SFS 2006:357 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2006:357 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
060357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 1 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) skall ha följande lydelse.

12 kap.

1 §

Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på försäkrings-

bolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om en
personförsäkring skall meddelas, utvidgas eller förnyas. Försäkringsbolaget
får också under försäkringstiden begära sådana upplysningar om den försäk-
rades ekonomiska förhållanden som är av betydelse för försäkringens ut-
formning. Försäkringstagaren och den försäkrade skall ge riktiga och full-
ständiga svar på försäkringsbolagets frågor.

Om begränsningar i försäkringsbolagets rätt att efterforska eller använda

genetisk information finns bestämmelser i lagen (2006:351) om genetisk in-
tegritet m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219.

SFS 2006:357

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.