SFS 1988:1281

881281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1281

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utkom från tricket

den 16 december 1988

Utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 12 och 15 §§, 4

kap. 6 §, 8 kap. 4 § samt 10 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713)

skal! ha följande lydelse.

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

2901

¬

background image

SFS 1988:1281

2 kap.

I § Ett försäkringsbolag skall bildas av en eller flera stiftare. Stiftar na

skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige eller svenska juridiska

personer. Handelsbolag får dock vara stiftare endast om varje obegränsat

ansvarig bolagsman är svensk medborgare och bosatt i Sv erige.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

II kap 7 § föräldrabalken kan inte vara stifta re.

3 kap.

12 § I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas

upp den som med skriftlig handling visar att han till följd av uppdrag eller
pantsättning eller på grund av villko r i testamente ell er gåvobrev har rätt

att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboke n lyfta utde lning
och ta emot emissionsbevis och, vid fondemis sion, brev på en ny aktie .
Detsamma gäller förmyndare, god man eller förvaltare för en akti eägare
eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad eller

betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skal l för den som skall tas upp i denna enligt första

stycket antecknas samma uppgifter som enligt 10 § första stycket skall

föras in i aktiebok en om aktieägare. Av förteckningen skall även framgå
den rätt som tillkomm er honom. En sådan fö rteckning skall avföras, när

det visas att rätten har upphört.

Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan sam ­

tycke av den so m berörs av de förhållanden som har antecknats i förteck­

ningen.

15 § Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i b olaget företräda
aktier skall gälla även för den som genom testamente erhållit nyttjanderät-
ten till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet innehåller en

bestämmelse att denne skall få företräda aktierna och, för avkom strätts-
havaren, att aktierna till trygga nde av dennes rätt skall sättas under sär­

skild vård.

Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan

bli införd i aktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om

äganderättsförvärvet och om de n rätt att i bolaget företräda aktierna som
är förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråg a om införandet av

nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som s ägs i den na

lag om införandet av aktieägare. Dock skall någon påskrift om in förandet
inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtterna

har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktieboken.

När en god man på grund av ett förordnande enligt 11 kap. 3 § första

stycket 5 föräldrabalken förvaltar aktier för en blivande aktieägares räk­

ning, skall den blivande ä garen på anmälan av den go de mannen föras in

som ägare i aktieb oken med anteck ning om förvärvet och om förordnan­

det.

2902

¬

background image

SFS 1988:1281

4 kap.

6 § De aktieägare som har företrädesrätt att delta i e n emission har rätt

att för varje aktie få ett särskilt emissionsbevis (vid nyemission tecknings­

rättsbevis och vid fo ndemission delbevis). Om bo laget inte är ett avstä m-
ningsbolag, får de ku ponger som hör till aktieb revet användas som emis­

sionsbevis. Används inte sådana kuponger som emissionsbevis, skall det i

beviset anges hur många sådana bevis som skall lämnas för varje ny aktie.

Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i ett

bolag som inte är ett avstäm ningsbolag, skall anteckning härom gör as på
det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas, om inte kuponger an­

vänds som emissionsbevis.

I avstämningsbolag skall emissionsbevisen och, vid fondemission,

breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i rekom­
menderat brev eller på annat betryggande sätt till dem som på avstäm-
ningsdagen är införda i a ktieboken eller i förteckningen enligt 3 kap. 12 §.

Om dessa inte var berättigade att ta emot handlingarna skall bolaget ändå

anses ha fullg jort sin skyld ighet. Detta gäller dock inte om bolaget eller

värdepapperscentralen kände till att handlingarna skulle komma i orätta

händer eller om nå gon av dem har åsidosatt den aktsamhet som de efter

omständigheterna skäl igen bort iaktta. Bolaget eller värdepa pperscentra­
len anses inte heller ha fullgjort sin skyldighet om mottagaren var omyndig
eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken förordnad att företräda ho­

nom i denna angelägenhet.

8 kap.

4 § Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall vara svenska

medborgare och bosatta i Sverige, om inte regeringen, eller den myndighet

som regeringen bestämmer, i särskilda fall tillåter något annat. Den som är

underårig eller i kon kurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräld­
rabalken får inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

10 kap.

3 § Revisorerna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige, om

inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande försäkringsinspek­

tionen i särsk ilda fall tillåter något annat. Den som är underårig eller i

konkurs eller som har förvaltare enligt 11 k ap. 7 § föräldrabalken får inte

vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av

bolagets verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utse s auktoriserade eller godkända revisionsbolag.

Vid tillä mpningen av bestämmelserna i detta kapitel l ikställs auktorisera­

de revisionsbolag med auktoriserade revisorer och godkända revisionsbo­
lag med godkända revisorer. Ett bolag som utses till revisor skall till
styrelsen för det bolag som revisionen avser anmäla vem som är huvudan­
svarig för revisionen. I ett auktoriserat revisionsbolag skall den huvud­
ansvarige vara auktoriserad revisor och i ett godkänt revisionsbolag aukto-

2903

¬

background image

SFS 1988:1281

riserad eller god känd revisor. Bes tämmelserna i 5 och 13 § § tillämpas på

den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av

moderbolagets revisorer.

'

Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Thomas Utterström
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar