SFS 2006:464 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2006:464 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
060464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) skall ha följande lydelse.

14 kap.

7 § �r förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp som utfaller efter för-
säkringstagarens död inte ingå i dennes kvarlåtenskap.

Om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande som gäller för försäk-

ringstagarens död skulle leda till ett resultat som är oskäligt mot en make el-
ler bröstarvinge efter försäkringstagaren, kan förordnandet jämkas så att för-
säkringen helt eller delvis tillfaller maken eller bröstarvingen. Vid pröv-
ningen skall särskilt beaktas skälen för förordnandet samt förmånstagarens
och makens eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden.

Har dödsfallet inträffat sedan det har dömts till äktenskapsskillnad mellan

försäkringstagaren och hans make eller sedan talan om äktenskapsskillnad
väckts men innan bodelning har förrättats, gäller i stället för det som sägs i
andra stycket att, om maken inte vid bodelningen kan få ut sin andel därför
att försäkringen tillfaller någon annan som förmånstagare, denne är skyldig
att avstå vad som fattas.

Den som vill begära jämkning enligt andra eller tredje stycket skall väcka

talan mot förmånstagaren inom ett år från det att bouppteckning efter försäk-
ringstagaren avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Väcks inte talan inom
denna tid, är rätten till jämkning förlorad.

Angående förordnandets verkan mot försäkringstagarens borgenärer finns

bestämmelser i 15 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

SFS 2006:464

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.