SFS 2015:826 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2015:826 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
150826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 21 och 48 §§, 12 kap. 76 §

och 13 kap. 29 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

11 kap.

21 §

För ett livförsäkringsaktiebolag som driver verksamhet utan villkor om

vinstutdelning i bolagsordningen och som ska övergå till vinstutdelande verk-
samhet får sådana villkor om vinstutdelning som avses i 20 § godkännas bara
om uppskrivningsfonden, konsolideringsfonden, kapitalandelsfonden, fonden
för verkligt värde, fonden för utvecklingsutgifter och andra övervärden i bola-
get, med avdrag för aktiekapitalet och överkursfonden, gottskrivs försäkrings-
tagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna som åter-
bäring eller på annat sätt.

48 §

Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)

om kontrollbalansräkningens innehåll gäller för försäkringsaktiebolag föl-
jande.

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek ska det lämnas uppgift om

den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa om de redo-
visades till försäljningsvärdet med avdrag för de förväntade försäljningskost-
naderna. I fråga om sådana tillgångar som anges i 4 kap. 2 § 4 och 5 lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag gäller att de tas upp till
anskaffningsvärdet minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskriv-
ningar, om ett högre värde fås genom detta.

Värdehandlingar som används för skuldtäckning enligt 6 kap. 3 § 1�4, 9�11,

16 och 17 får tas upp till högre värde än det som följer av lagen om årsredo-
visning i försäkringsföretag. Detta gäller bara om värdehandlingarna kan av-
yttras till detta högre värde vid sådana tidpunkter att förutsättningarna att in-
fria de försäkringsåtaganden som värdehandlingarna säkerställer kan anses
tillfredsställande.

Andra värdehandlingar än de som avses i tredje stycket och som utgörs av

reversfordringar som ska betalas eller kan sägas upp till betalning av försäk-
ringsaktiebolaget först efter längre tid än ett år får, om det finns särskilda skäl
för det, tas upp över det verkliga värdet, dock högst till anskaffningsvärdet.

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

SFS 2015:826

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:826

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

12 kap.

76 §

I 11 kap. 12 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar anges att vissa bestämmelser inte ska tillämpas på likvidatorernas års-
redovisning och dess behandling på stämman. Bestämmelserna i 5 kap. 1 §
och 2 § 6 och 7 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag om
tillämpning av 5 kap. 20, 37�44 och 48 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
ska inte heller tillämpas.

13 kap.

29 §

I 11 kap. 12 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar anges att vissa bestämmelser inte ska tillämpas på likvidatorernas års-
redovisning och dess behandling på stämman. Bestämmelserna i 5 kap. 1 §
och 2 § 6 och 7 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag om
tillämpning av 5 kap. 20, 37�44 och 48 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
ska inte heller tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar