SFS 1987:466

870466.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:466

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i föFsäkrlngsrörelselagen (1982:713);

den 17 juni 1987

Utfärdad den 4 juni 198 7.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 1, 7, 11, 16 och 17 §§

försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 § Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning (ny­

emission) eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella belopp höjs

utan ny betalning (fondemission). En fondemission kan endast ske i skade­

försäkringsbolag.

Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om något annat inte följer

av 16 eller 17 §. Sådana beslut får inte fattas förrän bolaget har blivit

registrerat. Behöver bolagsordningen ändras skall beslut om detta fattas

först. Ett beslut om emission får fattas innan ändringen stadfästs om

beslutet görs beroende av att stadfastelse meddelas.

Vid nyemission får betalning för aktier inte understiga det nominella

beloppet.

Vid fondemission får inte till aktiekapitalet föras över belopp som under­

stiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den sammanlag­
da höjningen av aktie rnas nominella belopp,

1034

⬢ Prop. 1986/87: 76. LU 27, rskr. 272

¬

background image

I fråga om försäkringsaktiebolag, som enligt lagen (1985:571) om värde-

SFS 1987:466

pappersmarknaden utgör aktiemarknadsbolag, samt dotteraktiebolag till

sådana bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapitel, bestämmelserna

i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m.

7 § Ett förslag till beslut om nyemission skall hållas tillgängligt för aktie­
ägarna un der minst en vecka före den bolagsstämma vid vilken beslutet
skall fattas. Det skall genast sändas till de aktieägare som begär det och

uppger sin p ostadress. Förslaget skall läggas fram på stämman. Vad som
nu har sagts om förslag till beslut skall även gälla sådana redogörelser av

styrelsen, yttranden av revisorerna och sådant medgivande av försäkrings­

inspektionen som avses i 2�4 §§. Innebär förslaget en avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt, skall skälen till avvikelsen anges i förslaget
eller i en handling som skall fogas till förslaget. Om årsredovisningen inte

skall behandlas på stämman, skall även följande handlingar enligt vad som

nyss har sagts hållas tillgängliga och läggas fram p å stämman

1. en avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning

om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, samt en avskrift
av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig

betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovis­
ningen avgetts, och

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen.

Kallelsen till bolagsstämman skall innehålla uppgifter om den företrä­

desrätt att teckna aktier som aktieägarna eller andra har enligt förslaget
samt uppgifter om vem som i övrigt får teckna aktier.

Kallelsen skall ange förslagets huvudsakliga innehåll, om aktieägarna

inte skall ha företrädesrätt till te ckning i förhållande till det antal aktier de

förut äger eller enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

11 § När aktieteckningen har avslutats skall styrelsen besluta om tilldel­

ning av nya aktier till aktietecknarna. Anser styrelsen att någon aktieteck­
ning är ogiltig, skall ak tietecknaren genast underrättas om detta. Aktierna

skall genom styrelsens försorg genast tas upp i akt ieboken.

16 § Styrelsen kan b esluta om nyemission och om avvikelser från aktie­

ägarnas f öreträdesrätt enligt 5 § under förutsättning av bolagsstämmans

godkännande. Bestämmelserna i 2-4 och 8-15 §§ skall därvid gälla i
tillämpliga delar. Dessutom skall dock iakttas vad som föreskrivs nedan i
tredje stycket.

I fråga om styrelsens begäran om bolagsstämmans godkännande skall

7 § tillämpas. Vad som där sägs om förslag till emissionsbeslut skall i
stället gälla styrelsens beslut.

Innan stämman har godkänt emissionsbeslutet, får de nya aktierna inte

föras in i aktiebok en och beslutet inte anmälas för registrering enligt 14 §.
Har en sådan anmälan inte gjorts inom ett år från styrelsens beslut om
emission, har emissionsbeslutet förfallit. Vad som har betalats för teckna­
de aktier skall i sådant fall genast betalas tillbaka.

1035

¬

background image

SFS 1987:466

17 § Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ny­

emission i den mån emissionen kan ske utan ändring i bolagsordningen och

att därvid avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 5 §.

Skall styrelsen kunna besluta om nyemission med de bestämmelser som

avses i 2 -4 §§ eller med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, skall
detta särskilt anges i bolagsstämmans bemyndigande. Bemyndigandet
skall innehålla bestämmelser om den tid, längst intill den nästkommande
ordinarie bolagsstämman, inom vilken styrelsens beslut om nyemissionen
skall fattas. Bestämmelserna i 7 § om förslag till emissionsbeslut skall
tillämpas på förslag till bemyndigande.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande skall genast anmälas för re­

gistrering. Innan registrering har skett, kan styrelsen inte fatta beslut om
emission.

Bestämmelserna i 2-4 och 8-15 §§ skall gälla i tillämpliga delar när

styrelsen beslutar om emission med stöd av ett bemyndigande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

BENGT K.�&. JOHANSSON

Thomas Utterström
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar