SFS 1990:829

900829.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:829

Utkom från (rycket

den 17 juli 1990

Lag

1542

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 21 juni 1990.

na i

n?

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs att 3 kap. 2 § och 21 kap. 1 § forsäk- ^

ringsrörelselagen (1982:713) skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 § Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas, om något annat inte följer av
3 § eller 18 kap. 1 § eller i övrigt av lag.

Den som förvärvar aktier skall inom en månad anmäla förvärvet till

försäkringsinspektionen, om det medför att förvärvarens andel av aktieka­
pitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget komm er att överskrida
något av gränsvärdena tio, tjugo, fyrtio och femtio procent.

ft I

v

21 kap.

I §' Till böter eller fängelse i hö gst ett år döms den som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet till försäkringsinspektionen meddelar

oriktiga eller vilseledande uppgifter om sådana omständigheter som han är
skyldig att lämna uppgift om enligt den na lag,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denn a lagfora

aktiebok, aktiebrevsregister, förteckning enligt 3 kap. 12 § eller hålla aktie­

bok tillgänglig,

3. uppsåtligen eller av oaktsamh et bryter mot 3 kap. 12 § tredje stycket,

7 kap. 20 §, 8 kap. 10 § andra stycket andra meningen eller 11 § första
stycket andra eller tredje meningen,

4. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 12 kap. 12 §,
5. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 18 kap. 3 § första eller

andra stycket, 5 § tredje stycket eller 7 § ,

6. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 kap. 8 § tredje stycket

såvitt detta lagrum rör förbehåll enligt 18 kap. 1 §.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 3 kap. 2 §.

I fa ll som avses i 10 kap. 14 § första stycket skall inte följa ansvar enligt

20 kap. 3 § brottsbalken.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande som avses i 2 § detta kapitel

döms ej till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd förbrott enligt första

stycket 4 mot 12 kap. 12 § ådömas, om den m isstänkte häktats eller erhållit
del av åtal för brottet inom fem å r från brottet.

5ä'Ki

⬢ "ilé

⬢^NEI

iåjil

⬢ ⬢-"'-.'C'i

;-.t. .

' Prop. 1989/90; I

' Senaste lydelse

16. NU38, rskr, 351.

984:1115.

H'ti) I

¬

background image

. Denna lag träder i kr aft den 1 a ugusti 1990.

SFS 1990:829

;På regeringens vägnar

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar