SFS 1986:406

860406.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:406

Utkom från trycket

den 16 juni 1986

Lag

T

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 11 § försäkringsrörelsela­

gen (1982:713) skall ha följande lydelse.

7 kap.
11 § De värdehandlingar som avses i 9 och 10 §§ skall förvaras avskilda
från bolagets övriga tillgångar och under minst två lås med olika n ycklar.

Försäkringsinspektionen får dock på framställning av bolaget medge att

värdehandlingarna i stället, på det sätt och under de villkor som inspektio­

nen bestämmer, sätts i särskilt förvar hos PenningmarknadsCentralen
PmC Akt iebolag. Försäkringsinspektionen skall förordna ett ombud som

skall övervaka att värdehandlingar till erfor derligt belopp alltid fö rvaras
avskilda på föreskrivet sätt. Förvaras värdehandlingarna under lås hos
försäkringsbolaget skall till ett av låsen endast ombudet inneha nyckel.

Förvaras de på ett annat sätt skall de inte vara åtkomliga för bolaget utan

ombudets medverkan. I värdehandlingarna har försäkringstagarna panträtt

som i ha ndpant till säkerhet för att bolaget skall fullgöra s ina förpliktelser
enligt försäkringsavtalen.

Styrelsen och verkställande direktören skall se till att värdehandlingar

till erforderligt belop p alltid förvaras avskilda på det sätt som föreskrivs i

första stycket. Vid fastställande av beloppet skall värderingsreglerna i II

kap. 7 § iakttas. Har värdehandlingar satts i förvar till högre värd e än som
erfordras har styrelsen eller verkställande direktören rätt att få ut handling­
ar motsvarande överskottet. Styrelsen eller verkställande direktören har

dessutom, för att kunna betala förfallna försäkrings- eller återbäringsbe­
lopp, för vilka avsättning har skett, rätt att få ut handlingar till motsvaran­
de värde. En värdehandling får på styrelsens eller verkställande direktö­
rens begäran bytas ut mot en a nnan handling av motsvarande värde.

Behöver bolaget tillgång till en värdehandling, som har satts i särskilt

förvar, för att kunna bevaka sin rätt på grund av handlingen eller för något
annat liknande ändamål, skall ombudet mot kvitto lämna ut handlingen till

behörig företrädare för bolaget. Styrelsen och verkställande direktören är

skyldiga att inom skälig tid återställa handlingen eller avlämna annan

handling av motsvarande värde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Thomas Utterström
(Finansdepartementet)

750

Prop. 1985/86: 162, NU 31, rskr, 322.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar