SFS 1987:689

870689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:689

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utkom från trycket

den 30 juli 1987

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs i f råga om för säkringsrörelselagen

(1982:713)

dels att i 13 kap . 6 § och 15 kap. 7 § orden "konkurslagen (1921:225)"

skall bytas ut mot "konkurslagen (1987:672)",

dels att i 16 kap . 6 § orden "första borgenärssammanträdet" skall bytas

ut mot "edgångssammanträdef

dels att 14 kap. 20 och 21 §§ skall ha följand e lydelse.

14 kap.

20 § Om ett försäkringsbolag försätts i konkurs skall rätten sända en
underrättelse om beslutet till försäkringsinspektionen för registrering.

Under konkursen företräds bolaget som konkursgäldenär av den styrel­

se och verkställande direktör eller de likvidatorer som finns vid konkur­
sens böljan. Under konkursen gäller dock"bestämmelserna i denna lag om

rätt att avgå, om entledigande och om nytillsättning.

När konkursen har avslutats skall rätten genast för registrering underrät­

ta försäkringsinspektionen samt ange om något ö verskott finns eller inte.
Rätten skall även för registrering underrätta försäkringsinspektionen när

en högre rätt genom beslut, som har vunnit laga kraft, har upphävt ett

beslut att försätta bolaget i ko nkurs.

21 § När ett försäkringsbolag är i konkurs kan försäkringsinspektionen

förordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall som konkurs-

' Prop. 1986/87; 90, LU 32, rskr. 3 20.

1607

¬

background image

SFS 1987:689

förvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med den eHef ti
förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en sådäni'

framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

^ \

�ven om beslut om delning av boets förvaltning har fattats, fåt déli

allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess h elhet.

j.

Om arvode till det allmänna ombudet gäller bestämmelserna i konkursla-^'

gen om arvode till konkursförvaltare.

''

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. �ldre bestämmelser i 1 4 kap.

21 § och 16 kap. 6 § gäller fortfarande i fr åga om en konkurs, i vilken
konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet,

På regeringens vägnar

BENGT K.�&. JOHANSSON

Thomas Utterström

(Finansdepartementet)

t'?

if i''

n

t

pi-i

icia

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar