SFS 2005:104 Försäkringsavtalslag

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2005:104 Försäkringsavtalslag
050104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringsavtalslag;

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

F�RSTA AVDELNINGEN

Inledande bestämmelser

1 kap. Tillämpningsområdet och den tvingande regleringen

Lagens tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i 2�9 kap. i denna lag tillämpas på individuell försäk-
ring mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren
förmögenhetsskada i övrigt (skadeförsäkring) som tecknas hos ett försäk-
ringsbolag. I 2�7 kap. regleras konsumentförsäkring, i 8 kap. företagsförsäk-
ring och i 9 kap. vissa gemensamma frågor om skadeförsäkring.

Bestämmelser om gruppskadeförsäkring finns i 17 kap. och bestämmelser

om kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring i 18 kap.

2 § Bestämmelserna i 10�16 kap. tillämpas på individuell livförsäkring,
sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring (personförsäkring) som tecknas hos
ett försäkringsbolag.

En personförsäkring kan tecknas på försäkringstagarens eller någon an-

nans liv eller hälsa. Som personförsäkring räknas inte sådan avbrottsförsäk-
ring för näringsidkare där försäkringsersättningen helt eller till övervägande
delen skall beräknas efter verkliga utgifter eller förluster. Premiebefrielse-
försäkring räknas som sjukförsäkring, även om den ingår i ett liv- eller
olycksfallsförsäkringsavtal.

Bestämmelser om gruppersonförsäkring finns i 19 kap. och bestämmelser

om kollektivavtalsgrundad personförsäkring i 20 kap.

3 § Denna lag tillämpas inte på trafikförsäkringar eller patientförsäkringar
till den del sådana försäkringar regleras av trafikskadelagen (1975:1410)
respektive patientskadelagen (1996:799).

Lagen gäller inte för återförsäkring.

Definitioner

4 § I denna lag betyder

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

SFS 2005:104

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

2

SFS 2005:104

försäkringstagare: den som har ingått avtal om försäkring med ett för-

säkringsbolag,

försäkrad: vid skadeförsäkring den vars intresse är försäkrat mot skadan

och vid personförsäkring den på vars liv eller hälsa en försäkring gäller,

förmånstagare: den som på grund av ett förmånstagarförordnande enligt

14 kap. har rätt att få försäkringen eller ersättning som utfaller från den,

konsumentförsäkring: individuell skadeförsäkring som en fysisk person

eller ett dödsbo tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför nä-
ringsverksamhet,

företagsförsäkring: individuell skadeförsäkring som avser näringsverk-

samhet eller offentlig verksamhet och annan individuell skadeförsäkring
som inte är konsumentförsäkring,

gruppavtal: avtal som sluts med ett försäkringsbolag för en bestämd

grupp personer och som anger villkor för avtal om gruppförsäkring,

gruppskadeförsäkring: skadeförsäkring som meddelas enligt ett grupp-

avtal och som gäller under förutsättning att den försäkrade eller någon annan
med särskild anknytning till denne tillhör gruppen,

gruppersonförsäkring: personförsäkring som meddelas enligt ett grupp-

avtal och som gäller under förutsättning att den försäkrade eller någon annan
med särskild anknytning till denne tillhör gruppen.

Det som sägs om försäkringstagaren tillämpas också på den som vid per-

sonförsäkring har förvärvat försäkringstagarens rätt.

Det som sägs om försäkringsbolag gäller också i fråga om andra företag

som meddelar försäkring. Det som sägs om näringsidkare gäller också andra
som tecknar eller vill teckna en företagsförsäkring.

Personförsäkring som tecknas av en arbetsgivare till förmån för en anställd

5 § När en arbetsgivare tecknar en individuell personförsäkring till förmån
för en anställd på dennes liv eller hälsa, anses den anställde som försäkrings-
tagare vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. om information till för-
säkringstagaren när ett försäkringsavtal har träffats, vid tillämpning av 14
och 15 kap. samt i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt. En så-
dan anställd anses som konsument vid tillämpningen av 10 kap. 10 §.

Första stycket gäller inte om försäkringsavtalet föreskriver något annat.

Tvingande bestämmelser

6 § Försäkringsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag
är till nackdel för försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare eller för
den försäkrade är utan verkan mot någon av dem, om inte annat anges i la-
gen.

Försäkringsvillkor som avviker från 9 kap. till nackdel för en ersättnings-

berättigad tredje man i andra fall än där anges är utan verkan mot denne.
Detsamma gäller försäkringsvillkor vid ansvarsförsäkring som till nackdel
för den skadelidande avviker från 4 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 1�
4 §§.

7 § Det som sägs i 6 § första stycket om tvingande bestämmelser gäller
inte

background image

3

SFS 2005:104

1. sådan sjöförsäkring, annan transportförsäkring eller försäkring av luft-

fartyg som inte är konsumentförsäkring,

2. kreditförsäkring,
3. gruppskadeförsäkring som meddelas för en grupp näringsidkare,
4. kollektivavtalsgrundad försäkring, om försäkringen följer en överens-

kommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorga-
nisation, och

5. sådan gruppskadeförsäkring för fysiska personer som har meddelats

huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och grupp-
personförsäkring för näringsidkare, studerande eller andra som i fråga om
utformning och funktion kan jämställas med kollektivavtalsgrundad försäk-
ring, om villkoren har godkänts av regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer.

En personförsäkring som ingår i en skadeförsäkring

8 § Ingår en personförsäkring som en del i en skadeförsäkring, gäller be-
stämmelserna om skadeförsäkring även för personförsäkringen, om inte an-
nat anges. Vidare tillämpas 14 och 15 kap. beträffande personförsäkringen.

ANDRA AVDELNINGEN

Individuell skadeförsäkring

Konsumentförsäkring

2 kap. Information

Försäkringsbolagets skyldighet att lämna information

1 § Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt detta kapi-
tel. Informationen skall, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. In-
formationen skall vara klar och tydlig och avfattad på svenska. Den får läm-
nas på ett annat språk om mottagaren begär det.

Detta kapitel är inte tillämpligt på sådana ömsesidiga lokala bolag som

bedriver annan försäkring än brandförsäkring.

Information innan en försäkring meddelas

2 § Innan en konsumentförsäkring meddelas skall försäkringsbolaget
lämna information som underlättar kundens bedömning av försäkringsbeho-
vet och val av försäkring. Informationen skall på ett enkelt sätt återge det hu-
vudsakliga innehållet i de försäkringsvillkor som kunden behöver ha känne-
dom om för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen av försäk-
ringen. Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet skall tydligt framgå.
Detsamma gäller om försäkringsbolagets ansvar inträder först när premien
betalas.

Försäkringsbolaget skall också lämna information om försäkringstagarens

möjligheter att förnya försäkringen.

background image

4

SFS 2005:104

3 § Information enligt 2 § behöver inte lämnas i den mån kunden avstår
från den eller det möter hinder med hänsyn till förhållandena då försäkrings-
avtalet ingås.

Information när avtal har träffats

4 § Snarast efter avtalsslutet skall försäkringsbolaget tillställa försäkrings-
tagaren en skriftlig bekräftelse på avtalet. Försäkringsbolaget skall också,
om det inte skett tidigare, upplysa om försäkringsvillkorens innehåll och sär-
skilt framhålla

1. villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller övriga om-

ständigheter utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyd-
det,

2. förbehåll enligt 3 kap. 2 § tredje stycket om att försäkringsbolagets an-

svar inte inträder förrän premien betalas,

3. villkor enligt 4 kap. 3 § om skyldighet att anmäla ändring av risken och

följderna av en försummad anmälan, samt

4. viktiga säkerhetsföreskrifter och följderna av att de inte efterlevs.

Information under försäkringstiden och i samband med förnyelse

5 § Under försäkringstiden och i samband med att försäkringen förnyas
skall försäkringsbolaget i skälig omfattning informera försäkringstagaren
om sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse för
denne att känna till.

Försäkringsbolaget skall på försäkringstagarens begäran också i övrigt

lämna information om premien och andra villkor för försäkringen.

Information om villkorsändring

6 § Om försäkringsbolaget ändrar försäkringen enligt 3 kap., skall det
samtidigt tillställa försäkringstagaren den information om ändringarna som
denne kan behöva. Nya villkor som avses i 4 § skall särskilt framhållas.

Information om ändringar i försäkringen skall lämnas samtidigt med pre-

miekravet för den period då de nya villkoren skall börja gälla.

Information om möjligheter till överprövning m.m.

7 § I samband med att ett anspråk på försäkringsersättning regleras skall
försäkringsbolaget, om det inte med hänsyn till omständigheterna är obehöv-
ligt, upplysa den som har framställt anspråket om vilka möjligheter som
finns att få en tvist om ersättningen prövad. Finns det en risk för att rätten till
försäkringsersättning skall gå förlorad på grund av preskription, skall bola-
get också erinra om detta.

Första stycket första meningen gäller även när en försäkring upphör i för-

tid eller ändras under försäkringstiden, om inte försäkringstagaren har begärt
åtgärden.

background image

5

SFS 2005:104

Underlåtenhet att lämna information

8 § Om ett villkor av sådant slag som anges i 4 § inte har särskilt framhål-
lits av försäkringsbolaget vare sig före eller efter avtalsslutet, får det inte
åberopas av bolaget. Detsamma gäller villkor som inte har särskilt framhål-
lits enligt 6 §. Det sagda gäller inte en sådan begränsning av försäkrings-
skyddet som framgår av lag.

9 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt detta kapitel,
skall marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas. Informationen skall där-
vid anses vara sådan information av särskild betydelse från konsumentsyn-
punkt som avses i 4 § andra stycket marknadsföringslagen.

3 kap. Försäkringsavtalet

Rätten till försäkring

1 § Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument att teckna en sådan
försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått
de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med
hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den befarade skadans omfatt-
ning, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Ett av-
slag får inte grundas på att ett försäkringsfall har inträffat efter det att en an-
sökan har avsänts eller lämnats till försäkringsbolaget.

Försäkringstid och ansvarstid

2 § Försäkringstiden får inte överstiga ett år, om det inte finns särskilda
skäl för en längre försäkringstid.

Om inte annat har avtalats eller framgår av omständigheterna, inträder

försäkringsbolagets ansvar enligt försäkringsavtalet dagen efter den dag då
försäkringstagaren ansökte om försäkringen eller antog ett anbud från bola-
get. Ansvaret gäller till och med försäkringstidens sista dag.

Om försäkringen skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar pre-

mien, inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter den dag då premien
betalades. Det gäller också om försäkringen i annat fall är giltig bara om pre-
mien betalas innan försäkringstiden börjar.

Uppsägning till försäkringstidens utgång

3 § Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra
vid försäkringstidens utgång.

Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra vid försäkrings-

tidens utgång. Uppsägningen skall göras skriftligen och sändas till försäk-
ringstagaren senast en månad innan försäkringstiden går ut. Den skall för att
få verkan innehålla en förfrågan om försäkringstagaren vill ha försäkringen
förnyad. Begär försäkringstagaren att försäkringen förnyas, gäller uppsäg-
ningen bara om det finns särskilda skäl att vägra försäkring med hänsyn till
sådana omständigheter som anges i 1 §.

background image

6

SFS 2005:104

Förnyelse av försäkringen

4 § Har inte en giltig uppsägning skett enligt 3 §, förnyas försäkringen för
den vanligen tillämpade försäkringstid som närmast svarar mot den senast
gällande försäkringstiden och på de villkor i övrigt som har gällt under
denna tid, om inte försäkringstagaren då har tecknat en motsvarande försäk-
ring hos ett annat försäkringsbolag. Detta gäller dock inte om annat har avta-
lats eller framgår av omständigheterna.

Försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen i samband med förnyelse

5 § Vill försäkringsbolaget ändra försäkringen i samband med en förnyelse
enligt 4 §, skall bolaget skriftligen ange ändringen senast samtidigt med kra-
vet på premie för den förnyade försäkringen. Den förnyade försäkringen gäl-
ler då för den tid och på de villkor som försäkringsbolaget har angett.

I 2 kap. 6 § finns bestämmelser om information i samband med en ändring

enligt första stycket.

Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen i förtid

6 § Försäkringstagaren får säga upp försäkringen att upphöra före försäk-
ringstidens utgång, om

1. försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt denna

lag eller enligt försäkringsavtalet,

2. försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande

omständighet,

3. försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren med stöd av 8 §,
4. försäkringen har förnyats enligt 4 § och försäkringstagaren ännu inte

har betalat premie för den nya premieperioden, eller

5. det i annat fall föreligger en ny omständighet av väsentlig betydelse för

försäkringsförhållandet.

Om inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen efter den dag då den

kom fram till försäkringsbolaget. Försäkringen kan också sägas upp med
verkan från och med en viss dag i framtiden.

Om försäkringstagaren efter förnyelse enligt 4 § tecknar en motsvarande

försäkring hos ett annat försäkringsbolag utan att betala premie för den för-
nyade försäkringen, anses denna uppsagd med omedelbar verkan.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid

7 § Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra före försäk-
ringstidens utgång, bara om försäkringstagaren eller den försäkrade grovt
har åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget eller om det annars finns synner-
liga skäl.

Uppsägningen skall göras skriftligen och med fjorton dagars uppsäg-

ningstid, räknat från det att försäkringsbolaget avsände den. Uppsägningen
skall ske utan oskäligt dröjsmål från det att försäkringsbolaget fick känne-
dom om det förhållande som den grundas på. Annars förlorar försäkringsbo-
laget rätten att säga upp försäkringen på grund av förhållandet, om inte för-

background image

7

SFS 2005:104

säkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro
och heder.

I 5 kap. 2 § finns bestämmelser om uppsägning på grund av premiedröjs-

mål.

Försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen i förtid

8 § Om försäkringstagaren eller den försäkrade grovt har åsidosatt sina
förpliktelser mot försäkringsbolaget eller det annars finns synnerliga skäl,
får bolaget ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Om en sådan
ändring gäller det som sägs om uppsägning i 7 § andra stycket.

I 2 kap. 6 § finns bestämmelser om information i samband med en ändring

enligt första stycket.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets konkurs, m.m.

9 § Om försäkringsbolaget försätts i konkurs, har försäkringstagaren rätt
att säga upp försäkringen att upphöra omedelbart. Konkursboet har rätt att
säga upp försäkringen med fjorton dagars uppsägningstid.

Upphör försäkringen att gälla enligt första stycket, har försäkringstagaren

och andra som lider skada på grund av detta rätt till skadestånd.

10 § Försäkringstagaren har också rätt att säga upp försäkringen att upp-
höra omedelbart, om

1. försäkringsbolaget vid en utmätning saknar tillgångar till full betalning

av utmätningsfordringen, förklarar sig ställa in sina betalningar eller annars
kommer på obestånd, eller

2. försäkringsbolagets rätt upphör att bedriva marknadsföring och att ingå

nya försäkringsavtal om risker som är belägna i Sverige eller att alls driva
försäkringsrörelse.

Första stycket gäller inte om försäkringsbolaget genast efter anmaning

ställer betryggande säkerhet för avtalets fullgörande.

Upphör försäkringen att gälla enligt första stycket, har försäkringstagaren

och andra som lider skada på grund av detta rätt till skadestånd.

11 § Om försäkringsbolaget har trätt i likvidation, tillämpas 9 §. Försäk-
ringen upphör att gälla ett år efter likvidationens början, om inte försäkrings-
tagaren har sagt upp den dessförinnan.

4 kap. Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

Upplysningsplikten

1 § Den som vill teckna en konsumentförsäkring är skyldig att på försäk-
ringsbolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan
om försäkringen skall meddelas. Detsamma gäller om försäkringstagaren
begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. Försäkringstagaren skall ge
riktiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor.

background image

8

SFS 2005:104

En försäkringstagare som inser att försäkringsbolaget tidigare har fått

oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse
för riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.

2 § Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt enligt
1 § har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt
vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på för-
mögenhetsrättens område och försäkringsbolaget fritt från ansvar för försäk-
ringsfall som inträffar därefter. I fråga om betald premie tillämpas 5 kap.
6 §.

Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt

sin upplysningsplikt enligt 1 §, kan ersättningen sättas ned i fråga om varje
försäkrad efter vad som är skäligt med hänsyn till den betydelse förhållandet
skulle ha haft för försäkringsbolagets bedömning av risken, det uppsåt eller
den oaktsamhet som har förekommit och övriga omständigheter.

Riskökning

3 § Försäkringsbolaget får föreskriva i avtalsvillkoren att försäkringstaga-
ren utan oskäligt dröjsmål skall anmäla till bolaget om ett förhållande som
har angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken ändras. Om
försäkringstagaren försummar att göra en sådan anmälan, kan ersättningen
från försäkringen sättas ned i fråga om varje försäkrad enligt vad som sägs i
2 § andra stycket.

Av 2 kap. 8 § framgår att ett villkor om anmälningsskyldighet enligt för-

sta stycket i vissa fall inte får åberopas av försäkringsbolaget om det inte sär-
skilt har framhållits för försäkringstagaren.

När ersättningen inte får sättas ned

4 § Ersättningen får inte sättas ned enligt 2 § andra stycket eller enligt 3 §
första stycket, om försäkringsbolaget när upplysningsplikten eftersattes in-
såg eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga eller ofullstän-
diga. Detsamma gäller om de oriktiga eller ofullständiga upplysningarna
saknade eller senare har upphört att ha betydelse för avtalets innehåll.

Framkallande av försäkringsfall

5 § Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, läm-
nas inte ersättning från försäkringen såvitt angår honom. Detsamma gäller i
den mån den försäkrade uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäk-
ringsfall.

Har den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall

eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom
efter vad som är skäligt med hänsyn till hans förhållanden och omständighe-
terna i övrigt. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha
handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande
risk för att skadan skulle inträffa.

background image

9

SFS 2005:104

Om det finns särskilda skäl på grund av försäkringens art, får försäkrings-

bolaget göra förbehåll i villkoren om att ersättningen får sättas ned enligt an-
dra stycket även vid sådan vårdslöshet som inte är grov.

