SFS 1984:1115

841115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:1115 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 försäkrlngsrörclselagen (1982:713);

den 28 december 1984

Utfärdad den 18 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

dels att 1 k ap. 1 §, 2 k ap. 3 och 4 §§ samt 21 kap . 1 och 2 §§ skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 19 kap. 12 §, av nedan

angivna lydelse.

1 kap.

1 § Försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och

ömsesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) till detta enligt
denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 10 § Qä rde stycket.

Försäkringsinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om

huruvida koncession enligt första stycket krävs för en planerad verksam­
het.

Ett förhandsbesked enligt andra stycket är bindande för den myndighet

som har lämnat beskedet. Om regeringen har beslutat i fråga om förhands­

besked är även försäkringsinspektionen bunden av detta besked.

Försäkringsbolagen skall stå under tillsyn av försäkringsinspektionen

och vara registrerade hos denna.

2 kap.

3 § Stiftarna skall upprätta en bolagsordning som skall underställas rege­

ringen för stadfästelse. Till ansökan om koncession skall fogas en plan för

den tilltänkta verksamheten. Avser bolagets rörelse livförsäkring eller

avser rörelsen annat slag av försäkring för längre tid än tio år, skall

dessutom särskilda regler (grunder) för verksamheten upprättas enligt vad
som sägs i 6 §. Grun derna skall underställas regeringen för stadfästelse.

Regeringen prö var att bolagsordningen och grunderna överensstämmer

med denna lag och med andra författningar samt om och i vad mån

särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och arten av

bolagets verksamhet.

Regeringen stadfäster bolagsordningen och grunderna samt beviljar

koncession, om in te den planerade verksamheten bedöms vara oförenlig
med en sund utveckling av försäkringsväsendet. Koncession beviljas tills

vidare eller, om särskilda omständigheter föranleder detta, för bestämd
tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskapsårets slut.

Vid förlängning av en koncession som har beviljats ett försäkringsbolag

för bestämd tid gäller fö rsta-tredje styckena i tillämpliga delar.

4 § Om bolagsordningen eller grunderna ändras skall även ändringen
stadfästas. Regeringen kan uppdra åt försäkringsinspektionen att i rege-

2470

Prop. 1984/85: 77, NU 11, rskr 11 1.

¬

background image

' ifihgens ställe meddela stadfastelse i sådan a fall som inte är av principiell

SFS 1984:1115

betydelse eller som i övrigt inte är av synnerlig vikt.

Avser ändringen en utvidgning av bolagets rörelse till en ny försäkrings­

gren eller ett nytt verksamhetsområde eller avser ändringen en väsentlig
omläggning av rörelsen, gäller i övrigt 3 § första-tredje styckena i tillämp­
liga delar.

19 kap.

12 § Om det kan antas att någon driver sådan verksamhet att denna lag
är tillämplig, far försäkringsinspektionen förelägga denne att till inspektio­

nen lämna de upplysningar om verksamheten som,behövs för att bedöma

om lagen är tillämplig.

Om försäkring sinspektionen finner att någon driver försäkringsrörelse

utan föreskriven koncession, skall inspektionen förelägga denne att inom
viss tid ansöka om koncession eller vidta de ändringar i verksamheten som
inspektionen anger eller också upphöra med verksamheten.

21 kap.

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet till försäkringsinspektionen meddelar

oriktiga eller vilseledande uppgifter om sådana omständigheter som han är
skyldig att lämna uppgift om enligt denna lag,

2. uppsåtligen e ller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra

aktiebok, aktiebrevsregister, förteckning enligt 3 kap. 12 § eller hålla aktie­

bok tillgänglig,

3. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 12 § tredje stycket,

7 kap. 20 §, 8 kap. 10 § andra stycket andra meningen eller II § fö rsta
stycket andra eller tredje meningen,

4. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 12 kap. 12 §,

5. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 18 ka p. 3 § första eller

andra stycket, 5 § tredje stycket eller 7 §,

6. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 kap. 8 § tr edje stycket

såvitt detta lagrum rör förbehåll enligt 18 kap. 1 §.

I fall som avses i 10 kap. 14 § första stycket skall inte följa ansvar enligt

20 kap. 3 § brottsbalken.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande som avses i 2 § detta kapitel

döms ej till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbal ken får påföljd för brott enligt första

stycket 4 mot 12 kap. 12 § ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit
del av åtal för brottet inom fem år från brottet.

2 § Försäkringsinspektionen kan vid vite förelägga verkställande direk­

tören och styrelseledamöterna att fullgöra sina skyldigheter enligt d enna
lag eller andra författningar att

1. till försäkringsinspektionen sända in behöriga redovisningshandlingar

eller revisionsberättelser eller

2. hos inspektionen göra behöriga anmälningar för registrering.

Föreläggande enligt första stycket 2 får inte meddelas, om underlåtenhet

2471

¬

background image

SFS 1984:1115

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut för­
faller eller bolaget blir skyldigt att träda i likvidation.

Försäkringsinspektionen kan förena annat föreläggande enligt denna lag

än som avses i första stycket med vite.

Har inspektionen förelagt vite skall den mot vilken föreläggan det riktas

genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i f örsta stycket kan

försäkringsinspektionen döma ut vitet.

Försäkringsinspektionens beslut varigenom vite enligt första stycket

förelagts eller utdömts far överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-�&ke Nilsson

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar