SFS 1994:336 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1994:336 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
SFS 1994_336 Lag om ändring i lagen (1927_77) om försäkringsavtal

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:336

Utkom från trycket
den 31 maj 1994

Lag
om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 117 § lagen (1927:77) om försäk-

ringsavtal skall ha följande lydelse.

117 §2 Försätts försäkringstagaren i konkurs efter ansökan, som har

gjorts innan tio år förflutit från försäkringsavtalets ingående, och har han

under de tre senaste åren före konkursansökningen eller senare till betal-
ning av premie för försäkring, som enligt 116 § inte kan göras till föremål
för utmätning, använt belopp, som vid den tid, då betalningen skedde, ej
stod i skäligt förhållande till hans villkor, får konkursboet hos försäkrings-
givaren utkräva vad sålunda har erlagts för mycket, i den mån tillgodo-
havandet hos denne förslår till det. Har inte försäkringstagaren lämnat
konkursboet samtycke till beloppets utkrävande, åligger det konkursboet
att för prövning av dess rätt väcka talan mot försäkringstagaren. Beträffan-
de sådan talan tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 19 och 20 §§ konkursla-
gen (1987:672).

Har konkursen föregåtts av förordnande av god man enligt ackordslagen

(1970:847), ansökan om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen
(1994:334) eller förordnande av boutredningsman, skall vad som enligt
första stycket gäller om tiden för konkursansökningen avse den i 4 kap. 2 §
konkurslagen för sådant fall angivna fristdagen.

Bestämmelserna i första och andra styckena om konkurs äga motsvaran-

de tillämpning om i stället offentligt ackord fastställts. I fråga om talan
med anledning av ackordsförhandling äga 17 och 18 §§ ackordslagen
(1970:847) motsvarande tillämpning.

Ej må krav, varom nu är sagt, göras gällande till förfång för förmånstaga-

re vars insättande jämlikt 102 § ej må återkallas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 123, bet. 1993/94: LU26, rskr. 1993/94:303.

2

Senaste lydelse 1987:692.

672

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.