SFS 1987:643

870643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:643

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 11 juni 1987.

'y-

-Ti

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagéh

(1982:713)2

'

'' t

de/s att i 7 kap. 9 § orden "centralkassa för jordbrukskredit" skall bytas

ut mot' 'central föreningsbank'',

dels att 3 kap. 8 och 10 §§, 6 kap. 6 § samt 9 kap, 2, 3 och 10 §§ skäll h'a

följande lydelse.

3 kap.

8 § I bolagsordningen kan förbehåll tas in om att den som på en fastställd

avstämningsdag är införd i aktieboken eller i en förteckning enligt 12 §
skall anses behörig att ta emot utdelning, emissionsbevis och, vid fond­

emission, brev på ny aktie som tillkommer en aktieägare. Om förbehållet

förs in genom en ändring av bolagsordningen, skall styrelsen när ändringen

har stadfästs fastställa från vilken dag förbehållet skall tillämpas och för
registrering anmäla detta samtidigt som den anmäler bolagsstämmans be­
slut för registrering.

Ett försäkringsaktiebolag som har ett sådant förbehåll (avstämningsför-

behåll) i sin bolagsordning k allas i denna lag avstämningsbolag.

För avstämningsbolag skall Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

(värdepapperscentralen) fullgöra uppgifterna att

^

1. föra aktieboken, aktiebrevsregistret och förteckningen enligt 12
2. pröva frågor om införande av aktieägarna i aktieboken,

3. svara för utskriften av aktieboken och sammanställningen av uppg'if-

tema enligt 7 § lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering,

4. stämma av aktieboken och förteckningen enligt 12 §,

5. sända ut aktiebreven, utdelningen och emissionsbevisen,

'

6. svara för utbyten av aktiebreven och de därmed sammanhängande

åtgärderna och

7. vidta åtgärder enligt 4 kap. 19 § i fråga om aktier som inte är uttagna.

10 § I avstämningsbolag förs aktieägarna in i aktieboken med uppgift
om personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. För

varje ägare anges det antal aktier av olika slag som denne äger. I stället för
aktienumret anges aktiebrevets ordningsnummer. Aktieboken förs med

maskin för automatisk databehandling eller på något annat liknande sätt.

Har aktier i e tt avstämningsbolag lämnats till förvaltni ng hos en ban k

eller en fondkommissionär, som är auktoriserad som förvaltare av aktier,

kan i stället för aktieägaren banken eller fondkommissionären föras in 1

aktiebrevet och i ak tieboken. �r aktierna i ett avstämningsbolag föremål

för handel vid en utl ändsk fondbörs, kan, efter särskilt tillstånd, i bol agets
aktiebrev och aktiebok, i stället för en aktieägare som är bosatt utomlands,
föras in den som fått uppdrag att i utlandet förvalta hans aktier.

1444

' Prop. 1986/87: 12, NU 36 , rskr. 356.

^ Senaste lydelse av 7 kap. 9 § 1982: 1086.

¬

background image

I aktiebrevet och i aktieboken skall anmärkas att aktien innehas för

SFS 1987:643

någon an nans räkning. Detsamma gäller emissionsbevis som utfärdas på

grund av fö rvaltarregistrerad aktie och som är ställt till viss man. Beträf­
fande förvaltaren antecknas i aktieboken samma uppgifter som enligt förs­

ta stycket skall föras in om aktieägaren.

För rätt till registrering som förvaltare krävs utöver vad som sägs i andra

stycket att förvaltaren uppfyller de villkor som gäller för införande av
ägaren i aktieb oken. Om auktorisation och tillstånd enligt denna paragraf,
om förvaltares åligganden samt om skyldighet för bolaget och värdepap­

perscentralen att för var och en hålla tillgänglig en sammanställning av
uppgifter från förvaltare om de aktieägare, som har mer än femhundra

aktier i bolaget reg istrerade i förvaltares namn, finns bestämmelser i lagen
(1987:623) om förenklad aktiehantering.

6 kap.
6 § Om nedsättningsbeloppet helt eller delvis skall användas enligt 1 §
första stycket 2 eller 3, far nedsättningsbeslutet inte verkställas utan rät­

tens tillstånd, såvida inte samtidigt bolaget genom nyemission tillförs ett
belopp som minst svarar mot nedsättningsbeloppet.

Rättens tillstånd skall sökas senast två månader efter det att nedsätt­

ningsbeslutet har registrerats. Till ansökningshandlingen skall fogas bevis
att nedsättningsbeslutet har registrerats.

Rätten skall utan dröjsmål inhämta försäkringsinspektionens yttrande

om eller i vad mån nedsättningen kan komma att inverka på försäkringsta­
garnas rätt. Finner rätten med hänsyn till y ttrandets innehåll att nedsätt­

ningen inte bör verkställas, skall ansökningen genast avslås. I annat fall

skall rätten kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill bestrida
ansökningen a tt senast en viss dag skriftligen hos rätten anmäla detta. I
föreläggandet skall anges att den som inte gjort sådan anmälan anses ha

medgivit ansökningen. I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av in­

spektionens yttrande tas in. Kallelsen skall genast kungöras genom rättens

försorg i Post- och Inrikes Tidningar.

Om ansökningen inte bestrids eller om de borgenärer som bestrider den

far full betalnin g eller betryggande säkerhet för sina fordringar eller, be­
träffande bestridande av försäkringstagare, om inspektionens yttrande ger
grund för det, skall tillstånd meddelas.

Om en borgenär även är gäldenär i samma rättsförhållande, har han inte

rätt till betalning eller s äkerhet enligt fjärde stycket.

9 kap.
2 § Aktieägarnas, delägarnas och garanternas rätt vid bolagsstämman får

utövas genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Sådan fullmakt

gäller högst ett år från utfärdandet. Om bolagsordningen innehåller be­
stämmelser att delägarnas rätt att besluta om försäkringsbolagets angelä­
genheter skall tillkomma särskilt utsedda delegerade, får delägarna inte

utöva någon b eslutanderätt vid bolagsstämman. Delegerade får inte rösta

genom ombud.

Vaije aktieägare, delägare, delegerad eller garant kan vid bolagsstäm­

man medföra högst ett biträde.

I

Om två eller flera styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar aktier i

1445

¬

background image

SFS 1987:643

ett visst försäkringsaktiebolag får vaije styrelse för sig utöva rösträtt förde
aktier styrelsen förvaltar. En fondstyrelse får för högst ett år i Sänder
överlåta åt en eller flera fackliga organisationer med medlemmar anställdä

hos bolaget och, om bolaget är moderbolag i en koncern, hos dess dotter­

bolag att var för sig utöva rösträtt för aktier som styrelsen förvaltar.

3 § I ett försäkringsaktiebolag kan ingen rösta för egna och andras aktier

för sammanlagt mer än en femtedel av de aktier som företräds på stämman,

om inte något annat följer av bolagsordningen.

Aktieägaren eller den röstberättigade i e tt ömsesidigt försäkringsbolag

far inte själv eller genom ombud rösta i fråga om

1. talan mot honom,

2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller andra förpliktelser gent­

emot bolaget, eller

3. sådan talan eller befrielse som avses i 1 o ch 2 beträffande någon

annan, om aktieägaren eller den röstberättigade i frågan har ett väsentligt

intresse som kan strida mot bolagets.

Bestämmelserna i fö rsta och andra styckena om aktieägare och andra

röstberättigade gäller även deras ombud.

Om två eller flera styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar aktier i

ett visst försäkringsaktiebolag, anses vaije styrelse för sig som aktieägare

vid tillämpning av första och tredje styckena.

10 § Om bestämmelser i denna lag eller bolagsordningen rörande kallelse

till bolagsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett

ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av de aktieägare
eller de röstberättigade i det ömsesidiga försäkringsbolaget som berörs av
felet. Stämman far dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som

inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt bolagsordningen skall

förekomma på stämman eller omedelbart föranledas av ett annat ärende

som skall avgöras. Den får också besluta att extra bolagsstämma skall
sammankallas för behandling av ärendet.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Thomas Utterström
(Finansdepartementet)

1446

/

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar