SFS 1991:1018

911018.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v t,.

^

Lag

'

SFS 1991:1018

om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

Utkom från trycke t

den 27 juni 1991

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)2

dels att 2 kap. 2, 3, 7 och 20 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 20 § skall utgå,
dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 1, 4, 6, 8, 9 a� 12 och 14�16 §§, 7 kap. 14 §

samt 9 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 2 kap. 6 a och 15 a §§

samt 7 kap. 18 §, av följande lydelse.

1 kap.

5 § Ingen annan än bank, Sveriges riksbank, Sveriges allmänna hypo-

teksbank och sådant bankföretag som avses i 4 § får i sin firma eller i övrigt
vid beteckning av affärsrörelse använda ordet bank.

Sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till

företag som avses i första stycket får dock, efter tillstånd av bankinspektio­
nen, använda ordet bank i sin firma.

2 kap.

1 § En bank är skyldig att ta emot inlåning på räkning från allmänheten.

Att en lokal föreningsbanks rätt att bedriva inlåning är begränsad följer av

1 kap. 5 § föreningsbankslagen (1987:620).

En bank får, med iakttagande av vad som föreskrivs i detta kapitel,

bedriva

1. sådan finansieringsverksamhet och annan finansiell verksamhet som

är förenlig med inlåning samt

2. verksamhet som har nära samband med inlåning eller med verksam­

het som anges i 1.

1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse finns bestämmelser om rätt

för en ba nk att driva värdepappersrörelse.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om vilken verksamhet en bank får bedriva.

4 § En b ank får förvärva

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att erhålla lokaler för

verksamheten eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

2. aktie eller andel i företag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta

fast egendom eller tomträtt, som är avsedd för det under 1 angivna

ändamålet,

' Prop. 1990/91:142, NU37, rskr. 349, prop. 1990/91:154, NU41, rskr. 367.

2 Senaste lydelse av

2 kap.2 § 1990:821

2kap. 7 § 1988:545.

171 1

¬

background image

'in .

^' ..I ' V*

. ⬢

L..

- i-'/.Tv

>

SFS 1991:1018

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet som banken

äger eller till lokaler som banken i övrigt in nehar,

4. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt for att bereda bostad åt någon

som är anställd i banken, samt

5. lös egendom som skall upplåtas till nyttjande.

6 § Efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

bankinspektionen f^r

1. ett bankaktiebolag förvärva aktie i an nat bankaktiebolag samt aktie

eller andel i utländskt bankforetag och i svenskt eller utländskt foretag,

vars ändamål kan anses vara till nytta for bankväsendet eller eller det

allmänna,

2. en sparbank förvärva aktie eller andel i svenskt foreta g, vars ändamål

kan anses vara till nytta for bankväsendet eller det allmänna eller som

tillgodoser för sparbanker gemensamma intressen, samt

3. en central Jbreningsbank förvärva aktie eller andel i svenskt företag,

vars ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna

eller som tillgodoser for föreningsbanker gemensamma intressen.

Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om garantifondsbevis,

förlagsbevis eller förlagsandelsbevis som har utfärdats av foretag som

avses i fö rsta stycket. Med banks förvärv av garantifondsbevis jämställs

utfärdande av garantifondsf�rbindelse.

För sparbanks förvärv av aktier i Spar bankernas Bank och central för­

eningsbanks förvärv av aktier i Föreningsbankernas Bank krävs inget
tillstånd.

Beträffande förvärv av aktier eller andelar i försäkringsföretag gäller

6 a §.

6 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektio­

nen får lämna ett bankaktiebolag tillstånd att förvärva aktier eller andelar i

ett svenskt eller utländskt försäkringsföretag och en sparbank eller för­
eningsbank tillstånd att förvärva aktier i ett sv enskt försäkringsaktiebolag,
om förvärvet ingår som ett led i orga nisationen av verksamheten.

8 § För att skydda fordran får en bank

1. på offentlig auktion eller börs eller a nnan reglerad m arknad eller vid

exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet f�r
fordringen, och

2. om det finns anledning att anta att banken annars skulle lida avsevärd

förlust, som betalning för fordran överta egendom som utgör säkerhet f�r
fordringen eller annan egendom.

Första stycket gäller inte egen aktie eller bevis om andel i eller tillskott

till f öreningsbank. I fråga om sparbanks förvärv av bevis om tillskott till

garantifond eller grundfond i sp arbanken gäller bestämmelserna i 5 kap.
7 § första stycket sparbankslagen (1987:619).

1 utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt första stycket

får en bank förvärva aktier i ett bolag, som bildats för förvaltning av
egendomen eller för fortsättande av en med denna driven verksamhet.

Har aktier förvärvats enligt första eller tredje stycket får banken, om

1712

¬

background image

uppenbar fara föreligger för att banken annars lider förlust, förvärva

SFS 1991; 1018

ytterligare aktier i samma bolag. ,

Har aktier förvärvats enligt första, tredje eller fjärde stycket får banken,

om aktiebolaget överlåter sina tillgångar på ett annat aktiebolag, byta ut
dessa aktier mot aktier i det a ndra aktiebolaget.

Den egendom som banken förvärvat enligt denna paragraf skall avyttras

så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum utan förlust

för banken. Har egendomen inte avyttrats inom tre; år från förvärvet, krävs
bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

9 a §' Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt

kapital efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall
utgöra minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses:

A. I bank aktiebolag eget kapital, i sparbanker reservfonder och uppskriv­

ningsfonder samt i föreningsbanker eget kapital med undantag för
förlagsinsatser.

B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

C. Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bankens reserver till

följd av avskrivning på egendom som upplåtits till nyttjande.

Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsandels­

bevis samt förlagsbevis och andra skuldförbindelser med en ursprunglig
löptid av minst fem år och med rätt till betalning först efter bankens övriga
borgenärer, dock sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften
av det primära kapitalet. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstå­

ende löptid understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar

tjugo procent av det nominella värdet f�r varje helt år som återstår till

förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivan­

de av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektio­

nen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och

tredje styckena.

Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas

av det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i
annan form i ett företag som driver försäkringsverksamhet eller något slag
av bankverksamhet. Någon avräkning skall dock inte göras om tillskottet

uppgår till högst fem procent av företagets egna kapital eller motsvarande

och det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott inte överstiger
tio procent av bankens egna kapital eller egna fonder. Avräkning skall inte

heller göras för tillskott som belöper på företag som omfattas av bestäm­
melserna om konsoliderat kapitalkrav i 11 §.

10 §⬢⬢ Kapitalkravet enligt 9 § bestäms i förh ållande till bankens tillgång­
ar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmark­

naden som innebär en kreditrisk för banken (placeringar). Placeringarna

delas in i f öljande grupper:

A 1. Inneliggande kassa, checkar och postremissväxlar.

' Senaste lydelse 1990:1306.

Senaste lydelse 1990: 1306.

1713

¬

background image

,Mv,- iV,,.

SFS 1991:1018

2. Värdehandlingar och fordringar för vilka svenska staten, en svensk

kommun eller en därmed jämförlig samfällighet svarar.

3. Värdehandlingar och fordringar för vilka u tländska stater eller cen­

tralbanker svarar, om värdehandlingen eller fordran gäller i den
nationella valutan och är refmansierad i samma valuta.

4. �vriga värdehandlingar och fordringar för vilka svarar någon av de

utländska stater och centralbanker som regeringen föreskriver.

5. Fordringar, garantiförbindelser och ändra åtaganden på kapital­

marknaden, för vilka säkerheten utgörs av sådana tillgångar som

avses i 1 eller sådana statliga värdehandlingar som avses i 2 �4.

