SFS 1983:308

830308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983; 308

Lag

Utkom från trycket

oiB ändring j aktiebolagslagen (1975:1385);

den 31 maj 1983

Utfärdad den 19 maj 1 983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 kap. 2 § aktiebolagslagen

(1975:1385)^ skall ha nedan angivna lydelse.

13 kap.

2 § Det åligger styrelsen att ofördröjligen upprätta en särskild balansräk­

ning så snart det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger en

tredjedel av det registrerade aktiekapitalet. Visar balansräkningen att så är

fallet, skall styrelsen snarast möjligt till bolagsstäm ma hänskjuta fråga om

bolaget skall träda i lik vidation. Godkänns ej på ordinarie bolagsstämma
under nästföljande räkenskapsår balansräkning avseende ställningen vid
tiden för stämman som utvisar att det egna kapitalet uppgår till hälften av

det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen, om ej bolagsstämman be­
slutar att bolaget skall träda i likvidation, hos rätten ansöka att bolaget

försätts i likvidation. Sådan ansökan kan äve n göras av styrelseledamot,

verkställande direktör, revisor eller aktieägare.

Göres ansökan enligt första stycket, förordnar rätten att bolaget skall

' Prop. 1982/83:94, LU 36, rskr 312.

726

^ Lagen omtryckt 1982:739.

¬

background image

träda i likvidation, om ej under ärendets handläggning i tingsrätten styrkes

SFS 1983:308

att balansräkning utvisande att bolagets eget kapital uppgår till hälften av
det registrerade aktiekapitalet blivit granskad av revisorerna och godkänd

av bolagsstämma.

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek skall inom linjen tilläggas

en post utvisande den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som

skulle följa, om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för

försäljningskostnaderna. Beträffande sådana anläggningstillgångar som

undergår fortlöpande värdeminskning gäller dock att de tas upp till an­

skaffningsvärdet minskat med erforderliga avskrivningar och nedskriv­

ningar, om därigenom erhålls ett högre värde. Vidare skall vid beräkningen
hänsyn inte tas till skuld på grund av statligt stöd för vilket återbetalnings­

skyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning, om stödet -

för det fall att bolaget försätts i k onkurs eller träder i likvidation - skall

återbetalas först sedan övriga skulder till fullo betalats.

Underlåter styrelseledamöterna att fullgöra vad som åligger dem enligt

första stycket, svarar de och andra som med vetskap härom handlar på

bolagets vägnar solidariskt för bolagets uppkommande förbindelser. Så­

dant ansvar inträder även för aktieägare som, när likvidationsplikt förelig­
ger enligt första stycket tredje meningen, med vetskap härom deltar i
beslut at t fortsätta bolagets verksamhet. Den ansvarighet som det nu är

fråga om gäller dock ej för förbindelser som uppkommer sedan likvida­

tionsfrågan hänskjutits till rättens prövning eller sedan en balansräkning,

som utvisar att bolagets eget kapital uppgår till hälften av det registrerade

aktiekapitalet, blivit granskad av revisorerna och godkänd av bolags­
stämma.

Denna lag träder i kraft de n 1 juni 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar