SFS 1997:243 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1997:243 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
SFS 1997_243 Lag om ändring i lagen (1927_77) om försäkringsavtal

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236.

2

Senaste lydelse 1996:800.

439

SFS 1997:243
Utkom från trycket
den 6 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1927:77) om
försäkringsavtal;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1927:77) om försäk-

ringsavtal skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag äger tillämpning på avtal, varigenom försäkring meddelas
av någon som driver försäkringsrörelse.

Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen

(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-
ring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1979:84) om del-

pensionsförsäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16) om
försäkring mot vissa semesterlönekostnader.

Lagen tillämpas inte på försäkringar som avses i konsumentförsäkringsla-

gen (1980:38). I förhållande till annan än försäkringstagaren tillämpas dock
25, 54-58, 86-88, 95 och 96 samt 122 och 123 §§ även i fråga om sådana
försäkringar. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser gäller även 3 § första
stycket.

Lagen tillämpas inte heller på trafikförsäkringar i den mån annat följer av

traflkskadelagen (1975:1410) eller på patientförsäkringar i den mån annat
följer av patientskadelagen (1996:799).

background image

440

SFS 1997:243

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.