SFS 1980:1108

801108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:1108

om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar; utkom från trycket

den 9 januari 1981

utfärdad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 29�31, 51 och 67 §§ lagen

(1972:262) om u nderstödsföreningar skall ha nedan angivna lydelse.

29 § Bestämmelserna i 38 § första och fjärde-sjätte styckena lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas också på understödsför­

eningar. Vad som sägs där om skyldighet att sända in ha ndlingar till läns­

styrelse gäller dock ej. Resultaträkning och balansräkning i årsre dovisning

och i årsbokslut enligt bokföringslagen (1976:125) skall upprättas enligt be­

stämmelserna i sistnämn da lag, om annat inte följer av 30 § denna lag eller

av foreskrift som har meddelats med stöd av nämnda paragraf.

30 § Räkenskapsavslutning skall ske för kalenderår.

Har förening flera verksamhetsgrenar, skall intäkter och kostnader re­

dovisas särskilt för varje verksamhetsgren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, försäkringsinspektio­

nen får utfärda närmare föreskrifter om understödsförenings löpande bok­

föring, årsbokslut och årsredovisning samt därvid, om särskilda skäl före­

ligger, meddela regler som avviker från bokföringslagen (1976:125).

31 §" Bestämmelserna i 45 § , 46 § 1 o ch 2 mom. samt 49�51 §§ lagen
(1951: 308) om e konomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om

understödsförening med följande avvikelser, nämligen

1. att styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas

av minst två revisorer,

2. att revisor får utses för tid till och med den ordinarie stämma som

skall äga rum under tredje eller, om försäkringsinspektionen medgett det,
fjärde räkenskapsåret efter det han utsetts.

51 § Bestämmelserna i 81 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar

tillämpas också på understödsförening med undantag av hänvisningen till
38 § andra, tredje och sjunde styckena samt till 39-43 §§.

Bestämmelserna i 30 § denna lag om årsredovisning tillämpas också på

slutredovisning.

67 § Det åligger understödsförenings styrelse att på tid och sätt som för­

säkringsinspektionen bestämmer

1. hålla föreningens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenska­

per och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

2. för varje räkenskapsår til! inspektionen insända avskrift av dels för­

valtningsberättelsen jämte resultaträkning och balansräkning, dels revi­
sionsberättelsen med tillhörande handlingar, dels protokoll fört vid för-

' Prop. 1979/80:144, LU 1980/81:4, rskr 1980/81:39.
''�ndringen innebär bi. a. att andra stycket upphävs.

2097

132-SFS 1980

¬

background image

SFS 1980:1108

eningsstämma över beslut i fråga om dessa berättelser, dels en redogörelse

for föreningen och dess verksamhet,

3. meddela de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande föreningen

som inspektionen begär.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

2. De nya bestämmelserna i 46 § 1 mom. tredje stycket samt 49 § första

stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas i fråga om

understödsförening från och med första ordinarie föreningsstämma som
hålls efter den 30 juni 1981. Till dess tillämpas i stället motsvarande äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

G�STA BOHMAN

Lars Persson
(Ekonomidepartementet)

fl

iiP

ri

pi

ii

jr?'

itn

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar