SFS 1972:262

720262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:262

om understödsföreningar;

utkom från t rycket

given Stockholms slott den 2 juni 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 § Med understödsförening förstås enligt denna lag sådan förening

för inbördes bistånd som har till ändamål att, utan affärsmässigt dri­

vande av försäkringsrörelse, meddela annan personförsäkring än arbets­
löshetsförsäkring och som är på sådant sätt sluten att den huvudsak­
ligen ä r avsedd för anställda i visst eller vissa företag, personer tillhö­

rande viss yrkesgrupp eller medlemmar i sammanslutning med sådan

intressegemenskap att en samverkan även för personförsäkring är na­

turlig.

Också förening som ej är sluten på sätt som anges i första stycket an­

ses som understödsförening, om den är registrerad såsom understöds­
förening enligt äldre lag.

Avser verksamheten huvudsakligen pensionsförsäkring på grund av

anställning, anses föreningen som understödsförening, även om med­

lemsavgifterna erlägges av arbetsgivaren.

2 § Denna lag äger ej tillämpning på anstalt, för vars försäkringsut­
fästelser staten eller kommun är ansvarig eller vars verksamhet regleras
i särskild författning, eller på sådan pensionskassa för personer i of­
fentlig tjänst som av Konungen förklarats undantagen från lagens till-
lämpning.

Har understödsförenings verksamhet endast ringa omfattning eller

avser den huvudsakligen pensionsförsäkring på grund av anställning,

kan försäkringsinspektionen medge undantag från bestämmelserna i
denna lag i den mån hinder ej föreligger från allmän synpunkt och det
är lämpligt med hänsyn till föreningens förhållanden.

3 § Understödsförening skall vara registrerad hos försäkringsinspek­

tionen och stå under tillsyn av denna.

1 Prop. 1972: 69, NU 29, rsk r 215.

565

VA

¬

background image

SFS 1972: 262

Hos försäkringsinspektionen föres understödsföreningsregister. I detta

inskrives de uppgifter som enligt denna lag skall anmälas för registre­

ring eller i övrigt skall tas in i registret.

4 § Understödsförening får registreras enligt denna lag endast om

den avsedda verksamheten är behövlig och även i övrigt ägnad att främ­

ja en sund utveckling av försäkringsväsendet.

5 § Understödsförening skall bestå av minst 500 medlemmar, om för­
eningen meddelar

1. förtids- eller efterlevandepension utan samband med ålderspension,

2. sjukpenning för längre tid än 180 dagar för ett sammanhängande

sjuklighetstillstånd, eller

3. kapitalförsäkring för dödsfall till h ögre belopp än 1 000 kronor för

en medlem.

Annan förening än som avses i första stycket skall bestå av minst 100

medlemmar.

Om särskilda skäl föreligger, kan försäkringsinspektionen bestämma

att förenings minsta antal medlemmar skall vara lägre än som anges i

första eller andra stycket.

6 § Kapitalförsäkring får avse högst 8 000 kronor för en medlem. Fö­
religger särskilda skäl, kan försäkringsinspektionen medge understöds­

förening att meddela sådan försäkring till högre belopp.

7 § Understödsförening får ej utan medgivande av försäkringsinspek­

tionen driva verksamhet som är främmande för ändamålet med för­

eningens försäkringsverksamhet. Omfattningen av den främmande verk­
samheten skall stå i rimligt förhållande till försäkringsverksamheten.

Understödsförening får ej heller utan medgivande av försäkringsin­

spektionen ändra sin försäkringsverksamhet så att den får en väsentligt

ny inriktning eller kommer att omfatta ny verksamhetsgren. Vid pröv­
ningen äger 4 § motsvarande tillämpning.

8 § För understödsförenings förbindelser svarar endast föreningens

tillgångar inbegripet förfallna men ej erlagda medlemsavgifter.

9 § Innan understödsförening registrerats, kan den ej förvärva rättig­

heter eller ikläda sig skyldigheter eller vara part inför domstol eller an­
nan myndighet. Sedan styrelse utsetts, kan dock denna föra talan i mål
rörande föreningens bildande.

Handlar föreningsmedlemmar eller styrelseledamöter eller andra på

föreningens vägnar, innan den registrerats, svarar de som deltagit i åt­
gärden eller beslut därom solidariskt för uppkomna förbindelser.

Stadgar och firma m. m.

10 § För att vinna registrering skall understödsförening ha i enlighet

:| ^

med denna lag antagit stadgar samt utsett styrelse och revisorer.

.5,^

566

¬

background image

11 § Understödsförenings stadgar skall vara ägnade att trygga att för-

SFS 1972; 262

eningen kan fullgöra sina försäkringsutfästelser och skall samtidigt till­
godose m edlemmarnas intresse av att kostnader och villkor för försäk­
ringarna är skäliga med hänsyn till förmånernas art och omfattning och

föreningens förhållanden. �ven i övrigt skall stadgarna ha ett för verk­
samheten lämpligt innehåll.

Stadgarna skall ange
1. föreningens firma,

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
3. den ort inom riket, där föreningens styrelse skall ha sitt säte,

4. de villkor som skall gälla för inträde i föreningen,
5. försäkringsförmånernas beskaffenhet och storlek eller grunderna

för beräknande av förmånerna, tid och villkor för utbetalning av för­
säkringsbelopp samt i fråga om kapitalförsäkring högsta tillåtna försäk­
ringsbelopp för en medlem,

6. de fasta avgifter, som skall erläggas till föreningen, eller grunder­

na för deras beräknande,

7. ordningen för beslut om särskild uttaxering och grunderna för

dess verkställande, om sådan uttaxering skall få förekomma,

8. påföljden för försummelse att till föreningen erlägga fast avgift

eller uttaxerat belopp,

9. om rätt till fribrev eller återköp skall föreligga samt, för sådant

fall, villkoren för rätten och reglerna för beräkning av fribrevs- eller

återköpsvärdena,

10. villkoren för belåning av försäkringsbrev hos föreningen, om så­

dan belåning skall få förekomma,

11. tider för verkställande av försäkringsteknisk utredning, om skyl­

dighet föreligger att verkställa sådan utredning,

12. grunderna f�r fondbildning,
13. hur medel som ej behövs för löpande utgifter skall placeras och

värdehandlingar skall förvaras,

14. hur medel som ej ingår i försäkringsfond skall användas samt,

om återbäring skall förekomma, bestämmelser därom,

15. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta

antal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter och revi­

sorer skall finnas suppleanter, motsvarande uppgifter om dem, tiden
för styrelseledamots, revisors och suppleants uppdrag samt, om styrelse­
ledamot, revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag an­

givet sätt, hur tillsättning skall ske,

16. i fall där fullmäktige skall finnas, hur de skall utses samt deras

befogenhet och mandattid,

17. tid för ordinarie föreningsstämma,
18. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och and­

ra m eddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före

stämman då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

19. hur vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens

behållna tillgångar.

12 § Understödsförenings firma skall innehålla ettdera av orden "un­

derstödsförening" eller "försäkringsförening". Meddelar förening ute-

567

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar