SFS 1973:391

730391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:391

om ändring i la gen (1948: 433) om försäkringsrörelse;

Utkom från trycket

given Stockholms slott den 25 maj 1973.

Vi GUST AFADOLF, med Guds nåd e, Sveriges, Götes

ochVendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

funnit gott att i fråga om lagen (1948: 433) om försäkrings-

f Of else förordna

--"V iujorana,

att 317 § skall upphöra att galla,
alt 314 och 315 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

I;--

>;

b

§" Vad i försäkri ngsregistret införes, med undantag av raeddel^^

J om konkurs, varom f�rmales i 160 eller 255 §, skall genom ^örs a

'^gsinspektionens försorg ofördröjligen kungöras i allmänna ti mg

arna.

J^är i anna t fall än i 313 § andra stycket avses i registret a nteckn^

ä |

''<J'gare anteckning avföres därur, skaU kungörelse därom aga rum

I

vad ovan sägs.

|'!

'&I^^^3:102,NU48. rskrl87.

§

'ageti innebär att tredje stycket upphävs.

it

¬

background image

SFS 1973: 391

Anmälningar och ansökningar med därvid fogade handlingar sl col

särskilt fö r varje holag, förvaras såsom bilagor till försäkringsregistfet;

315

Närmare föreskrifter om försäkringsregistrets förande och de'

314 § stadgade kungörelserna meddelas av Konungen.

®'

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och me d V årt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF

G. E. S TR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

=> Senaste lydelse 1961: 610.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar