SFS 2007:334 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2007:334 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
070334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 9 a § försäkringsrörelsela-

gen (1982:713)

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

9 a §

Med ett kvalificerat innehav avses enligt denna lag ett direkt eller in-

direkt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer
av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt in-
flytande över ledningen av företaget.

För skadeförsäkring avses enligt denna lag med

land där risken är belä-

gen

1. när försäkringen avser byggnad eller byggnad och dess innehåll, till den

del byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, det land som egen-
domen är belägen i,

2. när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, det land där fordo-

net är registrerat, utom i det fall som avses i punkt 3,

3. när ett fordon som är registrerat i ett EES-land köps i syfte att införas

och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, under 30 dagar från det att
fordonet kommit i köparens besittning, det land till vilket fordonet skall in-
föras,

4

.

när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och

oberoende av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, det land där
försäkringstagaren har tecknat försäkringen,

5

.

i andra fall än de som omfattas av 1�4, om försäkringstagaren är en fy-

sisk person, det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller,
om försäkringstagaren är en juridisk person, det land där det etablerings-
ställe som försäkringen gäller är beläget.

För livförsäkring avses enligt denna lag med

land där åtagandet skall full-

göras

, om försäkringstagaren är en fysisk person, det land där försäkrings-

tagaren har sin vanliga vistelseort eller, om försäkringstagaren är en juridisk
person, det land där det etableringsställe som försäkringen gäller är beläget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

1

Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 2007:334

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:334

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.