SFS 1998:688 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1998:688 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
980688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1927:77) om försäk-

ringsavtal skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag äger tillämpning på avtal, varigenom försäkring meddelas

av någon som driver försäkringsrörelse.

Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen

(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring, lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring, lagen
(1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16) om försäkring mot vissa se-
mesterlönekostnader.

Lagen tillämpas inte på försäkringar som avses i konsumentförsäkringsla-

gen (1980:38). I förhållande till annan än försäkringstagaren tillämpas dock
25, 54�58, 86�88, 95 och 96 samt 122 och 123 §§ även i fråga om sådana
försäkringar. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser gäller även 3 § första
stycket.

Lagen tillämpas inte heller på trafikförsäkringar i den mån annat följer av

trafikskadelagen (1975:1410) eller på patientförsäkringar i den mån annat
följer av patientskadelagen (1996:799).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315.

2

Senaste lydelse 1997:243.

SFS 1998:688

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.