Säkerhetsföreskrifter

6 § Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en sä-
kerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning
som villkoren hänvisar till, kan ersättningen från försäkringen sättas ned så-
vitt angår honom efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets sam-
band med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har
förekommit och omständigheterna i övrigt.

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlings-

sätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller
om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda
eller andra medhjälpare.

Av 2 kap. 8 § framgår att viktiga säkerhetsföreskrifter inte kan åberopas

om de inte särskilt framhållits för försäkringstagaren.

Den försäkrades räddningsplikt

7 § När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart före-
stående, skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller
minska skadan och, om någon annan är ersättningsskyldig, för att bevara den
rätt försäkringsbolaget kan ha mot denne.

Har den försäkrade uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter enligt första

stycket, kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skä-
ligt med hänsyn till hans förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det-
samma gäller om den försäkrade har åsidosatt sina skyldigheter med vetskap
om att det innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa eller an-
nars genom grov vårdslöshet.

Identifikation med den försäkrade

8 § Om det anges i försäkringsvillkoren, skall i fall som avses i 5�7 §§
med den försäkrades handlande likställas handlande av

1. den som med den försäkrades samtycke har tillsyn över den försäkrade

egendomen, och

2. den försäkrades make, sambo och annan familjemedlem, när den för-

säkrade egendomen utgör gemensam bostad eller bohag i en sådan bostad.

Första stycket tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot detta.

Undantag från bestämmelserna om begränsning av försäkringsbolagets
ansvar

9 § Ersättning får inte sättas ned enligt detta kapitel på grund av

1. ringa oaktsamhet,
2. handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd eller som var un-

der tolv år, eller

background image

10

SFS 2005:104

3. handlande som avsåg att förebygga skada på person eller egendom i så-

dant nödläge att handlandet var försvarligt.

Vid försäkring mot skadeståndsansvar som kan uppkomma för den för-

säkrade (ansvarsförsäkring) tillämpas inte bestämmelserna om nedsättning
av ersättning i 5 § andra stycket och 6 och 7 §§ i förhållande till den skadeli-
dande. Om den försäkrade inte enligt någon författning är skyldig att ha an-
svarsförsäkring som omfattar skadan, är försäkringsbolaget skyldigt att
lämna ersättning bara i den utsträckning denna inte kan utges av den försäk-
rade.

Meddelande om att ansvarsbegränsning åberopas

10 § När försäkringsbolaget får kännedom om ett förhållande som vid för-
säkringsfall kan föranleda ansvarsbegränsning enligt detta kapitel, skall bo-
laget, om det vill göra gällande att dess ansvar skall begränsas, utan oskäligt
dröjsmål lämna ett skriftligt meddelande om detta till försäkringstagaren och
till den som annars kan göra anspråk på ersättning. Annars förlorar bolaget
rätten att åberopa förhållandet mot den som skulle ha fått meddelandet, om
inte försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt eller i strid
mot tro och heder.

Vissa fall av s.k. omfattningsvillkor

11 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också om en försäkring
innehåller försäkringsvillkor som enligt sin lydelse begränsar försäkringens
omfattning, när begränsningen beror av om någon på den försäkrades sida
på förhand har känt till de förhållanden som har orsakat försäkringsfallet el-
ler uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till detta eller på an-
nat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt kapitlet.

En personförsäkring som ingår i en konsumentförsäkring

12 § Om en personförsäkring ingår som del i en konsumentförsäkring, till-
lämpas 12 kap. i stället för detta kapitel i fråga om personförsäkringen.

5 kap. Premien

När premien behöver betalas

1 § Den första premien för en konsumentförsäkring behöver inte betalas
tidigare än fjorton dagar från den dag då försäkringsbolaget avsände ett krav
på premien till försäkringstagaren. Detta gäller dock inte om försäkringen
skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien eller om försäk-
ringen annars är giltig bara under förutsättning att premien betalas innan för-
säkringstiden börjar.

Premien för en senare premieperiod behöver inte betalas tidigare än en

månad från den dag då försäkringsbolaget avsände krav på premien till för-
säkringstagaren. Om premieperioden är högst en månad, skall premien dock
betalas på periodens första dag.

background image

11

SFS 2005:104

Andra stycket gäller också betalning av premien när en tidsbegränsad för-

säkring förnyas på grund av utebliven uppsägning.

Uppsägning på grund av dröjsmål med premien

2 § Betalas inte premien i rätt tid, får försäkringsbolaget säga upp försäk-
ringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen skall sändas
till försäkringstagaren.

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter den dag då den avsändes, om

inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla en upp-
gift om detta. Saknas denna uppgift, får uppsägningen ingen verkan.

Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien inom den i andra

stycket angivna fristen på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebli-
ven pension eller utebliven lön från sin huvudsakliga anställning eller lik-
nande hinder, får uppsägningen verkan tidigast en vecka efter det att hindret
fallit bort, dock senast tre månader efter fristens utgång.

Premiebetalning som begäran om en ny försäkring

3 § Om försäkringstagaren betalar en premie efter det att försäkringen har
upphört enligt 2 §, skall detta anses som en begäran om en ny försäkring på
samma villkor från och med dagen efter den då premien betalades. Vill för-
säkringsbolaget inte meddela försäkring enligt försäkringstagarens begäran,
skall en underrättelse om detta avsändas till försäkringstagaren inom fjorton
dagar från den dag då premien betalades. Annars anses en ny försäkring ha
tecknats i enlighet med försäkringstagarens begäran.

Tilläggspremie

4 § Höjs den avtalade premien under försäkringstiden, behöver tilläggs-
premien inte betalas tidigare än fjorton dagar från den dag då försäkringsbo-
laget avsände ett krav på tilläggspremien till försäkringstagaren.

Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får försäkringsbolaget räkna

om försäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till den pre-
mie som har betalats. En sådan ändring får verkan tidigast fjorton dagar efter
det att en underrättelse om omräkningen har avsänts till försäkringstagaren.

Betalning genom betalningsförmedlare

5 § Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat ett betal-
ningsuppdrag avseende premien till en bank eller någon annan liknande be-
talningsförmedlare.

�&terbetalning av premie

6 § Upphör försäkringen i förtid, har försäkringsbolaget rätt bara till den
premie som skulle ha betalats om avtal hade slutits för den tid under vilken
bolaget har varit ansvarigt. Har högre premie betalats, skall försäkringsbola-
get betala tillbaka det överskjutande beloppet.

background image

12

SFS 2005:104

�r försäkringsavtalet ogiltigt enligt 4 kap. 2 § första stycket, får försäk-

ringsbolaget ändå behålla betald premie för förfluten tid.

Preskription av rätt till premie

7 § Försäkringsbolaget förlorar rätten till en obetald premie när sex måna-
der har förflutit från det att premien skulle ha betalats, om försäkringen inte
dessförinnan har sagts upp av bolaget eller av någon annan anledning har
upphört att gälla.

6 kap. Försäkringsersättningen

Allmänt om ersättningen

1 § Ersättning kan betalas för varje lagligt intresse som omfattas av försäk-
ringen.

Om inte annat framgår av försäkringsavtalet, betalas vid försäkring av

viss egendom ersättning bara för att själva värdet av egendomen har mins-
kats eller gått förlorat.

2 § Avser försäkringen värdet av egendom, skall värdet anses motsvara
återanskaffningspriset omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ål-
der och bruk samt, när skadan inte avser en byggnad, för nedsatt användbar-
het och annan omständighet. Om återanskaffning inte kan ske, skall värdet i
stället anses motsvara vad det skulle ha kostat att omedelbart före försäk-
ringsfallet anskaffa likvärdig egendom. Kan egendomen repareras på ett
godtagbart sätt, gäller det som sägs i första meningen om återanskaffnings-
priset i stället om reparationskostnaden.

Första stycket gäller inte om annat framgår av försäkringsavtalet.

Underförsäkring

3 § Skall försäkringsbeloppet enligt försäkringsvillkoren motsvara värdet
av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse och understiger försäk-
ringsbeloppet i betydande mån detta värde, kan ersättning från försäkringen
sättas ned i förhållande till underförsäkringen.

Dubbelförsäkring

4 § Om samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera försäk-
ringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om
det bolaget ensamt hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte
rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan.
�verstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mel-
lan försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

background image

13

SFS 2005:104

Ersättning för räddningskostnader

5 § �ven om ett avtalat försäkringsbelopp överskrids, ansvarar försäk-
ringsbolaget för en kostnad som den försäkrade har till följd av åtgärder som
avses i 4 kap. 7 §, i den mån dessa kan anses försvarliga.

7 kap. Regleringen av försäkringsfall, m.m.

Tiden för utbetalning av försäkringsersättning

1 § Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett försäkringsfall
skall utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att skadan skall kunna
regleras. Skaderegleringen skall ske skyndsamt och med beaktande av den
försäkrades och annan skadelidandes behöriga intressen.

Försäkringsersättning som inte avser periodiska utbetalningar skall beta-

las senast en månad efter det att den ersättningsberättigade har anmält för-
säkringsfallet och lagt fram den utredning som skäligen kan begäras för att
fastställa betalningsskyldigheten. Detta gäller dock inte när 9 kap. 9 § är till-
lämplig och inte heller i den mån rätten till ersättning är beroende av att
egendom repareras eller återanskaffas, att en myndighet meddelar ett visst
beslut eller att någon annan liknande händelse inträffar. Försäkringsbolaget
skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om inte betalning sker i
tid.

Om den som gör anspråk på försäkringsersättning uppenbarligen har rätt

till åtminstone ett visst belopp, skall detta genast betalas ut i avräkning på
den slutliga ersättningen.

Försummelse att anmäla försäkringsfall, m.m.

2 § Om den ersättningsberättigade har försummat att följa försäkringsvill-
kor om skyldighet att anmäla försäkringsfall till försäkringsbolaget inom
viss tid eller villkor eller anvisningar enligt dessa om skyldighet att med-
verka till utredningen av försäkringsfallet eller av bolagets ansvar, och för-
summelsen har medfört skada för bolaget, kan den ersättning som annars
skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn
till omständigheterna. Om den försäkrade vid ansvarsförsäkring har gjort sig
skyldig till sådan försummelse som sägs i första meningen, har försäkrings-
bolaget i stället rätt att från den försäkrade återkräva en skälig del av vad bo-
laget har utgett till den skadelidande.

Första stycket tillämpas inte om oaktsamheten har varit ringa.

3 § Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av försäk-
ringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedöm-
ningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som an-
nars skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är skäligt med
hänsyn till omständigheterna.

background image

14

SFS 2005:104

Preskription av rätt till försäkringsersättning

4 § Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan
mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att ansprå-
ket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket ti-
digast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om
anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen en-
ligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förkla-
rat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Risken för vissa meddelanden

5 § Gör försäkringstagaren sannolikt att en uppsägning från försäkringsbo-
lagets sida eller ett meddelande som avses i 3 kap. 8 § eller 7 kap. 6 § andra
stycket har försenats eller inte kommit fram på grund av omständigheter som
han inte har kunnat råda över, får uppsägningen eller meddelandet verkan ti-
digast en vecka efter den dag då uppsägningen eller meddelandet kom fram.
En uppsägning på grund av dröjsmål med premien får dock verkan senast tre
månader efter den dag då försäkringsbolaget avsände den.

Tvist om rätten att teckna eller behålla en försäkring

6 § Har ett försäkringsbolag i strid mot 3 kap. 1 eller 3 § vägrat någon att
teckna eller förnya en försäkring, skall domstol på yrkande av denne förklara
att han har rätt att teckna eller förnya försäkringen.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom sex månader

från det att försäkringsbolaget till sökanden har avsänt meddelande om sitt
beslut, uppgift om skälen för detta och upplysning om vad sökanden skall
göra för att få beslutet prövat. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten att
föra talan förlorad.

Domstolen får bestämma att försäkringstiden skall räknas från den tid-

punkt som skulle ha gällt om försäkringsbolaget hade bifallit ansökan.

7 § Har ett försäkringsbolag sagt upp en försäkring i förtid i strid mot
denna lag eller mot försäkringsavtalet, skall domstol på yrkande av försäk-
ringstagaren förklara att uppsägningen är ogiltig.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom sex månader

från det att försäkringsbolaget till försäkringstagaren har avsänt uppsäg-
ningen, uppgift om skälen för denna och upplysning om vad försäkringsta-
garen skall göra för att få beslutet prövat. Talan behöver dock aldrig väckas
före den tidpunkt när uppsägningen skulle få verkan. Väcks inte talan inom
denna tid, är rätten att föra talan förlorad.

8 § Domstolen kan på yrkande meddela förklaring som avses i 6 eller 7 §
att gälla för tiden intill dess att det föreligger ett avgörande som har vunnit
laga kraft. En sådan förklaring får inte meddelas utan att försäkringsbolaget
har beretts tillfälle att yttra sig över yrkandet.

background image

15

SFS 2005:104

Regressrätt

9 § Försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till skadestånd med
anledning av skadan, i den mån denna omfattas av försäkringen och har er-
satts av bolaget.

En personförsäkring som ingår i en konsumentförsäkring

10 § Om en personförsäkring ingår som del i en konsumentförsäkring, till-
lämpas 16 kap. i stället för detta kapitel i fråga om personförsäkringen.

Företagsförsäkring

8 kap. Företagsförsäkring

Information

1 § Det som sägs i 2 kap. 1�7 §§ om information tillämpas också vid före-
tagsförsäkring, om det inte kan antas att kunden saknar behov av informatio-
nen.

2 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 1 §, får det
åläggas att lämna informationen.

3 § Talan om åläggande enligt 2 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av näringsidkare som be-

rörs av marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 2 kap. 4�7 §§, av den näringsidkare

som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (1995:450) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att
lämna information enligt 15 § den lagen.

Ansvarstid

4 § Försäkringsbolagets ansvar enligt försäkringsavtalet inträder när avta-
let ingås. Saknas utredning om vilken tid på dygnet som avtalet har ingåtts,
skall det anses ha skett klockan tolv på dagen. Ansvaret gäller till och med
försäkringstidens sista dag.

Om försäkringen skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar pre-

mien, inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter den dag då premien
betalades. Det gäller också om försäkringen i annat fall är giltig bara om pre-
mien betalas innan försäkringstiden börjar.

Första och andra styckena gäller inte om annat har avtalats eller framgår

av omständigheterna.

background image

16

SFS 2005:104

Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen i förtid

5 § Har inte annat avtalats, får försäkringstagaren säga upp försäkringen
att upphöra före försäkringstidens utgång, om

1. försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt denna

lag eller enligt försäkringsavtalet,

2. försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande

omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet, eller

3. försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren med stöd av 6 §

tredje stycket.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid

6 § Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra före försäk-
ringstidens utgång, bara om

1. försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina för-

pliktelser mot bolaget, eller

2. ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har

ändrats på ett sätt som bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning.

Uppsägningen skall göras skriftligen och med fjorton dagars uppsäg-

ningstid, räknat från det att försäkringsbolaget avsände den. Uppsägningen
skall ske utan oskäligt dröjsmål från det att försäkringsbolaget fick känne-
dom om det förhållande som den grundas på. Annars förlorar försäkringsbo-
laget rätten att säga upp försäkringen på grund av förhållandet, om inte för-
säkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro
och heder.

I fall som avses i första stycket får försäkringsbolaget i stället ändra för-

säkringsvillkoren under försäkringstiden. Om en sådan ändring gäller det
som sägs om uppsägning i andra stycket.

I 17 § finns bestämmelser om uppsägning på grund av premiedröjsmål.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets konkurs, m.m.

7 § Det som sägs i 3 kap. 9�11 §§ om konkurs m.m. tillämpas också vid
företagsförsäkring.

Upplysningsplikten

8 § Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på försäkrings-
bolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om
försäkringen skall meddelas. Detsamma gäller om försäkringstagaren begär
att få försäkringen utvidgad eller förnyad. Försäkringstagaren skall ge rik-
tiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor. �ven utan förfrågan
skall försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden av uppenbar bety-
delse för riskbedömningen.

Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge försäk-

ringsbolaget upplysningar om förhållanden som anges i första stycket.

En försäkringstagare som inser att försäkringsbolaget tidigare har fått

oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse
för riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.

background image

17

SFS 2005:104

9 § Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt enligt
8 § har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt
vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på för-
mögenhetsrättens område och försäkringsbolaget fritt från ansvar för försäk-
ringsfall som inträffar därefter. I 17 § finns bestämmelser om betald premie.

Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt

sin upplysningsplikt enligt 8 § och kan försäkringsbolaget visa att det inte
skulle ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, är bo-
laget fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan försäkringsbolaget
visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på
andra villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar
mot den premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har försäkringsbola-
get inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats, skall ansvaret an-
passas efter detta. I försäkringsvillkoren kan föreskrivas att försäkringsbola-
get i stället för vad som sägs i andra och tredje meningarna ansvarar bara i
den utsträckning som det visas att det oriktigt uppgivna förhållandet varit
utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller för skadans omfattning.

Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra stycket, om för-

säkringsbolaget när upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha insett
att lämnade uppgifter var oriktiga eller ofullständiga. Detsamma gäller om
de oriktiga eller ofullständiga upplysningarna saknade eller senare har upp-
hört att ha betydelse för avtalets innehåll.

Riskökning

10 § Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av ett sådant för-
hållande som angetts i försäkringsavtalet eller som försäkringstagaren upp-
gett för försäkringsbolaget i samband med avtalsslutet och har den försäk-
rade vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som medfört riskökningen, är bo-
laget helt eller delvis fritt från ansvar enligt vad som sägs i 9 § andra och
tredje styckena. Detsamma gäller om annars en sådan riskökning har före-
kommit och försäkringstagaren har försummat att anmäla detta enligt vad
som föreskrivs i avtalet.

