SFS 1975:648

750648.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:648

Lag

Utkom från trycket
den 19 augusti 1975

1340

om ändriieg i lageo (1948:433) om försäkringsrörelse;

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 39 och 56 §§, 67 § 2 mom.,

68 § och 195 § 2 mom. lagen (1948:433) om försäkringsrörelse skall ha

nedan angivna lydelse.

39 § Fullgöres ej inbetalning å aktie i rätt tid, äger styrelsen utsöka

det föifallna beloppet, och skall ränta därå gäldas enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från förfallodagen.

Verkställes ej inbetalning inom en månad efter anmaning, äger

styrelsen, där annan anmäler sig vilja övertaga aktien, förklara denna
övertagen av honom eller, i annat fall, förklara aktien förverkad. Då
aktie förklaras förverkad, kan vad å aktien inbetalts ej återfordras. Har
aktie förklarats övertagen av annan, må ej heller vad som tidigare
inbetalts återfordras, förrän den som övertagit aktien till fullo betalt

denna.

Har från aktietecknare aktie övergått å annan, må aktien ej av

styrelsen förklaras övertagen eller förverkad, med mindre anmaning
enligt andra stycket gjorts hos den som senast i aktieboken införts
såsom ägare till aktien.

1 avseend e å den, som förklarats hava övertagit aktie, skall vad om

aktietecknare är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Beträffande anmaning, som i denna paragraf sägs, skall gälla vad i

37 § tredje stycket är stadgat.

56 § Har i beslutet om aktiekapitalets ökning upptagits bestämmelse

om minimiteckning, skall inom sex månader från det beslutet fattades

eller, om registrering av ökningsbeslutet vägrats och besvär däröver
anförts, inom sex månader från det besvären blivit bifallna, för

registrering anmälas det tecknade belopp, för vilket tilldelning av nya

aktier skett, där beloppet uppgår till det i ökningsbeslutet angivna

minimibeloppet.

Vid anmälningen, som skall vara undertecknad av samtliga styrelse­

ledamöter och verkställande direktören, skola fogas:

' Prop. 1975:102, LU 30, rskr 23 4.

¬

background image

1. teckningslistorna, så ock avskrift av desamma;

SFS 1975:648

2. ett exemplar av de tidningar, i vilka ku ngörelsen angående bolags­

stämmans beslut om ökningen varit införd; samt

3. avskrift av den i 54 § omförmälda uppgiften rörande tilldelningen

av nya aktier.

Sker ej registrering i anl edning av anmälan enligt första stycket och

varder till följd därav, enligt vad i 308 § 2 mom. sägs, i registret
antecknat att den tidigare anteckningen om ökningsbeslutets

registrering avföres ur registret, vare aktieteckningen icke vidare

bindande, och skall vad å de tecknade aktierna inbetalats återbäras till

aktietecknarna jämte ränta därå. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen

(1975:635) från dagen för inbetalningen till och med den dag anteckning
enligt 308 § 2 mom. sker i registret samt enligt 6 § räntelagen för tiden där­

efter.

67 § 2 mom. Va rder vinstutdelning beslutad och verkställd i strid mot
vad i 1 mom. första eller' andra stycket eller 63 § stadgats eller mot

bestämmelse i bolagsordningen, vare de, som uppburit sådan utdel­
ning, skyldiga att återbära denna jämte ränta därå. Räntan beräknas

enligt 5 § räntelagen (1975: 635), för tiden intill dess ränta skall utgå enligt 6

§ räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag.

Samma lag vare, om utdelning skett av vinst som utvisats av fast­

ställd balansräkning till följd därav att balansräkningen upprättats i
strid mot bestämmelserna i 93 och 94§§; dock må utdelningen ej

återkrävas från den, som vid dess uppbärande varken insåg eller bort

inse balansräkningens oriktighet.

För brist, som kan uppkomma vid återbäringen, vare de, som

medverkat till beslutet om vinstutdelning eller verkställandet av detta

eller till upprättandet eller fastställandet av oriktig balansräkning,
ansvariiga efter de beträffande skadeståndsskyldighet i 320, 323 och
324 §§ stadgade grunderna.

68 § Av moderbolags vinst må, ändå att vinstutdelning eljest är

medgiven, så stort belopp ej utdelas att vinstutdelningen, med hänsyn
till koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet i dess
helhet, får anses stå i strid mot god affärssed.

Varder vinstutdelning beslutad och verkställd i strid mot vad i förs ta

stycket stadgas, vare de, som uppburit utdelning, skyldiga att återbära

vad till dem för mycket utdelats jämte ränta därå; dock må utdelning

ej återkrävas från den, som varken insett eller bort inse berörda
förhållande. Skäll utdelning återbäras, beräknas räntan enligt 5 §

räntelagen (1975:635) för tiden intill dess ränta skall utgå enligt 6 § räntela­

gen till följd av 3 eller 4 § samma lag.

För brist, som kan uppkomma vid återbäringen, ansvare de, som

medverkat till beslutet om vinstutdelningen eller till verkställandet av

detsamma, efter de beträffande skadeståndsskyldighet i 320, 323 och

324 §§ stadgade grunderna.

195 § 2 mom. V arder räntebetalning eller vinstutdelning beslutad och

verkställd i strid mot vad i 1 mom. stadgats eller mot bestämmelse i

1341

¬

background image

SFS 1975:648

bolagsordningen, vare de, som uppburit sådan betalning eller

utdelning, skyldiga att återbära denna jämte ränta därå. Räntan

beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden intill dess ränta skall

utgå enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag.

Samma lag vare, om till räntebetalning eller vinstutdelning använts

vinst som utvisats av fastställd balansräkning till följd därav att balans­
räkningen upprättats i strid mot bestämmelserna i 205 §, jä mförd med

93 och 94 §§; dock må betalningen eller utdelningen ej återkrävas från

den, som vid dess uppbärande varken insåg eller bort inse balans­

räkningens oriktighet.

För brist, som kan uppkomma vid återbäringen, vare de, som

medverkat till beslutet om räntebetalning eller vinstutdelning eller
verkställandet av detta eller till upprättandet eller fastställandet av

oriktig balansräkning, ansvariga efter de beträffande skadestånds­
skyldighet i 320 , 323 och 324 §§ stadgade grunderna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet.

Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller

äldre bestämmelser även för tiden därefter.

På reger ingens vägnar

G.E. STR�NG

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

&

D

ii'J

'1-li

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar