SFS 1999:606 Lag om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1999:606 Lag om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38)
990606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38);

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § konsumentförsäkringslagen

(1980:38) skall ha följande lydelse.

4 §

2

I förhållande till annan än försäkringstagaren tillämpas 25, 54�58, 86�

88, 95 och 96 samt 122 och 123 §§ lagen (1927:77) om försäkringsavtal
även i fråga om försäkringar som avses i denna lag. Vid tillämpningen av
dessa bestämmelser gäller även 3 § första stycket lagen om försäkringsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 1999:606

Utkom från trycket
den 18 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.