SFS 2010:1292 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2010:1292 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
101292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 3 och 5 §§ försäkrings-

avtalslagen (2005:104) ska ha följande lydelse.

15 kap.

3 §

Innan något försäkringsfall har inträffat får en livförsäkring som gäller

på försäkringstagarens eller försäkringstagarens makes liv utmätas för för-
säkringstagarens skulder bara i den mån det under något av de senaste tio
åren har betalats premie för försäkringen med belopp som överstiger

1. för tidsbegränsad försäkring som endast avser dödsfall: fem gånger den

premie som beräknas belöpa på det året,

2. för livförsäkring där försäkringsbolagets betalningsskyldighet efter för-

säkringsfall inte längre är beroende av att en viss person lever, om den inte
omfattas av 1: dubbla genomsnittet av de premier som betalats under perio-
den eller den kortare tid under vilken försäkringen gällt,

3. för försäkring med periodisk utbetalning där försäkringsbolagets betal-

ningsskyldighet är beroende av att en eller flera personer lever, om den inte
omfattas av 1: femton procent av den premie som skulle ha betalats om för-
säkringen hade tecknats mot engångspremie vid början av det året.

I fråga om fondförsäkring ska alltid gälla det som sägs i första stycket 2.
Om prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken änd-

rats efter premiebetalningen, ändras det belopp som får utmätas i proportion
till ändringen av prisbasbeloppet.

5 §

Sedan ett försäkringsfall har inträffat får en livförsäkring och ersätt-

ning som utfaller från den inte utmätas för försäkringstagarens skulder i den
mån ersättningen tillfaller någon som själv behöver den för sin försörjning
eller för en underhållsskyldighet. Om ersättningen tillfaller någon annan än
den försäkrade, gäller dock detta förbud bara om den försäkrade har försörjt
eller varit skyldig att försörja den berättigade. När ersättningen betalas i
form av livränta, gäller förbudet bara rätten till livräntan.

Från vad som efter den försäkrades död på grund av förmånstagarförord-

nande tillfaller den försäkrades make eller den försäkrades eller makens barn
som vid dödsfallet inte fyllt 25 år ska för varje berättigad alltid undantas från
utmätning ett sammanlagt försäkringsbelopp som motsvarar sex gånger det

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1292

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1292

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för
dödsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.