Framkallande av försäkringsfall

11 § Försäkringsbolaget är fritt från ansvar mot en försäkrad som har
framkallat ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Det-
samma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlå-
tit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan
skulle inträffa.

Har en försäkrad förvärrat följderna av ett försäkringsfall på sätt som sägs

i första stycket, är försäkringsbolaget fritt från ansvar mot den försäkrade i
den utsträckning förhållandet har påverkat skadan.

I försäkringsavtalet får föreskrivas att första och andra styckena skall till-

lämpas också vid annan vårdslöshet än som anges där.

background image

18

SFS 2005:104

Säkerhetsföreskrifter

12 § Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en sä-
kerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning
som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast i den
utsträckning skadan får antas ha inträffat även om föreskriften hade iaktta-
gits. Med den försäkrade likställs annan som har haft att tillse att föreskriften
följdes.

Vad som avses med säkerhetsföreskrift anges i 4 kap. 6 § andra stycket.

Den försäkrades räddningsplikt

13 § Det som sägs i 4 kap. 7 § om räddningsplikt tillämpas också vid före-
tagsförsäkring.

Identifikation med den försäkrade

14 § Om inte annat har avtalats, skall i fall som avses i 11 och 13 §§ med
den försäkrades handlande likställas handlande av den försäkrades anställda
i ledande ställning inom företaget eller på platsen.

Undantag från bestämmelserna om begränsning av försäkringsbolagets
ansvar

15 § Försäkringsbolagets ansvar begränsas inte enligt 11�14 §§ på grund
av

1. handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd eller som var un-

der femton år, eller

2. handlande som avsåg att förebygga skada på person eller egendom i så-

dant nödläge att handlandet var försvarligt.

Första stycket gäller inte om annat har avtalats.

Meddelande om att ansvarsbegränsning åberopas, m.m.

16 § Om försäkringsbolaget får kännedom om ett förhållande som vid för-
säkringsfall kan föranleda ansvarsbegränsning enligt 9�12 §§, tillämpas
4 kap. 10 §.

Det som sägs i 4 kap. 11 § om omfattningsvillkor tillämpas också i fråga

om ansvarsbegränsning enligt 9�12 §§.

Premien

17 § Betalas inte premien i rätt tid enligt avtalet, får försäkringsbolaget
säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsäg-
ningen skall sändas till försäkringstagaren och får verkan tre dagar efter den
dag då den avsändes. Vid dröjsmål att betala premie för en senare premie-
period än den första upphör dock försäkringen att gälla först sju dagar efter
det att försäkringsbolaget har avsänt en påminnelse om premiens förfallodag
till försäkringstagaren.

background image

19

SFS 2005:104

Det som sägs i 5 kap. 5 § om betalning genom betalningsförmedlare till-

lämpas också vid företagsförsäkring. Om inte annat har avtalats, tillämpas
det som sägs i 5 kap. 6 § om återbetalning av premie.

Försäkringsersättningen

18 § Det som sägs i 6 kap. 1 och 2 §§ om försäkringsersättningen tilläm-
pas också vid företagsförsäkring.

Skall försäkringsbeloppet enligt försäkringsvillkoren motsvara värdet av

försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse och understiger beloppet
detta värde, kan ersättning från försäkringen sättas ned i förhållande till
underförsäkringen, om inte annat har avtalats.

Vid dubbelförsäkring tillämpas 6 kap. 4 §. I fråga om ersättning för rädd-

ningskostnader gäller 6 kap. 5 §, om inte annat har avtalats.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

19 § Det som sägs i 7 kap. 1 § om tiden för utbetalning av försäkringser-
sättning och i 7 kap. 9 § om regressrätt tillämpas också vid företagsförsäk-
ring. Det som sägs i 7 kap. 5 § om risken för vissa meddelanden tillämpas
vid företagsförsäkring när det gäller meddelanden enligt 8 kap. 6 och 17 §§.

Vid företagsförsäkring tillämpas också det som sägs i 7 kap. 2 § första

stycket och 3 § om försummelse att anmäla försäkringsfall m.m.

Första stycket gäller inte om annat har avtalats.

20 § Det som sägs i 7 kap. 4 § om preskription av rätt till försäkringsersätt-
ning tillämpas också vid företagsförsäkring. Försäkringsbolaget får dock
skriftligen förelägga den försäkrade att väcka talan inom en kortare tid än
som anges där. Fristen får inte understiga sex månader från det att den för-
säkrade har fått del av föreläggandet.

I försäkringsavtalet får föreskrivas att den som gör gällande anspråk på

försäkringsersättning måste anmäla detta inom viss tid, som dock inte får
understiga sex månader från det att han har fått kännedom om sin fordran.

En personförsäkring som ingår i en företagsförsäkring

21 § Om en personförsäkring ingår som del i en företagsförsäkring, tilläm-
pas 12 kap. i stället för 8�16 §§ och 16 kap. i stället för 19 och 20 §§ i fråga
om personförsäkringen.

Tredje mans rätt

9 kap. Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet

Försäkring av tredje mans intresse

1 § En försäkring som avser värdet av en fastighet eller värdet av en fast
eller lös sak gäller till förmån för

1. försäkringstagaren,

background image

20

SFS 2005:104

2. någon annan som har en mot försäkringstagarens borgenärer skyddad

äganderätt, tomträtt eller säkerhetsrätt till egendomen, dock inte sjöpanträtt
eller luftpanträtt, och

3. den som annars bär risken för egendomen i samband med dess överlå-

telse.

Första stycket gäller inte om annat har föreskrivits i försäkringsavtalet.

Oavsett vad som avtalats gäller dock försäkringen till förmån för den som
har förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt.

2 § Om det föreskrivs i försäkringsavtalet att en försäkring som avses i 1 §
skall upphöra i händelse äganderätten övergår till någon annan, gäller för-
säkringen ändå under sju dagar efter riskens övergång till förmån för en
fysisk person som har förvärvat egendomen huvudsakligen för ändamål som
faller utanför näringsverksamhet, i den mån dennes skada inte omfattas av
någon annan försäkring på egendomen. Har försäkringen sagts upp av någon
annan anledning än överlåtelsen, är dock uppsägningen giltig också mot den
nye ägaren.

3 § Gäller försäkringen till förmån för en borgenär med förmånsrätt i fast
egendom eller tomträtt, kan försäkringsbolaget inte åberopa mot borgenären
att bolaget enligt 4 kap. 1�3 §§ eller 8 kap. 8�10 §§ är helt eller delvis fritt
från ansvar på grund av att någon annan eftersatt sin upplysningsplikt eller
anmälningsplikt. I den mån försäkringsbolaget är fritt från ansvar mot för-
säkringstagaren, kan det återkräva utgiven ersättning av denne med samma
rätt som borgenären haft.

Om borgenärens namn och adress har anmälts hos försäkringsbolaget,

skall första stycket gälla också bolagets rätt till ansvarsfrihet på grund av
dröjsmål med premien, dock bara under fjorton dagar från det att bolaget av-
sände ett meddelande om dröjsmålet till borgenären. Detsamma gäller andra
som anges i 1 § första stycket 2.

4 § Försäkringsbolaget kan med verkan mot en försäkrad avtala med för-
säkringstagaren om ändring eller uppsägning av försäkringsavtalet och till-
ställa denne en uppsägning eller något annat meddelande om försäkringen.
Gäller försäkringen till förmån för borgenär med förmånsrätt i fast egendom
eller tomträtt och har en sådan anmälan gjorts hos försäkringsbolaget som
avses i 3 § andra stycket, får dock ett avtal eller en åtgärd som är av väsent-
lig betydelse för borgenärens säkerhet verkan mot borgenären först en må-
nad efter det att bolaget har avsänt ett meddelande om detta till denne.

Första stycket första meningen gäller inte om annat följer av avtal eller

särskilt rättsförhållande mellan försäkringstagaren och den försäkrade och
försäkringsbolaget har insett eller bort inse detta.

5 § Gäller en försäkring till förmån för flera enligt 1 §, är en borgenär med
förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt framför andra berättigad att av för-
säkringsbolaget få ut försäkringsersättning motsvarande den fordran säker-
hetsrätten avser, även om fordringen inte är förfallen till betalning. Om bor-
genärens säkerhet inte väsentligt minskar genom försäkringsfallet, har dock
egendomens ägare rätt att framför borgenären få ersättningen, när inte annat

background image

21

SFS 2005:104

har avtalats. Närmare bestämmelser om detta finns i lagen (2005:105) om
säkerhetsrätt i försäkringsersättning.

Första stycket gäller också borgenär som avses i 1 § första stycket 2, om

inte annat har föreskrivits i försäkringsavtalet.

Gör flera borgenärer med rätt enligt 1 § första stycket 2 anspråk på att få

ut ersättning, gäller om deras inbördes företräde det som sägs i förmånsrätts-
lagen (1970:979).

6 § Sedan ett försäkringsfall inträffat har varje försäkrad rätt att av försäk-
ringsbolaget få försäkringsersättning enligt vad som sägs i 1�5 §§ eller en-
ligt försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget får dock till försäkringstagaren
betala ett försäkringsbelopp som någon annan kan ha rätt till, om det inte
framgår av försäkringsavtalet vem detta är och den berättigade inte heller
hos bolaget har anmält att han själv vill bevaka sin rätt.

Direktkrav vid ansvarsförsäkring

7 § Vid ansvarsförsäkring får den skadelidande rikta krav direkt mot för-
säkringsbolaget på ersättning enligt försäkringsavtalet, om

1. den försäkrade enligt lag eller annan författning är skyldig att ha an-

svarsförsäkring som omfattar skadan,

2. konkurs har beslutats eller offentligt ackord har fastställts beträffande

den försäkrade, eller

3. den försäkrade är en juridisk person som numera är upplöst.
I fall som avses i 4 kap. 9 § andra stycket andra meningen får den skadeli-

dande rikta krav mot försäkringsbolaget i den utsträckning ersättning inte
kan utges av den försäkrade.

Framställs krav enligt första stycket, skall försäkringsbolaget om möjligt

snarast meddela den försäkrade om kravet. Dom mot försäkringsbolaget el-
ler överenskommelse med bolaget inverkar inte på skadeståndsskyldighet
som inte omfattas av försäkringsavtalet.

Den försäkrade och försäkringsbolaget är skyldiga att på den skadelidan-

des begäran lämna honom upplysning om försäkringen.

8 § Har försäkringsbolaget vid en ansvarsförsäkring betalat ut försäkrings-
ersättningen till den försäkrade och kan sedan den skadelidande inte av
denne få ut det skadestånd som han har rätt till, är bolaget skyldigt att ersätta
den skadelidande för vad som fattas, dock inte med högre belopp än bolaget
betalat till den försäkrade.

Otillräckligt försäkringsbelopp vid ansvarsförsäkring

9 § Om flera skadelidande har rätt till skadestånd för en skada som omfat-
tas av en ansvarsförsäkring men försäkringsbeloppet inte är tillräckligt för
att tillgodose allas skadeståndsanspråk, skall försäkringsersättningen beräk-
nas i förhållande till varje skadelidandes berättigade anspråk.

Finns särskild anledning att anta att flera skadeståndsanspråk som omfat-

tas av samma försäkringsbelopp är att vänta, behöver försäkringsbolaget inte
betala ut högre ersättning än vad som följer av första stycket. Detta gäller
dock inte om det saknas anledning att befara att någon skadelidande själv

background image

22

SFS 2005:104

måste svara för sin skada eller om det har gått två år sedan det första ansprå-
ket anmäldes.

I den mån försäkringsbolaget har betalat mer än som ålåg bolaget, ansva-

rar det för senare anmälda skador upp till det belopp som följer av första
stycket. Vad försäkringsbolaget utger utöver försäkringsbeloppet får det
kräva tillbaka av den försäkrade.

TREDJE AVDELNINGEN

Individuell personförsäkring

10 kap. Information

Försäkringsbolagets skyldighet att lämna information

1 § Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt detta kapi-
tel. Informationen skall, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. In-
formationen skall vara klar och tydlig och avfattad på svenska. Den får läm-
nas på ett annat språk om mottagaren begär det.

Detta kapitel gäller inte i fråga om personförsäkring som tecknas av en

näringsidkare till förmån för sitt företag, om det kan antas att näringsidkaren
saknar behov av informationen. Kapitlet är inte heller tillämpligt på sådana
understödsföreningar som står under begränsad tillsyn.

Information innan en försäkring meddelas

2 § Innan en personförsäkring meddelas skall försäkringsbolaget lämna in-
formation som underlättar kundens bedömning av försäkringsbehovet och
val av försäkring. Informationen skall på ett enkelt sätt återge det huvudsak-
liga innehållet i de försäkringsvillkor som kunden behöver ha kännedom om
för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen av försäkringen. Vik-
tiga begränsningar av försäkringsskyddet skall tydligt framgå. Detsamma
gäller om försäkringsbolagets ansvar inträder först när premien betalas.

Vid tidsbegränsad försäkring skall försäkringsbolaget också lämna infor-

mation om försäkringstagarens möjligheter att förnya försäkringen.

3 § Information enligt 2 § behöver inte lämnas i den mån kunden avstår
från den eller det möter hinder med hänsyn till förhållandena då försäkrings-
avtalet ingås.

Information när avtal har träffats

4 § Snarast efter avtalsslutet skall försäkringsbolaget tillställa försäkrings-
tagaren en skriftlig bekräftelse på avtalet. Försäkringsbolaget skall också,
om det inte skett tidigare, upplysa om försäkringsvillkorens innehåll och sär-
skilt framhålla

1. villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller övriga om-

ständigheter utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyd-
det,

2. förbehåll enligt 11 kap. 2 § andra stycket om att försäkringsbolagets an-

svar inte inträder förrän premien betalas,

background image

23

SFS 2005:104

3. försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen att upphöra i förtid

eller att ändra den under försäkringstiden, om bolaget har förbehållit sig en
sådan rätt,

4. villkor enligt 12 kap. 7 § om skyldighet att anmäla ändring av risken

och följderna av en försummad anmälan, samt

5. utfallande försäkringsbelopp eller de huvudsakliga principerna för hur

beloppet beräknas.

Information under försäkringstiden och i samband med förnyelse

5 § �&rligen under försäkringstiden och i samband med att försäkringen
förnyas skall försäkringsbolaget i skälig omfattning informera försäkringsta-
garen om sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse
för denne att känna till.

Försäkringsbolaget skall på försäkringstagarens begäran också i övrigt

lämna information om premien och andra villkor för försäkringen.

Information om villkorsändring

6 § Om försäkringsbolaget ändrar försäkringen enligt 11 kap., skall det
samtidigt tillställa försäkringstagaren den information om ändringarna som
denne kan behöva. Nya begränsningar av försäkringsskyddet skall särskilt
framhållas.

Information om ändringar i försäkringen skall lämnas samtidigt med pre-

miekravet för den period då de nya villkoren skall börja gälla.

Information vid försäkringsfall

7 § När ett försäkringsfall har inträffat, skall försäkringsbolaget i skälig
omfattning informera försäkringstagaren och andra som har anspråk mot bo-
laget om sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse
för dem att känna till.

Om försäkringsbolaget får kännedom om ett försäkringsfall som utgörs av

försäkringstagarens död, skall det genast underrätta dödsboet om försäk-
ringsfallet.

Om försäkringstagaren har förenat ett förmånstagarförordnande med vill-

kor om att försäkringsbeloppet eller försäkringen skall vara mottagarens en-
skilda egendom, skall försäkringsbolaget underrätta förmånstagaren om det
när ett försäkringsbelopp första gången betalas ut.

Information om möjligheter till överprövning m.m.

8 § I samband med att ett anspråk på försäkringsersättning regleras skall
försäkringsbolaget, om det inte med hänsyn till omständigheterna är obehöv-
ligt, upplysa den som har framställt anspråket om vilka möjligheter som
finns att få en tvist om ersättningen prövad. Finns det en risk för att rätten till
försäkringsersättning skall gå förlorad på grund av preskription, skall bola-
get också erinra om detta.

background image

24

SFS 2005:104

Första stycket första meningen gäller även när en försäkring upphör i för-

tid eller ändras under försäkringstiden, om inte försäkringstagaren har begärt
åtgärden.

Underlåtenhet att lämna information

9 § Om ett villkor av sådant slag som anges i 4 § 1�4 inte har särskilt fram-
hållits av försäkringsbolaget vare sig före eller efter avtalsslutet, får det inte
åberopas av bolaget. Detsamma gäller villkor som inte har särskilt framhål-
lits enligt 6 §. Det sagda gäller inte en sådan begränsning av försäkrings-
skyddet som framgår av lag.

10 § Om ett försäkringsbolag vid försäkring som tecknas av en konsument
eller ett dödsbo inte lämnar information enligt detta kapitel, skall marknads-
föringslagen (1995:450) tillämpas. Informationen skall därvid anses vara så-
dan information av särskild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i
4 § andra stycket marknadsföringslagen.

11 § Om ett försäkringsbolag i fråga om annan försäkring än som avses i
10 § inte lämnar information enligt detta kapitel, får det åläggas att lämna in-
formationen.

12 § Talan om åläggande enligt 11 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 §, av näringsidkare som berörs av

marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 4�8 §§, av den näringsidkare som

har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 11 § gäller i övrigt de bestämmelser i mark-

nadsföringslagen (1995:450) som reglerar förfarandet i mål om åläggande
att lämna information enligt 15 § den lagen.

11 kap. Försäkringsavtalet

Rätten till försäkring

1 § Ett försäkringsbolag får inte vägra någon att teckna en sådan person-
försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått
de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med
hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art
eller någon annan omständighet. Ett avslag får inte grundas på att ett försäk-
ringsfall har inträffat eller den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter
det att en ansökan har avsänts eller lämnats till försäkringsbolaget. Sådana
försäkringsvillkor som beror av den försäkrades hälsotillstånd skall bestäm-
mas på grundval av hälsotillståndet vid ansökan.

Första stycket gäller inte i fråga om en försäkring som någon tecknar i

egenskap av näringsidkare till förmån för sitt företag.

background image

25

SFS 2005:104

Försäkringstid och ansvarstid

2 § En försäkring får avtalas på bestämd tid eller på den försäkrades livs-
tid. Har ingen tid angetts, är försäkringstiden ett år.

Om en försäkring meddelas på normala villkor eller på sådana särskilda

villkor som har angetts i ansökan om försäkringen, inträder försäkringsbola-
gets ansvar dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäk-
ringen eller antog ett anbud från bolaget. Detta gäller dock inte om försäk-
ringstagaren har begärt att försäkringen skall träda i kraft först senare. För-
säkringsbolaget får också förbehålla sig att ansvaret inte skall inträda förrän
dagen efter den dag då försäkringstagaren betalar premie för försäkringen.
Skall återförsäkring ske, får försäkringsbolaget förbehålla sig att ansvaret i
den delen skall inträda först när återförsäkringen börjar gälla.

Ansvaret gäller till och med försäkringstidens sista dag.

Uppsägning av en tidsbegränsad försäkring till försäkringstidens utgång

3 § Försäkringstagaren får när som helst säga upp en tidsbegränsad försäk-
ring att upphöra vid försäkringstidens utgång.

Försäkringsbolaget får säga upp en tidsbegränsad försäkring till försäk-

ringstidens utgång. Uppsägningen skall göras skriftligen och sändas till för-
säkringstagaren tidigast sex månader och senast en månad innan försäk-
ringstiden går ut. Den skall för att få verkan innehålla en förfrågan om för-
säkringstagaren vill ha försäkringen förnyad. Begär försäkringstagaren att
försäkringen förnyas, gäller uppsägningen bara om det finns särskilda skäl
att vägra försäkring med hänsyn till sådana omständigheter som anges i 1 §
första stycket.

Förnyelse av försäkringen

4 § Har inte en giltig uppsägning skett enligt 3 §, förnyas en tidsbegränsad
försäkring för en tid av ett år, om inte annat har avtalats. Försäkringsbolaget
får ändra villkoren i den utsträckning som följer av 1 och 3 §§.

Försäkringstagarens rätt att säga upp eller ändra försäkringen i förtid

5 § Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra
omedelbart eller vid en viss framtida tidpunkt. Om inte annat anges, får upp-
sägningen verkan dagen efter den dag då den kom fram till försäkringsbola-
get.

Om inte annat följer av försäkringens art, har försäkringstagaren rätt att i

samband med uppsägningen få försäkringen ändrad till premiefri försäkring
(fribrev) eller på sätt som närmare anges i försäkringsvillkoren få den åter-
köpt av försäkringsbolaget, i den mån inte rätt till återköp saknas enligt in-
komstskattelagen (1999:1229). För en försäkring som omfattas av 2 § lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel gäller dock att återköp ti-
digast får ske efter ett år.

I 13 kap. 3 § finns bestämmelser om återupplivning av en försäkring som

blivit premiefri.

background image

26

SFS 2005:104

Försäkringstagarens rätt till fortsatt försäkring efter återköp

6 § Om försäkringsbolaget har återköpt en livförsäkring med sparmoment,
har försäkringstagaren rätt att utan ny hälsoprövning fortsätta försäkringen
som ren riskförsäkring. Detta gäller dock inte om annat har avtalats.

Försäkringsbolaget skall senast när återköpsbeloppet betalats ut avsända

en underrättelse till försäkringstagaren om rätten till fortsatt försäkring en-
ligt första stycket. Försummar försäkringsbolaget detta, ansvarar bolaget un-
der sex månader från utbetalningen som om en sådan försäkring hade be-
gärts. Om försäkringsbolaget under denna tid avsänder en underrättelse,
upphör dock ansvaret när underrättelsen avsänds.

Begäran om fortsatt försäkring skall framställas inom sex månader från

det att försäkringsbolaget har avsänt en underrättelse enligt andra stycket,
dock senast inom ett år från det att återköpsbeloppet betalades ut.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp eller ändra försäkringen i förtid

7 § Försäkringsbolaget får göra förbehåll om rätt att säga upp eller ändra
en sjuk- eller olycksfallsförsäkring vid slutet av en premieperiod, om förbe-
hållet behövs på grund av försäkringens art eller någon annan särskild om-
ständighet. Under samma förutsättning får bolaget göra förbehåll om rätt att
ändra en livförsäkring vid slutet av en premieperiod.

Ett förbehåll enligt första stycket får inte innebära att försäkringen får sä-

gas upp eller ändras därför att ett försäkringsfall har inträffat eller den för-
säkrades hälsa har försämrats. En uppsägning eller ett meddelande om änd-
ring med stöd av förbehållet får verkan en månad efter det att försäkringsbo-
laget avsände uppsägningen eller meddelandet.

Första och andra styckena tillämpas också på förbehåll om att försäk-

ringen utan uppsägning eller annan åtgärd från försäkringsbolagets sida skall
upphöra eller ändras vid slutet av en premieperiod om en viss händelse in-
träffar. En förutsättning för att ett sådant förbehåll skall få verkan är att bola-
get i samband med krav på premien har påmint försäkringstagaren om förbe-
hållet.

Ytterligare bestämmelser om uppsägning av en försäkring i förtid finns i

12 kap. 3 § och 13 kap. 2 §.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets konkurs, m.m.

8 § Om försäkringsbolaget försätts i konkurs, har konkursboet rätt att säga
upp en sjuk- eller olycksfallsförsäkring med fjorton dagars uppsägningstid.
Av 5 § framgår att försäkringstagaren alltid har rätt att säga upp en person-
försäkring att upphöra omedelbart.

Upphör en personförsäkring att gälla på grund av konkurs, har försäk-

ringstagaren och andra som lider skada på grund av detta rätt till skadestånd.

9 § Försäkringstagaren och andra som lider skada har rätt till skadestånd
om en personförsäkring upphör att gälla på grund av att

1. försäkringsbolaget vid en utmätning saknar tillgångar till full betalning

av utmätningsfordringen, förklarar sig ställa in sina betalningar eller annars
kommer på obestånd, eller

background image

27

SFS 2005:104

2. försäkringsbolagets rätt upphör att bedriva marknadsföring och att ingå

nya försäkringsavtal om risker som är belägna i Sverige eller att alls driva
försäkringsrörelse.

10 § Om försäkringsbolaget har trätt i likvidation, tillämpas 8 §. En sjuk-
eller olycksfallsförsäkring upphör att gälla ett år efter likvidationens början,
om inte försäkringstagaren har sagt upp den dessförinnan.

Rätten till försäkringens värde när försäkringen upphör att gälla, m.m.

11 § När en personförsäkring upphör att gälla, skall försäkringsbolaget
ställa försäkringens värde till försäkringstagarens förfogande, även om bola-
get i övrigt är fritt från ansvar. Om försäkringsbolaget i annat fall, på grund
av dröjsmål med premiebetalningen, har varit helt eller delvis fritt från an-
svar under någon del av försäkringstiden, skall premien eller återbäringen
anpassas efter detta.

12 kap. Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

Upplysningsplikten

1 § Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på försäkrings-
bolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om en
personförsäkring skall meddelas, utvidgas eller förnyas. Försäkringsbolaget
får också under försäkringstiden begära sådana upplysningar om den försäk-
rades ekonomiska förhållanden som är av betydelse för försäkringens ut-
formning. Försäkringstagaren och den försäkrade skall ge riktiga och full-
ständiga svar på försäkringsbolagets frågor.

2 § Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt enligt
1 § har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt
vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på för-
mögenhetsrättens område och försäkringsbolaget fritt från ansvar för försäk-
ringsfall som inträffar därefter. I fråga om betald riskpremie tillämpas
13 kap. 6 §.

Har försäkringstagaren eller den försäkrade annars uppsåtligen eller av

oaktsamhet som inte är ringa lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av
betydelse för riskbedömningen och kan försäkringsbolaget visa att det inte
skulle ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, är bo-
laget fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan försäkringsbolaget
visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på
andra villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar
mot den premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har försäkringsbola-
get inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats, skall ansvaret an-
passas efter detta.

Andra stycket får inte tillämpas i den mån detta skulle leda till resultat

som är oskäligt mot försäkringstagaren eller hans rättsinnehavare.

3 § Om försäkringsbolaget under försäkringstiden får kännedom om att
upplysningsplikten har åsidosatts på det sätt som sägs i 2 § andra stycket, får

background image

28

SFS 2005:104

bolaget säga upp försäkringen för upphörande eller ändring. Uppsägningen
skall göras skriftligen och med tre månaders uppsägningstid, räknat från det
att försäkringsbolaget avsände den.

Skulle försäkringsbolaget, om upplysningsplikten hade fullgjorts, ha med-

delat försäkring mot högre premie eller i övrigt på andra villkor än som avta-
lats, har försäkringstagaren rätt till fortsatt försäkring med det försäkringsbe-
lopp som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som avtalats. Begä-
ran om fortsatt försäkring skall framställas före uppsägningstidens utgång.

I uppsägningen skall anges under vilka förutsättningar en försäkringsta-

gare enligt andra stycket har rätt till fortsatt försäkring. Saknas denna upp-
gift, får uppsägningen ingen verkan.

4 § Försäkringsbolaget får inte åberopa att upplysningsplikten har åsido-
satts, om det då insåg eller borde ha insett att upplysningarna var oriktiga el-
ler ofullständiga. Detsamma gäller om upplysningarna saknade eller senare
har upphört att ha betydelse för avtalets innehåll.

Vid livförsäkring för dödsfall får försäkringsbolaget åberopa att upplys-

ningsplikten har åsidosatts, bara om dödsfallet har inträffat inom fem år från
det att upplysningarna lämnades eller om försäkringsbolaget har lämnat
meddelande enligt 11 § inom samma tid.

Första stycket första meningen och andra stycket gäller inte om den för-

säkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder.

Symtomklausuler

5 § Gäller försäkringen för följder av sjukdom eller kroppsfel, får försäk-
ringsbolaget göra särskilt undantag för sådana sjukdomar och kroppsfel som
den försäkrade hade när avtalet ingicks, bara om undantaget

1. grundar sig på upplysningar om den försäkrade som bolaget har inhäm-

tat, eller

2. behövs på grund av försäkringens art eller någon annan särskild om-

ständighet.

Om en tidsbegränsad försäkring förnyas, får ett undantag enligt första

stycket 2 bara avse en sjukdom eller ett kroppsfel som den försäkrade hade
när det första avtalet ingicks. Om försäkringsskyddet utvidgas, gäller dock
första stycket i denna del.

Riskökning

6 § Om försäkringsbolaget har förbehållit sig ansvarsfrihet när den försäk-
rade deltar i särskilt angivna verksamheter eller är utsatt för särskilt angivna
risker, ansvarar det ändå för försäkringsfall som inträffar under sådana om-
ständigheter men som inte sammanhänger med den särskilda verksamheten
eller risken.

7 § Försäkringsbolaget får göra försäkringens giltighet och utformning be-
roende av den försäkrades levnadsförhållanden, såsom hans yrkesverksam-
het, bostadsort eller liknande, under de förutsättningar som anges i 11 kap.
7 § och ålägga försäkringstagaren att anmäla ändringar i sådana förhållanden
till bolaget. Underlåter försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet

background image

29

SFS 2005:104

som inte är ringa att göra en sådan anmälan senast vid första premiebetal-
ningen efter ändringen, är bolagets ansvar vid försäkringsfall begränsat en-
ligt vad som sägs i 2 § andra och tredje styckena. En förutsättning är dock att
bolaget i samband med krav på premien har upplyst försäkringstagaren om
hans anmälningsskyldighet och om följderna av att denna inte fullgörs.

Försäkringsbolaget får inte göra sitt ansvar beroende av att den försäkra-

des hälsotillstånd inte försämras.

Framkallande av försäkringsfall

8 § Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, är
försäkringsbolaget fritt från ansvar.

Har den försäkrade begått självmord, ansvarar försäkringsbolaget dock

vid livförsäkring, om det har gått mer än ett år från det att försäkringsavtalet
ingicks eller, vid kortare tid, om det måste antas att försäkringen tecknades
utan tanke på självmordet. Om en tidsbegränsad försäkring som endast avser
dödsfall har förnyats, räknas ettårstiden från dagen för det första avtalet.

Vid sjukförsäkring gäller inte första stycket om den försäkrade var under

femton år eller allvarligt psykiskt störd.

9 § Har den försäkrade vid sjuk- eller olycksfallsförsäkring genom grov
vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan er-
sättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt med hän-
syn till hans förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller
om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i
vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Första stycket gäller inte om den försäkrade var under femton år eller all-

varligt psykiskt störd.

Undantag från bestämmelserna om begränsning av försäkringsbolagets
ansvar

10 § Försäkringsbolaget kan inte åberopa ett sådant förbehåll som avses i
6 § eller bestämmelserna i 8 eller 9 §, om den försäkrade handlade för att
förebygga skada på person eller egendom under sådana omständigheter att
handlingen kan anses försvarlig.

Meddelande om att ansvarsbegränsning åberopas

11 § När försäkringsbolaget får kännedom om ett förhållande som enligt
detta kapitel kan medföra ansvarsfrihet vid försäkringsfall eller uppsäg-
ningsrätt, skall bolaget, om det vill göra gällande att dess ansvar skall be-
gränsas eller att det har rätt till uppsägning, utan oskäligt dröjsmål lämna ett
skriftligt meddelande om detta till försäkringstagaren.

Meddelande enligt första stycket skall lämnas också till den försäkrade

och till den som har fått försäkringen i pant eller är förmånstagare enligt ett
oåterkalleligt förmånstagarförordnande, om hans rätt är känd för försäk-
ringsbolaget.

Försummar försäkringsbolaget att lämna ett meddelande enligt första eller

andra stycket, får det inte åberopa förhållandet mot den som skulle ha fått

background image

30

SFS 2005:104

meddelandet, om inte försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit
svikligt eller i strid mot tro och heder.

Vissa fall av s.k. omfattningsvillkor

12 § Bestämmelserna i 1�4 §§ och 8�11 §§ tillämpas också om en försäk-
ring innehåller försäkringsvillkor som enligt sin lydelse begränsar försäk-
ringens omfattning, när begränsningen beror av om någon på den försäkra-
des sida på förhand har känt till de förhållanden som har orsakat försäkrings-
fallet eller uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till detta eller
på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser.

13 kap. Premien

När premien behöver betalas

1 § Den första premien för en personförsäkring behöver inte betalas tidi-
gare än fjorton dagar från den dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på
premien till försäkringstagaren. Detta gäller dock inte om försäkringen skall
tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien eller om försäkringen
annars är giltig bara under förutsättning att premien betalas innan försäk-
ringstiden börjar.

Premien för en senare premieperiod behöver inte betalas tidigare än en

månad från den dag då försäkringsbolaget avsände krav på premien till för-
säkringstagaren. Om premieperioden är högst en månad, skall premien dock
betalas på periodens första dag. Om särskilda premieperioder inte har avta-
lats, skall senare premie för försäkringen betalas inom en månad från den
dag då försäkringsbolaget avsände krav på premien till försäkringstagaren.

Andra stycket gäller också betalning av premien när en tidsbegränsad för-

säkring förnyas på grund av utebliven uppsägning.

Uppsägning på grund av dröjsmål med premien

2 § Betalas inte premien i rätt tid och är dröjsmålet inte av ringa betydelse,
får försäkringsbolaget säga upp försäkringen för upphörande eller begräns-
ning av ansvaret enligt vad villkoren närmare föreskriver. Uppsägningen
skall sändas till försäkringstagaren.

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter den dag då den avsändes, om

inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift
om detta och om möjligheten att få försäkringen återupplivad enligt 3 §.
Saknas någon av dessa uppgifter, får uppsägningen ingen verkan.

Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien inom den i andra

stycket angivna fristen på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebli-
ven pension eller utebliven lön från sin huvudsakliga anställning eller lik-
nande hinder, får uppsägningen verkan tidigast en vecka efter det att hindret
har fallit bort, dock senast tre månader efter fristens utgång.

background image

31

SFS 2005:104

�&terupplivning

3 § Har en uppsägning enligt 2 § fått verkan och avser dröjsmålet inte för-
sta premien för försäkringen, återupplivas försäkringen till sin tidigare om-
fattning, om utestående premiebelopp betalas inom tre månader från ut-
gången av den frist som anges i 2 § andra stycket.

En försäkring som har ändrats till premiefri försäkring (fribrev) eller till

en försäkring mot lägre premie, utan att en uppsägning enligt 2 § dessförin-
nan fått verkan, återupplivas till sin tidigare omfattning, om försäkringstaga-
ren inom tre månader från den dag då försäkringsbolaget avsände ett medde-
lande om ändringen till honom betalar det premiebelopp som skulle ha beta-
lats om försäkringen inte hade ändrats. Meddelandet skall innehålla en upp-
gift om rätten att få försäkringen återupplivad.

�&terupplivas försäkringen, ansvarar försäkringsbolaget från och med da-

gen efter den dag då premiebeloppet betalas.

Underrättelse till annan om dröjsmål med premien

4 § Om det har begärts skall försäkringsbolaget sända ett meddelande om
uppsägning enligt 2 § också till den försäkrade och till den som har fått för-
säkringen i pant eller är förmånstagare enligt ett oåterkalleligt förmånstagar-
förordnande, när personen i fråga är känd. Så länge försäkringsbolaget inte
har sänt meddelande till en sådan person, får bolaget inte mot honom åbe-
ropa att premien inte har betalats.

Betalning genom betalningsförmedlare

5 § Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat ett betal-
ningsuppdrag avseende premien till en bank eller någon annan liknande be-
talningsförmedlare.

Riskpremie vid ansvarsfrihet

6 § �r försäkringsavtalet ogiltigt enligt 12 kap. 2 § första stycket, får för-
säkringsbolaget ändå behålla betald riskpremie för förfluten tid.

Preskription av rätt till premie

7 § Försäkringsbolaget förlorar rätten till en obetald premie när ett år har
förflutit från det att premien skulle ha betalats, om försäkringen inte dessför-
innan har sagts upp av bolaget eller av någon annan anledning har upphört
att gälla.

14 kap. Förfogande över försäkringen

Rätten att göra, ändra och återkalla ett förmånstagarförordnande

1 § Försäkringstagaren har rätt att själv förfoga över en personförsäkring
genom förmånstagarförordnande.

2 SFS 2005:104�129

background image

32

SFS 2005:104

Det som sägs i 9 kap. 1 § och 13 kap. 2 och 3 §§ ärvdabalken om rätt att

göra testamente och om testamentes ogiltighet gäller också i fråga om för-
månstagarförordnande.

För förmånstagarförordnande till den som inte är född eller avlad när för-

ordnandet skall tillämpas första gången gäller lagen (1930:106) om vissa
rättshandlingar till förmån för ofödda.

2 § Försäkringstagaren kan, innan försäkringsersättningen skall betalas,
ändra eller återkalla ett förmånstagarförordnande. Detta gäller dock inte om
han gentemot förmånstagaren har utlovat att förordnandet skall stå fast
(oåterkalleligt förmånstagarförordnande).

Formkrav för ett förmånstagarförordnande

3 § Ett förmånstagarförordnande och en återkallelse eller ändring av ett så-
dant förordnande skall för att vara gällande göras genom ett egenhändigt un-
dertecknat meddelande till försäkringsbolaget.

Ett förmånstagarförordnande kan också göras genom att det tas in i för-

säkringsvillkoren. Ett sådant förordnande förlorar sin verkan om ett nytt för-
ordnande görs enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller också ett villkor enligt 7 kap. 2 § 5 äkten-

skapsbalken om att ett försäkringsbelopp eller en försäkring skall vara för-
månstagarens enskilda egendom och en återkallelse eller ändring av sådant
villkor.

Tolkning av ett förmånstagarförordnande

4 § Vid tolkningen av ett förmånstagarförordnande gäller det som sägs i 5
och 6 §§, om inte annat med hänsyn till omständigheterna får anses framgå
av förordnandet.

5 § Vid försäkring på försäkringstagarens liv eller hälsa gäller ett förmåns-
tagarförordnande bara för försäkringstagarens död.

Om vid försäkring på annans liv försäkringstagaren avlider före försäk-

ringsfallet, övergår försäkringstagarens rätt till försäkringen genast till för-
månstagaren. Detsamma gäller när annars försäkringsbeloppets utbetalande
enligt villkoren beror av annat än försäkringstagarens död.

Kan ett förmånstagarförordnande inte verkställas såvitt angår en viss för-

månstagare, gäller förordnandet till förmån för hans avkomlingar, om de i
fråga om arv efter försäkringstagaren eller den försäkrade hade haft rätt att
träda i förmånstagarens ställe. Om sådana avkomlingar saknas men det finns
andra förmånstagare, tillfaller hela försäkringen dem.

Tredje stycket gäller inte vid en sådan pensionsförsäkring som avses i

58 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Kan ett förmåns-
tagarförordnande i ett sådant fall inte verkställas såvitt angår en förmånsta-
gare men det finns andra förmånstagare, tillfaller hela försäkringen dem.

6 § Har försäkringstagaren till en försäkring som gäller på hans liv eller
hälsa utan att namnge förmånstagaren använt någon av nedan angivna be-
teckningar, anses detta innebära följande:

background image

33

SFS 2005:104

make: den som är gift med försäkringstagaren när förordnandet tillämpas;

om det pågår mål om äktenskapsskillnad mellan makarna, gäller inte förord-
nandet,

registrerad partner: den som är registrerad partner med försäkringstaga-

ren när förordnandet tillämpas; om det pågår mål om upplösning av partner-
skapet, gäller inte förordnandet,

sambo: den som är sambo med försäkringstagaren när förordnandet till-

lämpas,

barn: försäkringstagarens bröstarvingar, med fördelning av försäkringen

efter vad som gäller i fråga om arvsrätt efter försäkringstagaren,

make och barn: försäkringstagarens make är förmånstagare till halva för-

säkringen och hans bröstarvingar till återstoden; om försäkringstagaren
efterlämnar bara make eller bara bröstarvingar, tillfaller hela försäkringen
maken eller bröstarvingarna,

arvingar: de som har arvsrätt efter försäkringstagaren, med fördelning av

försäkringen efter vad som gäller för arvsrätten.

Förmånstagarförordnandes verkan mot dödsbodelägare

7 § �r förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp som utfaller efter för-
säkringstagarens död inte ingå i dennes kvarlåtenskap.

Om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande som gäller för försäk-

ringstagarens död skulle leda till ett resultat som är oskäligt mot en make el-
ler bröstarvinge efter försäkringstagaren, kan förordnandet jämkas så att för-
säkringen helt eller delvis tillfaller maken eller bröstarvingen. Vid pröv-
ningen skall särskilt beaktas skälen för förordnandet samt förmånstagarens
och makens eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden.

Har dödsfallet inträffat sedan det har dömts till äktenskapsskillnad mellan

försäkringstagaren och hans make eller sedan talan om äktenskapsskillnad
väckts men innan bodelning har förrättats, gäller i stället för det som sägs i
andra stycket att, om maken inte vid bodelningen kan få ut sin andel därför
att försäkringen tillfaller någon annan som förmånstagare, denne är skyldig
att avstå vad som fattas.

Den som vill begära jämkning enligt första eller andra stycket skall väcka

talan mot förmånstagaren inom ett år från det att bouppteckning efter försäk-
ringstagaren avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Väcks inte talan inom
denna tid, är rätten till jämkning förlorad.

Angående förordnandets verkan mot försäkringstagarens borgenärer finns

bestämmelser i 15 kap.

Förmånstagarens förfoganderätt

8 § Innan förmånstagarens rätt har inträtt får han inte genom överlåtelse,
pantsättning eller på annat sätt förfoga över den rätt som förordnandet med-
för.

background image

34

SFS 2005:104

Försäkringstagarens rätt att förfoga över försäkringen på annat sätt än
genom förmånstagarförordnande

9 § Försäkringstagaren har rätt att förfoga över försäkringen genom över-
låtelse, pantsättning eller annars på annat sätt än genom förmånstagarförord-
nande. Försäkringsbolaget får dock i försäkringsvillkoren föreskriva att ett
förfogande som avser enbart försäkringens riskdel eller enbart försäkringens
spardel är utan verkan mot bolaget.

Om ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande gäller för försäkringen,

skall försäkringstagaren anses ha utfäst sig att inte utan förmånstagarens
samtycke förfoga över försäkringen på ett sätt som inskränker dennes rätt.

Verkan av förfogande till förmån för flera

10 § Förfogar försäkringstagaren genom överlåtelse, pantsättning eller
oåterkalleligt förmånstagarförordnande över försäkringen till förmån för
flera, gäller ett tidigare förfogande framför ett senare. Ett senare förfogande
gäller dock framför ett tidigare, om meddelande om det senare förfogandet
kommer in till försäkringsbolaget först och den till vars förmån förfogandet
skett då är i god tro. Avser förfogandet ett försäkringsbrev som innehavaren
måste förete för att få ut försäkringsersättning, gäller det senare förfogandet
framför ett tidigare, om den till vars förmån förfogandet sker i god tro har
fått försäkringsbrevet i sin besittning.

11 § I fråga om försäkringsbrev som måste företes för att innehavaren
skall få försäkringsersättning gäller följande. Om någon begär utbetalning av
ett försäkringsbelopp eller återköp av en försäkring eller vill träffa överens-
kommelse om ändring av försäkringsavtalet, skall försäkringsbolaget göra
anteckning på försäkringsbrevet om den åtgärd som vidtas. Annars är åtgär-
den utan verkan mot innehavare av försäkringsbrevet som i god tro förvärvat
rätt till försäkringen och fått försäkringsbrevet i sin besittning.

När ett förmånstagarförordnande förfaller vid överlåtelse

12 § �verlåts försäkringen, förfaller ett tidigare förmånstagarförordnande
som inte är oåterkalleligt, om inte annat har avtalats eller får anses förutsatt
vid överlåtelsen.

En pantsättning av försäkringen medför inte att ett förmånstagarförord-

nande förfaller.

Panthavarens rätt

13 § Pantsättning av försäkringen medför rätt för panthavaren att få så
mycket av utfallande försäkringsersättning, inbegripet återbäring, som sva-
rar mot pantfordringen. Detta gäller även om pantfordringen inte är förfallen
till betalning.

Om försäkringen är förenad med återköpsrätt, får panthavaren också

kräva återköp av försäkringen. �&terköp får dock ske bara om panthavaren
har underrättat försäkringstagaren och denne inte inom två månader har åter-

background image

35

SFS 2005:104

löst panten genom att betala det belopp som panthavaren kan få ut från för-
säkringsbolaget.

Ett förbehåll om rätt att göra panträtten gällande på annat sätt än som sägs

i första och andra styckena är ogiltigt mot försäkringstagaren.

Förfoganden som är utan verkan

14 § Ett förfogande över försäkringen är utan verkan i den mån förfogan-
det är förbjudet enligt ett försäkringsvillkor som enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) skall tas in i försäkringsavtalet. Ett förbud mot överlåtelse hin-
drar dock inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i konkurs i vidare
utsträckning än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller annan
författning.

Förlust av rätten till försäkring

15 § Om någon genom brott som avses i 15 kap. ärvdabalken har dödat
försäkringstagaren, den försäkrade eller en förmånstagare, eller medverkat
till sådant brott, gäller det som där sägs om förlust av rätt att ta arv eller
testamente beträffande rätten till försäkringen eller försäkringsersättningen.

15 kap. Förhållandet till borgenärerna

Inledande bestämmelse

1 § En försäkring och ersättning som utfaller från den får tas i anspråk för
försäkringstagarens och någon annan berättigads skulder i enlighet med
detta kapitel och lagstiftningen i övrigt.

Verkan av förmånstagarförordnande m.m.

2 § En försäkring eller ett försäkringsbelopp, som tillfaller en förmånsta-
gare till följd av ett förordnande som har kunnat återkallas, får tas i anspråk
för försäkringstagarens skulder, om fordringen har uppkommit före försäk-
ringsfallet och inte kan betalas ur försäkringstagarens förmögenhet eller
kvarlåtenskap.

En försäkring eller ett försäkringsbelopp, som tillfaller en förvärvare eller

panthavare eller en förmånstagare till följd av ett oåterkalleligt förordnande,
får inte tas i anspråk för försäkringstagarens skulder efter det att ett medde-
lande om förfogandet har kommit in till försäkringsbolaget. Om förfogandet
avser ett försäkringsbrev som innehavaren måste förete för att få ut försäk-
ringsersättning, blir förfogandet gällande mot försäkringstagarens borgenä-
rer när den till vars förmån förfogandet äger rum får försäkringsbrevet i sin
besittning.

Utmätning av en försäkring eller ett försäkringsbelopp som tillfaller en

förmånstagare får aldrig äga rum på grund av en ansökan som görs mer än
tre år från det att förmånstagarens rätt inträdde.

background image

36

SFS 2005:104

Utmätning av livförsäkring för försäkringstagarens skulder

3 § Innan något försäkringsfall har inträffat får en livförsäkring som gäller
på försäkringstagarens eller försäkringstagarens makes liv utmätas för för-
säkringstagarens skulder bara i den mån det under något av de senaste tio
åren har betalats premie för försäkringen med belopp som överstiger

1. för tidsbegränsad försäkring som endast avser dödsfall: fem gånger den

premie som beräknas belöpa på det året,

2. för livförsäkring där försäkringsbolagets betalningsskyldighet efter för-

säkringsfall inte längre är beroende av att en viss person lever, om den inte
omfattas av 1: dubbla genomsnittet av de premier som betalats under perio-
den eller den kortare tid under vilken försäkringen gällt,

3. för försäkring med periodisk utbetalning där försäkringsbolagets betal-

ningsskyldighet är beroende av att en eller flera personer lever, om den inte
omfattas av 1: femton procent av den premie som skulle ha betalats om för-
säkringen hade tecknats mot engångspremie vid början av det året.

I fråga om fondförsäkring skall alltid gälla det som sägs i första stycket 2.
Om prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ändrats

efter premiebetalningen, ändras det belopp som får utmätas i proportion till
ändringen av prisbasbeloppet.

4 § Om värdet av en försäkring, som enligt 3 § inte får utmätas, förs över
till en annan försäkring på sätt som anges i 58 kap. 18 § tredje stycket in-
komstskattelagen (1999:1229), anses den nya försäkringen som samma för-
säkring vid tillämpningen av 3 §.

5 § Sedan ett försäkringsfall har inträffat får en livförsäkring och ersätt-
ning som utfaller från den inte utmätas för försäkringstagarens skulder i den
mån ersättningen tillfaller någon som själv behöver den för sin försörjning
eller för en underhållsskyldighet. Om ersättningen tillfaller någon annan än
den försäkrade, gäller dock detta förbud bara om den försäkrade har försörjt
eller varit skyldig att försörja den berättigade. När ersättningen betalas i
form av livränta, gäller förbudet bara rätten till livräntan.

Från vad som efter den försäkrades död på grund av förmånstagarförord-

nande tillfaller den försäkrades make eller den försäkrades eller makens barn
som vid dödsfallet inte fyllt 25 år skall för varje berättigad alltid undantas
från utmätning ett sammanlagt försäkringsbelopp som motsvarar sex gånger
det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller
för dödsåret.

6 § Det som sägs i 3 § om make gäller också sambo samt tidigare make
och tidigare sambo. Det som sägs i 5 § om make gäller också sambo.

7 § Om en försäkring som en arbetsgivare har tecknat på en anställds liv
inte gäller till förmån för arbetsgivaren själv, får försäkringen och ersättning
som utfaller från den inte tas i anspråk för arbetsgivarens skulder på något
annat sätt än som sägs i 8 §. Detta gäller också om den försäkrade inte är an-
ställd hos arbetsgivaren men har någon annan anknytning till dennes verk-
samhet eller är medförsäkrad som närstående till någon annan försäkrad.

background image

37

SFS 2005:104

�&terkrav vid försäkringstagarens konkurs, m.m.

8 § Om vid livförsäkring försäkringstagaren eller dödsboet efter honom
försätts i konkurs och försäkringstagaren senare än tre år före den fristdag
som anges i 4 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) har betalat premie för för-
säkringen med belopp som vid betalningstillfället inte stod i skäligt förhål-
lande till hans villkor, får konkursboet av tillgodohavandet hos försäkrings-
bolaget kräva åter vad han har betalat för mycket. Om försäkringstagaren el-
ler en panthavare inte har lämnat sitt samtycke till återbetalningen, skall
konkursboet för prövning av dess rätt väcka talan mot honom. Vid en sådan
talan tillämpas 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen.

Har försäkringsbeloppet betalats ut, är den som har uppburit beloppet

skyldig att till konkursboet betala tillbaka det belopp som konkursboet an-
nars hade kunnat kräva åter av försäkringsbolaget. Har beloppet uppburits av
en förmånstagare, gäller detta dock bara om utbetalningen har skett senare
än sex månader före fristdagen. �&terbetalningsskyldigheten kan jämkas om
det finns synnerliga skäl. Också vid en talan mot den som har uppburit för-
säkringsbeloppet tillämpas 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om offentligt ackord vid

företagsrekonstruktion. Vid en talan med anledning av ackordsförhandling
tillämpas 3 kap. 6 och 7 §§ lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Vid sådan försäkring som avses i 7 § får krav enligt denna paragraf göras

gällande bara om den försäkrade eller den till vars förmån försäkringen an-
nars gäller är närstående till arbetsgivaren på det sätt som anges i 4 kap. 3 §
konkurslagen.

Krav enligt denna paragraf får inte göras gällande till nackdel för för-

månstagare med oåterkalleligt förordnande.

Utmätning av en livförsäkring för den berättigades skulder

9 § Sedan ett försäkringsfall har inträffat får en livförsäkring och ersätt-
ning som utfaller från den inte utmätas för den berättigades skulder utom i
fall som framgår av 5 §.

Trots det som sägs i 5 § får ett ersättningsbelopp som inte hålls avskilt ef-

ter utbetalningen utmätas för den berättigades skulder. När två år har gått
från det att beloppet skulle betalas, får också det som hålls avskilt utmätas
till den del beloppet inte behövs för den berättigades försörjning eller för att
fullgöra underhållsskyldighet som åvilar honom.

Utmätning av en sjuk- eller olycksfallsförsäkring

10 § Om ersättningen från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring skall tillfalla
den försäkrade, får försäkringen och ersättning som utfaller från den inte ut-
mätas för försäkringstagarens eller den försäkrades skulder. När ersättning
betalas i form av livränta, gäller förbudet mot utmätning för den berättigades
skulder bara rätten till livräntan.

Trots det som sägs i första stycket får ett ersättningsbelopp som har tillfal-

lit den försäkrade och som inte hålls avskilt efter utbetalningen utmätas för
den försäkrades skulder. När två år har gått sedan beloppet skulle betalas, får
också det som hålls avskilt utmätas till den del beloppet inte behövs för den

background image

38

SFS 2005:104

försäkrades försörjning eller för att fullgöra underhållsskyldighet som åvilar
honom.

Om ersättning skall tillfalla någon annan än den försäkrade, tillämpas vad

som gäller enligt 3�7 och 9 §§ om utmätning av tidsbegränsad livförsäkring
som bara avser dödsfall och av ersättning som utfaller från livförsäkring.

16 kap. Regleringen av försäkringsfall, m.m.

Tiden för utbetalning av försäkringsersättning

1 § Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett försäkringsfall
skall utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att försäkringsfallet
skall kunna regleras. Regleringen skall ske skyndsamt och med beaktande
av den ersättningsberättigades behöriga intressen.

Försäkringsersättning som inte avser periodiska utbetalningar skall beta-

las senast en månad efter det att rätten till ersättningen inträtt och sådan ut-
redning som skäligen kan begäras för att fastställa betalningsskyldigheten
och mot vem denna skall fullgöras har lagts fram för försäkringsbolaget.
Försäkringsbolaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om
inte betalning sker i tid.

Om den som gör anspråk på försäkringsersättning uppenbarligen har rätt

till åtminstone ett visst belopp, skall detta genast betalas ut i avräkning på
den slutliga ersättningen.

Utbetalning till annan än rätt förmånstagare

2 § Har försäkringsbolaget betalat ut försäkringsersättning till någon an-
nan än den som i egenskap av förmånstagare har rätt till ersättningen och
därvid iakttagit skälig aktsamhet, är bolaget befriat från sin skuld. Detta gäl-
ler dock inte om utbetalningen grundats på en handling som är förfalskad el-
ler som är ogiltig på grund av att den har tillkommit under tvång som avses i
28 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhets-
rättens område eller som har utfärdats under sådana omständigheter som
anges i 17 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev.

Försummelse att anmäla försäkringsfall, m.m.

3 § Om den ersättningsberättigade har försummat att följa försäkringsvill-
kor om skyldighet att anmäla försäkringsfall till försäkringsbolaget inom
viss tid eller villkor eller anvisningar enligt dessa om skyldighet att med-
verka till utredningen av försäkringsfallet eller av bolagets ansvar, och för-
summelsen har medfört skada för bolaget, kan den ersättning som annars
skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn
till omständigheterna.

Första stycket tillämpas inte om oaktsamheten har varit ringa.

4 § Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av försäk-
ringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedöm-
ningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som an-

background image

39

SFS 2005:104

nars skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är skäligt med
hänsyn till omständigheterna.

Preskription av rätt till försäkringsersättning

5 § Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan
mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att ansprå-
ket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket ti-
digast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om
anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen en-
ligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förkla-
rat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Risken för vissa meddelanden

6 § Gör försäkringstagaren sannolikt att en uppsägning från försäkringsbo-
lagets sida eller ett meddelande som avses i 11 kap. 7 § eller 16 kap. 7 § an-
dra stycket har försenats eller inte kommit fram på grund av omständigheter
som han inte har kunnat råda över, får uppsägningen eller meddelandet ver-
kan tidigast en vecka efter den dag då uppsägningen eller meddelandet kom
fram. En uppsägning på grund av dröjsmål med premien får dock verkan se-
nast tre månader efter den dag då försäkringsbolaget avsände den.

Tvist om rätten att teckna eller behålla en försäkring

7 § Har ett försäkringsbolag i strid mot 11 kap. 1 eller 3 § vägrat någon att
teckna eller förnya en försäkring, skall domstol på yrkande av denne förklara
att han har rätt att teckna eller förnya försäkringen.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom sex månader

från det att försäkringsbolaget till sökanden har avsänt meddelande om sitt
beslut, uppgift om skälen för detta och upplysning om vad sökanden skall
göra för att få beslutet prövat. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten att
föra talan förlorad.

Domstolen får bestämma att försäkringstiden skall räknas från den tid-

punkt som skulle ha gällt om försäkringsbolaget hade bifallit ansökan.

8 § Har ett försäkringsbolag sagt upp en försäkring i förtid i strid mot
denna lag eller mot försäkringsavtalet, skall domstol på yrkande av försäk-
ringstagaren förklara att uppsägningen är ogiltig.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom sex månader

från det att försäkringsbolaget till försäkringstagaren har avsänt uppsäg-
ningen, uppgift om skälen för denna och upplysning om vad försäkringsta-
garen skall göra för att få beslutet prövat. Talan behöver dock aldrig väckas
före den tidpunkt när uppsägningen skulle få verkan. Väcks inte talan inom
denna tid, är rätten att föra talan förlorad.

9 § Domstolen kan på yrkande meddela förklaring som avses i 7 eller 8 §
att gälla för tiden intill dess att det föreligger ett avgörande som har vunnit
laga kraft. En sådan förklaring får inte meddelas utan att försäkringsbolaget
har beretts tillfälle att yttra sig över yrkandet.

background image

40

SFS 2005:104

Regressrätt

10 § Försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till skadestånd i
fråga om ersättning för sjukvårdskostnader och andra utgifter och förluster
som bolaget har ersatt enligt försäkringsavtalet. Försäkringsvillkor som ger
bolaget större rätt till återkrav är utan verkan mot den skadeståndsskyldige.

FJ�RDE AVDELNINGEN

Kollektiv försäkring

Kollektiv skadeförsäkring

17 kap. Gruppskadeförsäkring

Definitioner och tillämpningsområde

1 § I detta kapitel betyder

frivillig gruppskadeförsäkring: gruppskadeförsäkring som gruppmed-

lemmarna ansluter sig till genom egen anmälan eller genom att inte avböja
försäkringen,

obligatorisk gruppskadeförsäkring: gruppskadeförsäkring som varje

medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av gruppavtalet.

Bestämmelserna tillämpas också om flera försäkringsbolag meddelar

gruppförsäkring för olika medlemmar i samma grupp. Varje försäkringsbo-
lag har då de skyldigheter och rättigheter som bestämmelserna anger i för-
hållande till dem som bolaget meddelar försäkring för.

Om försäkringsbolaget avtalar med en gruppmedlem om en särskild ut-

formning av medlemmens försäkringsskydd, anses avtalet som en del av
gruppförsäkringen för medlemmen.

2 § Bestämmelserna i 6, 7, 11�14 §§, 19 § andra och tredje styckena samt
20 § tillämpas inte på en försäkring som gäller under högst en månad.

Parterna i avtalet

3 § Avtal om frivillig gruppskadeförsäkring anses ingånget mellan försäk-
ringsbolaget och gruppmedlemmen på grundval av gruppavtalet. Ett sådant
avtal kan ingås också genom att gruppmedlemmen låter bli att avböja för-
säkringen inom viss tid, om detta föreskrivs i gruppavtalet.

Avtal om obligatorisk gruppskadeförsäkring anses ingånget mellan för-

säkringsbolaget och företrädare för gruppen genom gruppavtalet. Genom ett
sådant avtal uppkommer ingen betalningsskyldighet för gruppmedlemmen
mot försäkringsbolaget.

Den som enligt första eller andra stycket anses ingå avtal om gruppskade-

försäkring med försäkringsbolaget är försäkringstagare. Om en personför-
säkring ingår som en del i en skadeförsäkring, tillämpas dock i stället
19 kap. 3 § tredje stycket i fråga om personförsäkringen.

4 § Om försäkringsbolaget ger en företrädare för gruppen i uppdrag att
fullgöra en skyldighet mot gruppmedlemmarna som föreskrivs i detta kapi-

background image

41

SFS 2005:104

tel, ansvarar bolaget mot dem för företrädarens utförande av uppdraget, där
inte annat särskilt anges i kapitlet.

Information

5 § Innan ett gruppavtal ingås skall försäkringsbolaget lämna gruppen in-
formation som är utformad så att den underlättar bedömningen av grupp-
medlemmarnas försäkringsbehov och valet av försäkring. Informationen
skall på ett enkelt sätt återge det huvudsakliga innehållet i de försäkringsvill-
kor som gruppen behöver ha kännedom om för att kunna bedöma kostnaden
för och omfattningen av försäkringen. Viktiga begränsningar av försäkrings-
skyddet skall tydligt framgå. Detsamma gäller om försäkringsbolagets an-
svar inträder först när premien betalas.

Innan ett avtal om frivillig gruppskadeförsäkring ingås skall försäkrings-

bolaget också på ett ändamålsenligt sätt ge gruppmedlemmarna information
för bedömning av frågan om de bör ansluta sig till försäkringen.

Innebär ett gruppavtal om frivillig gruppskadeförsäkring att gruppmed-

lemmarna kan bli anslutna genom att inte avböja försäkringen, skall försäk-
ringsbolaget sända meddelande till dem om detta förhållande och om deras
möjlighet att enligt 12 § säga upp försäkringen för omedelbart upphörande.

6 § När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget snarast på ett
ändamålsenligt sätt avsända försäkringsbesked för de försäkrades känne-
dom. Beskeden skall innehålla upplysningar om de väsentliga rättigheter och
skyldigheter som följer av försäkringen samt om viktiga begränsningar av
försäkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har ändrats eller för-
nyats, om de nya försäkringsvillkoren innebär en begränsning av försäk-
ringsskyddet eller en väsentlig ändring av försäkringen.

Om en uppgift i ett försäkringsbesked avviker från försäkringsavtalet och

avvikelsen inte är till nackdel för den som beskedet är riktat till, gäller upp-
giften i försäkringsbeskedet. Uppgiften kan dock inte åberopas om den som
försäkringsbeskedet är riktat till har insett eller bort inse att uppgiften är
oriktig eller inte längre är giltig.

7 § Under försäkringstiden och i samband med att försäkringen förnyas
skall försäkringsbolaget i skälig omfattning informera de försäkrade om så-
dana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse för dem att
känna till. Efter ett försäkringsfall gäller informationsskyldigheten också
mot andra som har anspråk mot försäkringsbolaget. Det som sägs i 2 kap.
7 § om information om möjligheter till överprövning m.m. tillämpas också
vid gruppskadeförsäkring.

8 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 5�7 §§, tilläm-
pas 2 kap. 9 § vid gruppskadeförsäkring som tecknas av en konsument eller
ett dödsbo och 8 kap. 2 och 3 §§ vid annan gruppskadeförsäkring.

Tiden för försäkringsbolagets ansvar, m.m.

9 § När ett gruppavtal om frivillig gruppskadeförsäkring har ingåtts, räk-
nas tiden för försäkringsbolagets ansvar från den tidpunkt som anges i

background image

42

SFS 2005:104

gruppavtalet. Ansvaret omfattar alla gruppmedlemmar som då uppfyller an-
slutningskraven enligt avtalet och som har anslutit sig till försäkringen samt
dem som har anslutits tillsammans med en gruppmedlem. Ansluter sig en
gruppmedlem senare, räknas ansvaret från och med dagen för anslutningen,
om inte annat anges i gruppavtalet.

Anslutning enligt första stycket anses ske när medlemmen gör anmälan

till försäkringsbolaget eller till någon som tar emot anmälningar för dess
räkning. Om medlemmen ansluter sig genom att inte avböja försäkringen,
anses anslutning ske när tiden för avböjande går ut.

Om ingen annan tidpunkt har avtalats, räknas vid obligatorisk grupp-

skadeförsäkring tiden för försäkringsbolagets ansvar mot medlemmarna från
och med dagen efter den då gruppavtalet ingicks eller, om någon inträder i
gruppen senare, från och med dagen efter inträdet.

10 § Om ett försäkringsfall inträffar efter det att försäkringsbolagets an-
svar inträtt men innan avtal träffats enligt 1 § tredje stycket om utform-
ningen av en gruppmedlems försäkringsskydd, bestäms ansvaret efter vad
som är skäligt med hänsyn till medlemmens förhållanden och de villkor som
gäller för gruppen i övrigt.

Förnyelse av försäkringen och uppsägning till försäkringstidens utgång

11 § Ett avtal om gruppskadeförsäkring förnyas för en tid av ett år, om det
inte har sagts upp för att upphöra vid försäkringstidens slut. I 6 och 7 §§
finns bestämmelser om information i samband med förnyelse.

Om försäkringsbolaget säger upp försäkringen till försäkringstidens ut-

gång, skall det skriftligt meddela den som har ingått gruppavtalet och be-
rörda gruppmedlemmar om uppsägningen. Uppsägningen får verkan en må-
nad efter det att meddelandena avsändes.

Första stycket första meningen gäller inte om annat framgår av avtalet el-

ler omständigheterna i övrigt.

En gruppmedlems rätt att säga upp eller avstå från försäkringen

12 § Vid frivillig försäkring har en försäkrad gruppmedlem rätt att när som
helst säga upp försäkringen att genast upphöra.

Vid obligatorisk försäkring kan en medlem i gruppen när som helst ge-

nom anmälan förklara sig avstå från försäkringen. Sådan anmälan kan även
ske hos gruppföreträdaren.

Verkan av att en medlem lämnar gruppen

13 § Om en försäkrad gruppmedlem utträder ur gruppen av någon annan
anledning än att han uppnår en viss ålder, upphör försäkringsbolagets ansvar
en månad efter utträdet (efterskydd).

Det som sägs i första stycket om efterskydd gäller inte om den försäkrade

på något annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få skydd av samma slag
som tidigare. Behövs det på grund av försäkringens art, får försäkringsbola-
get göra förbehåll om att första stycket inte heller annars skall tillämpas.

background image

43

SFS 2005:104

Verkan av att gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från gruppens
sida

14 § Om gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från gruppens sida,
upphör försäkringen för samtliga försäkrade vid den tidpunkt som anges i
uppsägningen, dock tidigast en månad efter det att uppsägningen kom till
försäkringsbolaget. När försäkringsbolaget har tagit emot en uppsägning,
skall det genast sända ett meddelande om denna till de försäkrade grupp-
medlemmarna.

Försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen eller säga upp den i förtid

15 § Utom i de fall som anges i lagen får försäkringsbolaget säga upp en
försäkring att upphöra i förtid eller ändras under försäkringstiden bara i
fråga om en gruppmedlem eller någon annan försäkrad som grovt åsidosatt
sina förpliktelser mot försäkringsbolaget. Om uppsägningen gäller 3 kap.
7 § andra stycket.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets konkurs, m.m.

16 § Det som sägs i 3 kap. 9�11 §§ om konkurs m.m. tillämpas också vid
gruppskadeförsäkring.

Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

17 § Det som sägs i 4 kap. om begränsningar av försäkringsbolagets an-
svar tillämpas också vid gruppskadeförsäkring som tecknas av en konsu-
ment eller ett dödsbo. Vid annan gruppskadeförsäkring tillämpas 8 kap. 8�
16 §§.

Försäkringsbolaget får inte mot en gruppmedlem åberopa att någon annan

än denne själv eller någon som är försäkrad tillsammans med honom har ef-
tersatt sina skyldigheter enligt 4 kap. 1�3 §§ eller 8 kap. 8�10 §§ eller haft
vetskap om detta.

Premien

18 § Den första premien skall betalas inom fjorton dagar från den dag då
försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till den som enligt försäk-
ringsavtalet skall betala denna till bolaget. Detta gäller dock inte om försäk-
ringen skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien eller om
försäkringen annars är giltig bara under förutsättning att premien betalas
innan försäkringstiden börjar. I fall som avses i 5 § tredje stycket får premie-
kravet verkan först fjorton dagar efter det att försäkringsbolaget avsänt före-
skrivet meddelande till gruppmedlemmen.

Premien för en senare premieperiod och första premien för en försäkring

som har förnyats enligt 11 § skall betalas senast på periodens första dag. En
premie som avser längre tid än en månad behöver dock inte betalas tidigare
än en månad från den dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på premien
till den som enligt försäkringsavtalet skall betala denna till bolaget.

Det som sägs i 5 kap. 5�7 §§ tillämpas också vid gruppskadeförsäkring.

background image

44

SFS 2005:104

19 § Betalas inte premien i rätt tid, får försäkringsbolaget säga upp försäk-
ringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse.

Ett meddelande om uppsägningen skall vid frivillig försäkring sändas till

gruppmedlem som inte har betalat i tid samt till gruppföreträdaren, om
denne skulle ha förmedlat premiebetalningen. Vid obligatorisk försäkring
skall meddelande om uppsägningen sändas till den som skulle ha betalat pre-
mien och till alla försäkrade gruppmedlemmar.

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter det att meddelandena avsän-

des, om inte premien betalas inom denna tid. Meddelandena skall innehålla
uppgift om detta. Saknas denna uppgift, får uppsägningen ingen verkan.

20 § Har premien för en frivillig gruppskadeförsäkring inte kunnat betalas
inom den frist som anges i 19 § tredje stycket därför att den försäkrade
gruppmedlemmen blivit svårt sjuk eller berövats friheten eller inte fått ut
pension eller lön från sin huvudsakliga anställning, eller därför att något lik-
nande oväntat hinder inträffat för honom, får en uppsägning enligt 19 § ver-
kan först en vecka efter det att hindret har fallit bort, dock senast tre månader
efter fristens utgång.

Om vid frivillig gruppskadeförsäkring ett dröjsmål med premien beror på

försummelse av någon som på grund av gruppavtalet förmedlar premien, får
uppsägningen verkan för den försäkrade gruppmedlemmen och försäkrade
som har anslutits tillsammans med honom först en vecka efter det att med-
lemmen själv har fått kännedom om dröjsmålet.

Försäkringsersättningen

21 § Det som sägs i 6 kap. om försäkringsersättningen tillämpas också vid
gruppskadeförsäkring.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

22 § Det som sägs i 7 kap. 1�4 och 7�9 §§ om regleringen av försäkrings-
fall m.m. tillämpas också vid gruppskadeförsäkring. I fråga om uppsägning
av viss gruppmedlem tillämpas 7 kap. 5 § första meningen.

Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet

23 § Det som sägs i 9 kap. om tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet
tillämpas också vid gruppskadeförsäkring.

Meddelanden till de försäkrade

24 § Skall försäkringsbolaget enligt någon bestämmelse i detta kapitel el-
ler i gruppavtalet tillställa en försäkrad eller den som är försäkrad tillsam-
mans med honom ett meddelande, skall bolaget, om inte annat föreskrivs, på
ändamålsenligt sätt sända detta för deras kännedom. Ett meddelande som av-
ser bestämda gruppmedlemmar skall sändas till dessa personligen.

background image

45

SFS 2005:104

18 kap. Kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna om kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring tillämpas
på skadeförsäkringar som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,
2. meddelas enligt ett i försäkringsvillkoren angivet kollektivavtal som

har slutits mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation
och

3. tecknas hos ett försäkringsbolag enligt kollektivavtalet.
En kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring kan omfatta också arbetsgiva-

ren själv och andra som har anknytning till arbetsgivarens verksamhet. När-
stående till anställda eller andra försäkrade kan också omfattas av försäk-
ringen. Det som sägs om anställda i 3�6 och 12 §§ gäller också andra som
omfattas av försäkringen.

Om försäkringsskyddet enligt ett kollektivavtal som avses i första stycket

skall gälla också för anställda hos sådana arbetsgivare som inte har tecknat
försäkring trots att de har varit skyldiga att göra det, skall utbetalad ersätt-
ning anses som ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring.

Bestämmelserna tillämpas också om flera försäkringsbolag meddelar kol-

lektivavtalsgrundad försäkring för olika anställda hos samma arbetsgivare.
Varje försäkringsbolag har då de skyldigheter och rättigheter som bestäm-
melserna anger i förhållande till dem som bolaget meddelar försäkring för.

Om en försäkrad enligt kollektivavtalet får överenskomma med försäk-

ringsbolaget om en särskild utformning av försäkringsskyddet, anses en så-
dan överenskommelse som en del av den kollektivavtalsgrundade försäk-
ringen.

Försäkringstagare och försäkrad

2 § En arbetsgivare som ingår avtal om kollektivavtalsgrundad skadeför-
säkring med försäkringsbolaget är försäkringstagare. Ingår en personförsäk-
ring som del i försäkringen, tillämpas dock i stället 20 kap. 2 § andra me-
ningen i fråga om personförsäkringen.

En anställd eller annan som försäkringen avser att skydda anses som för-

säkrad, även när försäkringen gäller ersättningsskyldighet för arbetsgivaren.

Information

3 § När en överenskommelse som medför skyldighet för en arbetsgivare
att teckna en kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring har ingåtts, skall för-
säkringsbolaget och de arbetsmarknadsparter som har slutit det kollektivav-
tal som försäkringsvillkoren anger på lämpligt sätt informera de arbetsgivare
och anställda som berörs av överenskommelsen. Informationen skall avse
arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring, kostnaderna för försäkringen
och omfattningen av den.

4 § När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget snarast på ett
ändamålsenligt sätt avsända försäkringsbesked för de anställdas kännedom.
Beskeden skall innehålla upplysningar om de väsentliga rättigheter och skyl-

background image

46

SFS 2005:104

digheter som följer av försäkringen samt om viktiga begränsningar av för-
säkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har ändrats eller förny-
ats, om de nya försäkringsvillkoren innebär en begränsning av försäkrings-
skyddet eller en väsentlig ändring av försäkringen.

Om en uppgift i ett försäkringsbesked avviker från försäkringsavtalet och

avvikelsen inte är till nackdel för den som beskedet är riktat till, gäller upp-
giften i försäkringsbeskedet. Uppgiften kan dock inte åberopas om den som
försäkringsbeskedet är riktat till har insett eller bort inse att uppgiften är
oriktig eller inte längre är giltig.

5 § Under försäkringstiden skall försäkringsbolaget och arbetsmarknads-
parterna i skälig omfattning informera arbetsgivare, anställda och andra som
omfattas av försäkringen om sådana förhållanden rörande denna som det är
av betydelse för dem att känna till. Försäkringsbolaget har informationsskyl-
digheten med anledning av försäkringsfall, och skyldigheten gäller också
mot andra som har anspråk mot bolaget. Det som sägs i 2 kap. 7 § om infor-
mation om möjligheter till överprövning m.m. tillämpas också vid kollektiv-
avtalsgrundad skadeförsäkring.

6 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 3�5 §§, tilläm-
pas 2 kap. 9 § vid kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring med en anställd
som försäkrad och 8 kap. 2 och 3 §§ vid annan kollektivavtalsgrundad ska-
deförsäkring. En anställd som omfattas av försäkringsskyddet skall då anses
som en konsument som tecknat individuell försäkring.

Tiden för försäkringsbolagets ansvar

7 § När en arbetsgivare tecknar en skadeförsäkring som han enligt kollek-
tivavtal är skyldig att teckna, räknas tiden för försäkringsbolagets ansvar
från och med den dag då han blev bunden av kollektivavtalet eller den dag
som anges i kollektivavtalet. I annat fall räknas tiden från och med dagen ef-
ter den då ansökan om försäkring avgavs till försäkringsbolaget, om inte an-
nat har avtalats eller framgår av omständigheterna.

Om försäkringsfall inträffar innan avtal träffats om en särskild utformning

av försäkringsskyddet, bestäms ansvaret efter vad som är skäligt med hänsyn
till den försäkrades förhållanden och de villkor som gäller för övriga försäk-
rade.

Uppsägning av försäkringen

8 § Försäkringsvillkoren får innehålla att försäkringen inte kan upphöra på
grund av uppsägning, så länge arbetsgivaren enligt kollektivavtal är skyldig
att hålla försäkringen. Om ett sådant villkor inte gäller, tillämpas andra
stycket.

En försäkring som gäller tills vidare kan sägas upp till utgången av måna-

den efter den då uppsägning sker. Om försäkringen gäller för viss tid, kan
försäkringsbolaget säga upp den för upphörande i förtid bara om premien
inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse. Uppsägnings-
tiden vid dröjsmål med premie för senare premieperiod än den första skall

background image

47

SFS 2005:104

vara minst en månad, räknat från det att försäkringsbolaget avsände uppsäg-
ningen till arbetsgivaren.

�ndring av försäkringen

9 § Försäkringsbolaget får i försäkringsvillkoren förbehålla sig rätt att
ändra försäkringen under försäkringstiden. En ändring till de försäkrades
nackdel får dock göras bara med godkännande av de arbetsmarknadsparter
som har slutit det kollektivavtal som försäkringen följer.

Försäkringsvillkor som har utformats genom en särskild överenskom-

melse mellan försäkringsbolaget och den anställde får inte ändras till den an-
ställdes nackdel utan dennes samtycke.

Efterskydd

10 § En försäkrad som lämnar sin anställning har rätt till efterskydd enligt
vad som föreskrivs i försäkringsvillkoren. Detsamma gäller när en anställd
av någon annan anledning inte längre uppfyller kraven för att omfattas av
försäkringen.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets konkurs, m.m.

11 § Det som sägs i 3 kap. 9�11 §§ om konkurs m.m. tillämpas också vid
kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

12 § Det som sägs i 4 kap. om begränsningar av försäkringsbolagets an-
svar tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring. Också den
försäkrade har upplysnings- och anmälningsplikt enligt 4 kap. 1�3 §§. För-
säkringsbolaget får dock inte vid tillämpning av dessa bestämmelser mot
den som kräver ersättning åberopa att någon annan än den anställde eller nå-
gon som är försäkrad tillsammans med honom har eftersatt sin upplysnings-
eller anmälningsskyldighet eller haft vetskap om detta.

Försäkringsersättningen

13 § Det som sägs i 6 kap. om försäkringsersättningen tillämpas också vid
kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

14 § Det som sägs i 7 kap. 1�4 och 9 §§ om regleringen av försäkringsfall
m.m. tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet

15 § Det som sägs i 9 kap. 1�3 och 5�9 §§ om tredje mans rätt enligt för-
säkringsavtalet tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

background image

48

SFS 2005:104

Förhållandet till borgenärerna

16 § Det som sägs i 15 kap. 10 § tillämpas också på ersättning för person-
skada som utgår till en anställd på grund av kollektivavtalsgrundad ansvars-
försäkring som arbetsgivaren har tecknat.

Kollektiv personförsäkring

19 kap. Gruppersonförsäkring

Definitioner och tillämpningsområde

1 § I detta kapitel betyder

frivillig gruppersonförsäkring: gruppersonförsäkring som gruppmed-

lemmarna ansluter sig till genom egen anmälan eller genom att inte avböja
försäkringen,

obligatorisk gruppersonförsäkring: gruppersonförsäkring som varje

medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av gruppavtalet.

Bestämmelserna tillämpas också om flera försäkringsbolag meddelar

gruppförsäkring för olika medlemmar i samma grupp. Varje försäkringsbo-
lag har då de skyldigheter och rättigheter som bestämmelserna anger i för-
hållande till dem som bolaget meddelar försäkring för.

Om försäkringsbolaget avtalar med en gruppmedlem om en särskild ut-

formning av medlemmens försäkringsskydd, anses avtalet som en del av
gruppförsäkringen för medlemmen.

2 § Bestämmelserna i 6, 7, 11�16 §§, 21 § andra och tredje styckena samt
22 och 23 §§ tillämpas inte på en försäkring som gäller under högst en må-
nad.

Parterna i avtalet

3 § Avtal om frivillig gruppersonförsäkring anses ingånget mellan försäk-
ringsbolaget och gruppmedlemmen på grundval av gruppavtalet. Ett sådant
avtal kan ingås också genom att gruppmedlemmen låter bli att avböja för-
säkringen inom viss tid, om detta föreskrivs i gruppavtalet.

Avtal om obligatorisk gruppersonförsäkring anses ingånget mellan för-

säkringsbolaget och företrädare för gruppen genom gruppavtalet. Genom ett
sådant avtal uppkommer ingen betalningsskyldighet för gruppmedlemmen
mot försäkringsbolaget.

Den som enligt första eller andra stycket anses ingå avtal om grupperson-

försäkring med försäkringsbolaget är försäkringstagare. Vid tillämpning av
14 och 15 kap. och i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses
dock varje försäkrad som försäkringstagare, om försäkringen gäller på hans
liv eller hälsa till förmån för honom själv eller hans rättsinnehavare. Om en
gruppmedlem är försäkringstagare utan att själv vara försäkrad, gäller för
honom det som sägs om försäkrad gruppmedlem.

4 § Om försäkringsbolaget ger en företrädare för gruppen i uppdrag att
fullgöra en skyldighet mot gruppmedlemmarna som föreskrivs i detta kapi-

background image

49

SFS 2005:104

tel, ansvarar bolaget mot dem för företrädarens utförande av uppdraget, där
inte annat särskilt anges i kapitlet.

Information

5 § Innan ett gruppavtal ingås skall försäkringsbolaget lämna gruppen in-
formation som är utformad så att den underlättar bedömningen av grupp-
medlemmarnas försäkringsbehov och valet av försäkring. Informationen
skall på ett enkelt sätt återge det huvudsakliga innehållet i de försäkringsvill-
kor som gruppen behöver ha kännedom om för att kunna bedöma kostnaden
för och omfattningen av försäkringen. Viktiga begränsningar av försäkrings-
skyddet skall tydligt framgå. Detsamma gäller om försäkringsbolagets an-
svar inträder först när premien betalas.

Innan ett avtal om frivillig gruppersonförsäkring ingås skall försäkrings-

bolaget också på ett ändamålsenligt sätt ge gruppmedlemmarna information
för bedömning av frågan om de bör ansluta sig till försäkringen.

Innebär ett gruppavtal om frivillig gruppersonförsäkring att gruppmed-

lemmarna kan bli anslutna genom att inte avböja försäkringen, skall försäk-
ringsbolaget sända ett meddelande till dem om detta förhållande och om de-
ras möjlighet att enligt 12 § säga upp försäkringen för omedelbart upphö-
rande.

6 § När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget snarast på ett
ändamålsenligt sätt avsända försäkringsbesked för de försäkrades känne-
dom. Beskeden skall innehålla upplysningar om de väsentliga rättigheter och
skyldigheter som följer av försäkringen samt om viktiga begränsningar av
försäkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har ändrats eller för-
nyats, om de nya försäkringsvillkoren innebär en begränsning av försäk-
ringsskyddet eller en väsentlig ändring av försäkringen.

Om en uppgift i ett försäkringsbesked avviker från försäkringsavtalet och

avvikelsen inte är till nackdel för den som beskedet är riktat till, gäller upp-
giften i försäkringsbeskedet. Uppgiften kan dock inte åberopas om den som
försäkringsbeskedet är riktat till har insett eller bort inse att uppgiften är
oriktig eller inte längre är giltig.

7 § Under försäkringstiden och i samband med att försäkringen förnyas
skall försäkringsbolaget i skälig omfattning informera de försäkrade om så-
dana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse för dem att
känna till. Efter ett försäkringsfall gäller informationsskyldigheten också
mot andra som har anspråk mot försäkringsbolaget. Det som sägs i 10 kap.
7 § andra och tredje styckena om information vid försäkringsfall och i
10 kap. 8 § om möjligheter till överprövning m.m. tillämpas också vid grupp-
personförsäkring.

8 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 5�7 §§, tilläm-
pas 10 kap. 10�12 §§.

background image

50

SFS 2005:104

Tiden för försäkringsbolagets ansvar m.m.

9 § När ett gruppavtal om frivillig gruppersonförsäkring har ingåtts, räk-
nas tiden för försäkringsbolagets ansvar från den tidpunkt som anges i
gruppavtalet. Ansvaret omfattar alla gruppmedlemmar som då uppfyller an-
slutningskraven enligt avtalet och som har anslutit sig till försäkringen samt
dem som har anslutits som medförsäkrade till en gruppmedlem. Ansluter sig
en gruppmedlem senare, räknas ansvaret från och med dagen för anslut-
ningen, om inte annat anges i gruppavtalet.

Anslutning enligt första stycket anses ske när medlemmen gör anmälan

till försäkringsbolaget eller till någon som tar emot anmälningar för dess
räkning. Om medlemmen ansluter sig genom att inte avböja försäkringen,
anses anslutning ske när tiden för avböjande går ut.

Om ingen annan tidpunkt har avtalats, räknas vid obligatorisk grupperson-

försäkring tiden för försäkringsbolagets ansvar mot medlemmarna från och
med dagen efter den då gruppavtalet ingicks eller, om någon inträder i
gruppen senare, från och med dagen efter inträdet.

10 § Om ett försäkringsfall inträffar efter det att försäkringsbolagets an-
svar har inträtt men innan avtal har träffats enligt 1 § tredje stycket om ut-
formningen av en gruppmedlems försäkringsskydd, bestäms ansvaret efter
vad som är skäligt med hänsyn till medlemmens förhållanden och de villkor
som gäller för gruppen i övrigt.

Förnyelse av försäkringen och uppsägning till försäkringstidens utgång

11 § Ett avtal om gruppersonförsäkring förnyas för en tid av ett år, om det
inte har sagts upp för att upphöra vid försäkringstidens slut. I 6 och 7 §§
finns bestämmelser om information i samband med förnyelse.

Om försäkringsbolaget säger upp försäkringen till försäkringstidens ut-

gång, skall det skriftligt meddela den som har ingått gruppavtalet och be-
rörda gruppmedlemmar om uppsägningen. Uppsägningen får verkan en må-
nad efter det att meddelandena avsändes. Om de försäkrade har rätt till fort-
sättningsförsäkring enligt 15 §, skall detta anges i meddelandet till grupp-
medlemmen. Saknas denna uppgift, får uppsägningen ingen verkan.

Första stycket första meningen gäller inte om annat framgår av avtalet el-

ler av omständigheterna i övrigt.

En gruppmedlems rätt att säga upp eller avstå från försäkringen

12 § Vid frivillig försäkring har en försäkrad gruppmedlem rätt att när som
helst säga upp försäkringen att genast upphöra.

Vid obligatorisk försäkring kan en medlem i gruppen när som helst ge-

nom anmälan förklara sig avstå från försäkringen. Sådan anmälan kan även
ske hos gruppföreträdaren.

Verkan av att en medlem lämnar gruppen

13 § Om en försäkrad gruppmedlem utträder ur gruppen av någon annan
anledning än att han uppnår en viss ålder, upphör försäkringsbolagets ansvar

background image

51

SFS 2005:104

mot honom och hans medförsäkrade tre månader efter utträdet (efterskydd).
Om en make är medförsäkrad och äktenskapet upplöses, upphör ansvaret
mot den medförsäkrade tre månader efter äktenskapets upplösning. Ansvaret
mot en medförsäkrad sambo upphör tre månader efter det att samboförhål-
landet har upphört.

Verkan av att gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från gruppens
sida

14 § Om gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från gruppens sida,
upphör försäkringen för samtliga försäkrade vid den tidpunkt som anges i
uppsägningen, dock tidigast en månad efter det att uppsägningen kom till
försäkringsbolaget. När försäkringsbolaget har tagit emot en uppsägning,
skall det genast sända ett meddelande om denna till de försäkrade grupp-
medlemmarna. I meddelandet skall det anges om de försäkrade har rätt till
fortsättningsförsäkring enligt 15 §.

Rätten till fortsättningsförsäkring m.m. och till försäkringens värde

15 § Upphör försäkringsbolagets ansvar enligt 11 § andra stycket eller
14 §, har varje försäkrad rätt att utan hälsoprövning få ett likvärdigt skydd
genom fortsättningsförsäkring, som tecknas hos försäkringsbolaget eller ett
annat försäkringsbolag som bolaget anvisar. Ansökan om fortsättningsför-
säkring skall göras inom tre månader från det att försäkringen upphörde.

Om efter uppsägning enligt 11 § andra stycket eller 14 § ett nytt gruppav-

tal träffas om samma typ av försäkring för väsentligen samma grupp, har
varje gruppmedlem som har skyddats av den uppsagda försäkringen rätt till
försäkring på grund av det nya gruppavtalet enligt samma villkor som gäller
för gruppen i övrigt.

