SFS 2010:2069 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2010:2069 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
102069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 1 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt detta kapi-

tel. Informationen ska, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.
Informationen ska vara klar och tydlig och avfattad på svenska. Den får läm-
nas på ett annat språk om mottagaren begär det.

Detta kapitel gäller inte i fråga om personförsäkring som tecknas av en

näringsidkare till förmån för sitt företag, om det kan antas att näringsidkaren
saknar behov av informationen. Kapitlet är inte heller tillämpligt på sådana
försäkringsföreningar som har medgetts undantag enligt 1 kap. 19 § 1 eller
20 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. En understödsförening som vid lagens ikraftträdande inte omfattas av

skyldigheten att lämna information får tillämpa äldre bestämmelser till
utgången av år 2014 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med
anledning en sådan ansökan har vunnit laga kraft.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

SFS 2010:2069

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.