SFS 2014:494 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2014:494 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
140494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 14 kap. 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 14 kap. 5 a §, av följande

lydelse.

14 kap.

5 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 5 § ska lämnas till Finansinspek-
tionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

16 §

Försäkringsföretag ska med avgifter bidra till att täcka kostnaderna för

Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet
enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

SFS 2014:494

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar