SFS 2011:12 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2011:12 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
110012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 20 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om försäkringsavtalslagen

(2005:104)

dels att 8 kap. 19 § och 11 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 7 kap. 1 a §, 11 kap.

1 a §, 16 kap. 1 a §, 19 kap. 10 a § och 20 kap. 7 a §, samt närmast före
7 kap. 1 a §, 11 kap. 1 a §, 16 kap. 1 a §, 19 kap. 10 a § och 20 kap. 7 a § nya
rubriker av följande lydelse.

7 kap.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

1 a §

Om det behövs för regleringen av försäkringsfallet, får försäkrings-

bolaget begära samtycke till att inhämta uppgifter om en enskild persons häl-
sotillstånd.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt upprättad

handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket är begränsat till att
gälla under regleringen av försäkringsfallet.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs informera om

innebörden av att samtycke ges.

8 kap.

19 §

Det som sägs i 7 kap. 1 § om tiden för utbetalning av försäkrings-

ersättning och i 7 kap. 9 § om regressrätt tillämpas också vid företagsförsäk-
ring. Det som sägs i 7 kap. 5 § om risken för vissa meddelanden tillämpas
vid företagsförsäkring när det gäller meddelanden enligt 8 kap. 6 och 17 §§.

Vid företagsförsäkring tillämpas också det som sägs i 7 kap. 1 a § om

samtycke till att inhämta hälsouppgifter samt i 7 kap. 2 § första stycket och
3 § om försummelse att anmäla försäkringsfall m.m.

Första stycket gäller inte om annat har avtalats.

1 Prop. 2009/10:241, bet. 2010/11:CU4, rskr. 2010/11:128.

SFS 2011:12

Utkom från trycket
den 1 februari 2011

background image

2

SFS 2011:12

11 kap.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

1 a §

Ett försäkringsbolag får begära samtycke till att inhämta uppgifter

om en enskild persons hälsotillstånd endast om det är nödvändigt för pröv-
ningen av försäkringsansökan.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt upprättad

handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket är begränsat till att
gälla under prövningen av ansökan.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs informera om

innebörden och betydelsen för prövningen av att samtycke ges.

3 §

Försäkringstagaren får när som helst säga upp en tidsbegränsad försäk-

ring att upphöra vid försäkringstidens utgång.

Försäkringsbolaget får säga upp en tidsbegränsad försäkring till försäk-

ringstidens utgång. Uppsägningen ska göras skriftligen och sändas till för-
säkringstagaren tidigast sex månader och senast en månad innan försäk-
ringstiden går ut. Den ska för att få verkan innehålla en förfrågan om för-
säkringstagaren vill ha försäkringen förnyad. Begär försäkringstagaren att
försäkringen förnyas, gäller uppsägningen bara om det finns särskilda skäl
att vägra försäkring med hänsyn till sådana omständigheter som anges i 1 §
första stycket. Bestämmelserna i 1 a § gäller även vid förnyelse av försäk-
ring.

16 kap.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

1 a §

Om det behövs för regleringen av försäkringsfallet, får försäkrings-

bolaget begära samtycke till att inhämta uppgifter om en enskild persons
hälsotillstånd.

Ett samtycke som är begränsat till att gälla under en skadereglering i an-

ledning av den försäkrades död får begäras redan innan försäkringsfallet har
inträffat.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt upprättad

handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket är begränsat till att
gälla under regleringen av försäkringsfallet.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs informera om

innebörden av att samtycke ges.

19 kap.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

10 a §

Om det behövs för att pröva om uppställda hälsokrav är uppfyllda,

får försäkringsbolaget begära samtycke till att inhämta uppgifter om en en-
skild persons hälsotillstånd.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt upprättad

handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket är begränsat till att
gälla under prövningen av om hälsokraven är uppfyllda.

background image

3

SFS 2011:12

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs informera om

innebörden av att samtycke ges.

20 kap.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

7 a §

Om det behövs för att pröva om uppställda hälsokrav är uppfyllda,

får försäkringsbolaget begära samtycke till att inhämta uppgifter om en en-
skild persons hälsotillstånd.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt upprättad

handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket är begränsat till att
gälla under prövningen av om hälsokraven är uppfyllda.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs informera om

innebörden av att samtycke ges.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Ett försäkringsbolag får efter den 31 december 2011 inte inhämta hälso-

uppgifter med stöd av ett samtycke som har lämnats före lagens ikraft-
trädande och som inte uppfyller kraven i de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.