SFS 1999:1232 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 1999:1232 Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
991232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1927:77) om försäk-

ringsavtal skall ha följande lydelse.

3 §

2

Avviker försäkringsvillkor från bestämmelse i denna lag, vare det ej

hinder för villkorets tillämpning, med mindre sådant i lagen angives.

�verlåtelse, pantsättning, förmånstagarförordnande eller annat förfogande

över en försäkring är utan verkan om förfogandet skett i strid mot försäk-
ringsvillkor, som enligt 58 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall
tas in i försäkringsavtalet. Förbud mot överlåtelse skall dock ej utgöra hinder
mot utmätning eller överlåtelse vid ackord eller konkurs i vidare mån än så-
dant hinder föreligger på grund av vad som i övrigt föreskrivits i lag eller an-
nan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förfoganden som skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1975:1353.

SFS 1999:1232

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.