SFS 1995:454 Lag om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1995:454 Lag om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38)
SFS 1995_454 Lag om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980_38)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:454
Utkom från trycket
den 23 maj 1995

Lag
om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38);

utfärdad den 27 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § konsumentförsäkringslagen

(1980:38) skall ha följande lydelse.

8 § I fråga om underlåtenhet att lämna information enligt 5 � 7 §§ skall
tillämpas vad som föreskrivs i marknadsföringslagen (1995:450) om
underlåtenhet att lämna information vid marknadsföring.

Ett åläggande att lämna information enligt 5 § eller 6 § tredje stycket får

innehålla att informationen skall lämnas i skriftlig form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95: LU16, rskr. 1994/95:267.

747

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.