När en försäkring upphör att gälla, skall försäkringsbolaget ställa försäk-

ringens värde till försäkringstagarens förfogande enligt vad som anges i för-
säkringsvillkoren.

Undantag från rätten till efterskydd och fortsättningsförsäkring

16 § Bestämmelserna i 13 § om efterskydd i tre månader och 15 § om rätt
till fortsättningsförsäkring gäller inte, i den utsträckning den försäkrade på
annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få skydd av samma slag som tidi-
gare. Förbehåll kan göras om att bestämmelserna inte heller skall tillämpas
när den försäkrade varit försäkrad under kortare tid än sex månader.

Om det behövs på grund av försäkringens art, får försäkringsbolaget göra

förbehåll om att 13 eller 15 § inte heller annars skall tillämpas.

Försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen eller säga upp den i förtid

17 § Försäkringsbolaget får inte göra förbehåll om att en försäkring skall
kunna upphöra i förtid eller ändras under försäkringstiden i andra fall än som
anges i denna lag.

background image

52

SFS 2005:104

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets konkurs, m.m.

18 § Det som sägs i 11 kap. 8�10 §§ om konkurs m.m. tillämpas också vid
gruppersonförsäkring. I fall som avses där har försäkringstagaren alltid rätt
att säga upp en gruppersonförsäkring att upphöra omedelbart.

Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

19 § Det som sägs i 12 kap. 1�4 och 6�12 §§ om begränsningar av försäk-
ringsbolagets ansvar tillämpas också vid gruppersonförsäkring. Försäkrings-
bolaget får dock inte vid tillämpning av 12 kap. 1�3 §§ mot den försäkrade
åberopa att någon annan än denne själv eller en medförsäkrad har eftersatt
sin upplysningsplikt eller haft vetskap om detta.

Premien

20 § Den första premien skall betalas inom fjorton dagar från den dag då
försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till den som enligt försäk-
ringsavtalet skall betala denna till bolaget. Detta gäller dock inte om försäk-
ringen skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien eller om
försäkringen annars är giltig bara under förutsättning att premien betalas
innan försäkringstiden börjar. I fall som avses i 5 § tredje stycket får premie-
kravet verkan först fjorton dagar efter det att försäkringsbolaget har avsänt
föreskrivet meddelande till gruppmedlemmen.

Premien för en senare premieperiod och första premien för en försäkring

som har förnyats enligt 11 § skall betalas senast på periodens första dag. En
premie som avser längre tid än en månad behöver dock inte betalas tidigare
än en månad från den dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på premien
till den som enligt försäkringsavtalet skall betala denna till bolaget.

Det som sägs i 13 kap. 5�7 §§ tillämpas också vid gruppersonförsäkring.

21 § Betalas inte premien i rätt tid och är inte dröjsmålet av ringa bety-
delse, får försäkringsbolaget säga upp försäkringen eller begränsa sitt ansvar
enligt vad som sägs i villkoren.

Ett meddelande om uppsägningen skall vid frivillig försäkring sändas till

gruppmedlem som inte har betalat i tid samt till gruppföreträdaren, om
denne skulle ha förmedlat premiebetalningen. Vid obligatorisk försäkring
skall meddelande om uppsägningen sändas till den som skulle ha betalat pre-
mien och till alla försäkrade gruppmedlemmar.

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter det att meddelandena avsän-

des, om inte premien betalas inom denna tid. Meddelandena skall innehålla
uppgift om detta. Om försäkringen kan återupplivas enligt 23 §, skall också
detta anges. Saknas någon av dessa uppgifter, får uppsägningen ingen ver-
kan.

22 § Har premien för en frivillig gruppersonförsäkring inte kunnat betalas
inom den frist som anges i 21 § tredje stycket därför att den försäkrade
gruppmedlemmen blivit svårt sjuk eller berövats friheten eller inte fått ut
pension eller lön från sin huvudsakliga anställning, eller därför att något lik-
nande oväntat hinder inträffat för honom, får en uppsägning enligt 21 § ver-

background image

53

SFS 2005:104

kan först en vecka efter det att hindret har fallit bort, dock senast tre månader
efter fristens utgång.

Om vid frivillig gruppersonförsäkring ett dröjsmål med premien beror på

försummelse av någon som på grund av gruppavtalet förmedlar premien, får
uppsägningen verkan för den försäkrade gruppmedlemmen och hans med-
försäkrade först en vecka efter det att medlemmen själv har fått kännedom
om dröjsmålet.

Vid obligatorisk gruppersonförsäkring har varje försäkrad rätt till fortsätt-

ningsförsäkring enligt 15 och 16 §§, om ansvaret upphör enligt 21 §. Det-
samma gäller medförsäkrad vid frivillig gruppförsäkring.

23 § Har en uppsägning enligt 21 § fått verkan och avser dröjsmålet inte
första premien för försäkringen, återupplivas en frivillig försäkring till sin ti-
digare omfattning, om det utestående premiebelopp som belöper på den för-
säkrade betalas inom tre månader från utgången av den frist som anges i
21 § tredje stycket. �&terupplivas försäkringen, ansvarar försäkringsbolaget
från och med dagen efter den då premiebeloppet betalades. �&terupplivning
kan inte ske bara för medförsäkrade.

Första stycket gäller också för obligatorisk försäkring. En sådan försäk-

ring kan dock återupplivas bara för hela gruppen.

Försäkringsbolaget får i försäkringsvillkoren göra förbehåll om att åter-

upplivning inte kan ske, om förbehållet behövs på grund av försäkringens art
eller någon annan särskild omständighet.

Förfogande över försäkringen

24 § Det som sägs i 14 kap. om förfogande över försäkringen tillämpas
också vid gruppersonförsäkring, om inte annat sägs i andra stycket.

Försäkringsbolaget kan i försäkringsvillkoren bestämma att den försäk-

rade inte får överlåta eller pantsätta sin rätt enligt försäkringen. Ett förfo-
gande i strid mot en sådan bestämmelse är utan verkan. Ett förbud mot över-
låtelse hindrar dock inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i kon-
kurs i vidare mån än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller an-
nan författning.

Förhållandet till borgenärerna

25 § Det som sägs i 15 kap. om förhållandet till borgenärerna tillämpas
också vid gruppersonförsäkring.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

26 § Det som sägs i 16 kap. 1�5 och 8�10 §§ om reglering av försäkrings-
fall m.m. tillämpas också vid gruppersonförsäkring. I fråga om uppsägning
av viss gruppmedlem tillämpas 16 kap. 6 § första meningen. Bestämmel-
serna i 16 kap. 7 och 9 §§ tillämpas om försäkringsbolaget vägrar försäkring
i fall som avses i 15 § andra stycket.

background image

54

SFS 2005:104

Meddelanden till de försäkrade

27 § Skall försäkringsbolaget enligt någon bestämmelse i detta kapitel
eller i gruppavtalet tillställa en försäkrad eller en medförsäkrad ett medde-
lande, skall bolaget, om inte annat föreskrivs, på ändamålsenligt sätt sända
detta för deras kännedom. Ett meddelande som avser bestämda gruppmed-
lemmar skall sändas till dessa personligen.

20 kap. Kollektivavtalsgrundad personförsäkring

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna om kollektivavtalsgrundad personförsäkring tilläm-
pas på personförsäkringar som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,
2. meddelas enligt ett i försäkringsvillkoren angivet kollektivavtal som

har slutits mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation
och

3. tecknas hos ett försäkringsbolag enligt kollektivavtalet.
En kollektivavtalsgrundad personförsäkring kan omfatta även arbetsgiva-

ren själv och andra som har anknytning till arbetsgivarens verksamhet. När-
stående till anställda eller till andra försäkrade kan också omfattas av försäk-
ringen. Det som sägs om anställda i 3�6 §§ gäller också andra som omfattas
av försäkringen.

Om försäkringsskyddet enligt ett kollektivavtal som avses i första stycket

skall gälla också för anställda hos sådana arbetsgivare som inte har tecknat
försäkring trots att de har varit skyldiga att göra det, skall utbetalad ersätt-
ning anses som ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring.

Bestämmelserna tillämpas också om flera försäkringsbolag meddelar

kollektivavtalsgrundad försäkring för olika anställda hos samma arbets-
givare. Varje försäkringsbolag har då de skyldigheter och rättigheter som be-
stämmelserna anger i förhållande till dem som bolaget meddelar försäkring
för.

Om en försäkrad enligt kollektivavtalet får överenskomma med försäk-

ringsbolaget om en särskild utformning av försäkringsskyddet, anses en så-
dan överenskommelse som en del av den kollektivavtalsgrundade försäk-
ringen.

Försäkringstagare

2 § En arbetsgivare som ingår avtal om kollektivavtalsgrundad försäkring
med försäkringsbolaget är försäkringstagare. Vid tillämpning av 14 och
15 kap. och i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses dock
varje försäkrad som försäkringstagare, om försäkringen gäller på hans liv el-
ler hälsa.

Information

3 § När en överenskommelse som medför skyldighet för en arbetsgivare
att teckna en kollektivavtalsgrundad personförsäkring har ingåtts, skall för-
säkringsbolaget och de arbetsmarknadsparter som har slutit det kollektivav-

background image

55

SFS 2005:104

tal som försäkringsvillkoren anger på lämpligt sätt informera de arbetsgivare
och anställda som berörs av överenskommelsen. Informationen skall avse
arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring, kostnaderna för försäkringen
och omfattningen av den.

4 § När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget snarast på ett
ändamålsenligt sätt avsända försäkringsbesked för de anställdas kännedom.
Beskeden skall innehålla upplysningar om de väsentliga rättigheter och skyl-
digheter som följer av försäkringen samt om viktiga begränsningar av för-
säkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har ändrats eller för-
nyats, om de nya försäkringsvillkoren innebär en begränsning av försäk-
ringsskyddet eller en väsentlig ändring av försäkringen.

Om en uppgift i ett försäkringsbesked avviker från försäkringsavtalet och

avvikelsen inte är till nackdel för den som beskedet är riktat till, gäller upp-
giften i försäkringsbeskedet. Uppgiften kan dock inte åberopas om den som
försäkringsbeskedet är riktat till har insett eller bort inse att uppgiften är
oriktig eller inte längre är giltig.

5 § Under försäkringstiden skall försäkringsbolaget och arbetsmarknads-
parterna i skälig omfattning informera arbetsgivare, anställda och andra som
omfattas av försäkringen om sådana förhållanden rörande denna som det är
av betydelse för dem att känna till. Försäkringsbolaget har informationsskyl-
digheten med anledning av försäkringsfall, och skyldigheten gäller också
mot andra som har anspråk mot bolaget. Det som sägs i 10 kap. 7 § andra
och tredje styckena om information vid försäkringsfall och i 10 kap. 8 § om
möjligheter till överprövning m.m. tillämpas också vid kollektivavtalsgrun-
dad personförsäkring.

6 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 3�5 §§, tilläm-
pas 10 kap. 10�12 §§. En anställd som omfattas av försäkringsskyddet skall
då anses som en konsument som tecknat individuell försäkring.

Tiden för försäkringsbolagets ansvar

7 § När en arbetsgivare tecknar en personförsäkring som han enligt kollek-
tivavtal är skyldig att teckna, räknas tiden för försäkringsbolagets ansvar
från och med den dag då han blev bunden av kollektivavtalet eller den dag
som anges i kollektivavtalet. I annat fall räknas tiden från och med dagen ef-
ter den då ansökan om försäkring avgavs till försäkringsbolaget, om inte an-
nat har avtalats eller framgår av omständigheterna.

Om ett försäkringsfall inträffar innan avtal träffats om en särskild utform-

ning av försäkringsskyddet, bestäms ansvaret efter vad som är skäligt med
hänsyn till den försäkrades förhållanden och de villkor som gäller för övriga
försäkrade.

Uppsägning av försäkringen

8 § Försäkringsvillkoren får innehålla att försäkringen inte kan upphöra på
grund av uppsägning, så länge arbetsgivaren enligt kollektivavtal är skyldig

background image

56

SFS 2005:104

att hålla försäkringen. Om ett sådant villkor inte gäller, tillämpas andra
stycket.

En försäkring som gäller tills vidare kan sägas upp till utgången av måna-

den efter den då uppsägning sker. Om försäkringen gäller för viss tid, kan
försäkringsbolaget säga upp den för upphörande i förtid bara om premien
inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse. Uppsägnings-
tiden vid dröjsmål med premie för senare premieperiod än den första skall
vara minst en månad, räknat från det att försäkringsbolaget avsände uppsäg-
ningen till arbetsgivaren.

�ndring av försäkringen

9 § Försäkringsbolaget får i försäkringsvillkoren förbehålla sig rätt att
ändra försäkringen under försäkringstiden. En ändring till de försäkrades
nackdel får dock göras bara med godkännande av de arbetsmarknadsparter
som har slutit det kollektivavtal som försäkringen följer.

Försäkringsvillkor som har utformats genom en särskild överenskom-

melse mellan försäkringsbolaget och den anställde får inte ändras till den an-
ställdes nackdel utan dennes samtycke.

Efterskydd m.m.

10 § En försäkrad som lämnar sin anställning har rätt till efterskydd, pre-
miefri försäkring (fribrev) eller fortsättningsförsäkring enligt vad som före-
skrivs i försäkringsvillkoren. Detsamma gäller när någon av annan anled-
ning inte längre uppfyller kraven för att omfattas av försäkringen.

Fortsättningsförsäkring anses som kollektivavtalsgrundad försäkring. I

stället för 7�9 §§ tillämpas dock 11 kap. 2�7 §§ och 13 kap. vid fortsätt-
ningsförsäkring.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets konkurs, m.m.

11 § Det som sägs i 11 kap. 8�10 §§ om konkurs m.m. tillämpas också vid
kollektivavtalsgrundad personförsäkring. I fall som avses där har försäk-
ringstagaren alltid rätt att säga upp en kollektivavtalsgrundad personförsäk-
ring att upphöra omedelbart.

Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

12 § Det som sägs i 12 kap. 1�4 och 6�12 §§ om begränsningar av försäk-
ringsbolagets ansvar tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad personför-
säkring. Försäkringsbolaget får dock inte vid tillämpning av 12 kap. 1�3 §§
mot den försäkrade åberopa att någon annan än denne eller någon medför-
säkrad har eftersatt sin upplysningsplikt eller haft vetskap om detta.

Förfogande över försäkringen

13 § Det som sägs i 14 kap. om förfogande över försäkringen tillämpas
också vid kollektivavtalsgrundad personförsäkring, om inte annat sägs i an-
dra stycket.

background image

57

SFS 2005:104

Försäkringsbolaget kan i försäkringsvillkoren bestämma att den försäk-

rade inte får överlåta eller pantsätta sin rätt enligt försäkringen. Ett förfo-
gande i strid mot en sådan bestämmelse är utan verkan. Ett förbud mot över-
låtelse hindrar dock inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i kon-
kurs i vidare mån än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller an-
nan författning.

Förhållandet till borgenärerna

14 § Det som sägs i 15 kap. om förhållandet till borgenärerna tillämpas
också vid kollektivavtalsgrundad personförsäkring.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

15 § Det som sägs i 16 kap. 1�5 och 10 §§ om regleringen av försäkrings-
fall m.m. tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad personförsäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Genom lagen upphävs

lagen (1927:77) om försäkringsavtal, lagen (1927:78) angående införande av
lagen om försäkringsavtal och konsumentförsäkringslagen (1980:38).

2. För försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet och inte för-

nyats därefter (äldre försäkringar) gäller äldre bestämmelser, om inte annat
följer av 3�9. Har förnyelse skett efter ikraftträdandet, gäller den nya lagen.

3. Bestämmelserna i 10 kap. 5�8 och 10�12 §§ tillämpas på äldre person-

försäkringar. Detsamma gäller 10 kap. 9 §, om villkoren har ändrats efter
ikraftträdandet och information inte har lämnats enligt 6 §.

4. Bestämmelserna i 12 kap. tillämpas på äldre personförsäkringar, om

tillämpning av äldre rätt skulle leda till ett resultat som är uppenbart oskäligt
mot försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare.

5. Bestämmelserna i 13 kap. tillämpas på äldre personförsäkringar när en

premie enligt försäkringsavtalet skall betalas efter ikraftträdandet. Bestäm-
melserna i 13 kap. 4 § tillämpas dock bara om meddelande har begärts efter
ikraftträdandet.

6. Bestämmelserna i 14 kap. 1�14 §§ tillämpas på äldre personförsäk-

ringar i fråga om förfoganden över försäkringarna som sker efter ikraftträ-
dandet.

Om en händelse som avses i 14 kap. 15 § inträffar efter ikraftträdandet,

tillämpas även den bestämmelsen på äldre personförsäkringar.

7. Bestämmelserna i 15 kap. tillämpas på äldre personförsäkringar, om ett

beslut om utmätning, konkurs eller offentligt ackord meddelas efter ikraft-
trädandet. En äldre livförsäkring får dock inte utmätas med stöd av 15 kap.
3 §, om den skulle ha undantagits från utmätning enligt 116 § första stycket
lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

8. Bestämmelserna i 16 kap. 1�4 och 10 §§ tillämpas på äldre personför-

säkringar, om försäkringsfallet inträffar efter ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 16 kap. 6�9 §§ tillämpas på äldre personförsäkringar,

om uppsägningen eller meddelandet om vägran att teckna eller förnya en
försäkring har avsänts efter ikraftträdandet eller om 11 kap. 1 eller 3 §
annars är tillämplig.

background image

58

SFS 2005:104

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

9. När bestämmelser i denna lag är tillämpliga på äldre försäkringar, gäl-

ler också 1 kap. 6 och 7 §§.

Om en äldre personförsäkring ingår som del i en skadeförsäkring, tilläm-

pas 3�9 bara i den utsträckning som följer av 1 kap. 8 §.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.