SFS 1996:768 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1996:768 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
SFS 1996_768 Lag om ändring i lagen (1927_77) om försäkringsavtal

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1225

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Senaste lydelse 1994:336.

SFS 1996:768
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 117 § lagen (1927:77) om

försäkringsavtal skall ha följande lydelse.

117 §2 Försätts försäkringstagaren i konkurs efter ansökan, som har
gjorts innan tio år förflutit från försäkringsavtalets ingående, och har han
under de tre senaste åren före konkursansökningen eller senare till be-
talning av premie för försäkring, som enligt 116 § inte kan göras till före-
mål för utmätning, använt belopp, som vid den tid, då betalningen skedde,
ej stod i skäligt förhållande till hans villkor, får konkursboet hos för-
säkringsgivaren utkräva vad sålunda har erlagts för mycket, i den mån
tillgodohavandet hos denne förslår till det. Har inte försäkringstagaren
lämnat konkursboet samtycke till beloppets utkrävande, åligger det kon-
kursboet att för prövning av dess rätt väcka talan mot försäkringstagaren.
Beträffande sådan talan tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 19 och 20 §§
konkurslagen (1987:672).

Har konkursen föregåtts av beslut om företagsrekonstruktion enligt

lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, ansökan om skuldsanering
enligt skuldsaneringslagen (1994:334) eller förordnande av boutred-

ningsman, skall vad som enligt första stycket gäller om tiden för kon-
kursansökningen avse den i 4 kap. 2 § konkurslagen för sådant fall
angivna fristdagen.

Bestämmelserna i första och andra styckena om konkurs äger mot-

svarande tillämpning om i stället offentligt ackord fastställts. I fråga

om talan med anledning av ackordsförhandling tillämpas 3 kap. 6 och
7 §§ lagen om företagsrekonstruktion.

Ej må krav, varom nu är sagt, göras gällande till förfång för förmåns-

tagare vars insättande jämlikt 102 § ej må återkallas.

background image

SFS 1996:768

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträ-

dandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1226

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.