.

35

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.