SFS 2012:198 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2012:198 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
120198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 16 kap. 12 § och rubriken

närmast före 16 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha
följande lydelse.

16 kap.

Anmälan till behörig myndighet och till Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten

12 §

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga

myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver för-
säkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom
anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har till-
gångar samt till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepen-
sionsförsäkring.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för

ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i
övriga länder inom EES samt till Europeiska försäkrings- och tjänstepen-
sionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avse-
ende tjänstepensionsförsäkring.

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra

stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen
vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har återkallats, får be-
gäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt vidtar de åtgärder
som behövs för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra er-
sättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

SFS 2012:198

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:198

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Bystedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.