B 1. Värdehandlingar och fordringar för vilka allmänna pensionsfonden

eller ett svenskt företag som bedriver något slag av bankverksamhet
svarar.

2. Värdehandlingar och fordringar för vilka svarar en kommun eller en

därmed jämförlig samfällighet i någon av de utländska stater som

regeringen föreskriver.

3. Värdehandlingar och fordringar med en återstående löptid av högst

ett år för vilka en utländsk bank svarar.

4. Värdehandlingar och fordringar för vilka svarar en bank i någon av

de utländska stater som regeringen föreskriver.

5. Värdehandlingar och fordringar för vilka svarar någon av de inter­

nationella utvecklingsbanker som regeringen föreskriver.

6. Fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden på kapital­

marknaden, för vilka säkerheten utgörs av värdehandlingar eller

fordringar som anges i 5.

C.

Fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden på kapital­

marknaden, för vilka säkerheten utgörs av panträtt i bostadsfastig­
het eller tomträtt till sådan fastighet inom det uppskattade värde

som banken bestämt efter särskild värdering.

D.

�vriga tillgångar, garantiförbindelser och andra åtaganden på kapi-

talmarkanden.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

- sådana tillskott som enligt 9 a § sista stycket skall räknas av från

kapitalbasen,

I - sådana tillskott som avses i 9 a § sista stycket s ista meningen,

- de placeringar som anges i första stycket A,
- fordringar mot företag som ingår i samma koncern som banken och

som omfattas av bestämmelser om konsoliderat kapitalkrav,

- fordringar som har garanterats av ett företag som ingår i sam ma kon­

cern som banken och som omfattas av bestämmelser om konsoli­
derat kapitalkrav,

- fordringar mellan en sparbank och Sparbankernas Bank samt
- fordringar mellan en föreningsbank och Föreningsbankernas Bank.

1 övrigt skall vid b estämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp

till sammanlagt

- tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första stycket B,
- femtio procent av summan av de placeringar söm anges i första stycket

C samt

- hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

1714

¬

background image

Till grund för bestämm andet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall

SFS 1991; 1018

placeringarna värderas enligt följande:

1. Tillgångar, för vilka reserver som avses i 9 a § andra stycket C har satts

av, värderas till sitt bruttobokföringsvärde,

2. �vriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.

3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivni ng värderas till

sitt nominella belopp.

4. �vriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.
5. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella

belopp, om inte rege ringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga bankinspektion en att meddela sådana före­

skrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen.

11

Om en bank h ar ett dotterföretag, skall vad som föreskrivs i 9 § om

kapitalkrav tillämpas även på koncernen (konsolide rat kapitalkrav), om
inte annat följer av fjärde stycket.

Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämp­

ning av de regler, som enligt 4 kap. 11 § gäller för upprättandet av koncern-
balansräkningar. �ven den del av kapitalbasen som belöper på minoritets­

andelar skall ingå. Redovisad goodwill som belöper på företag som omfat­

tas av det konsoliderade kapitalkravet skall räknas av från primärt kapital.
Placeringarna skall tas upp till de värden som föreskrivs i 10 § eller, om

dotterföretaget inte är en bank, i annan lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får

i samband med att tillstånd lämnas e nligt 6 eller 6 a § besluta att vad s om

föreskrivs i första stycke t skall tillämpas även på ett företag som inte är

dotterföretag till banken. Företagets kapitalbas och placeringar skall då

beaktas i den omfattning som motsvarar den andel banken äger i företaget.
I övrigt tillämpas andra stycket.

Det konsoliderade kapitalkravet omfattar inte försäkringsföretag och

sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någ on form av

finansiell verksamhet.

12 §'^ Ett bankaktiebolag, en sparbank och en central föreningsbank skall

ha en med hänsyn till rörelsens art och omfattning tillräcklig betalningsbe­
redskap.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om betalningsberedskapen.

14 § När en bank bev iljar kredit får den inte avtala att bankens ford ran

skall medföra rätt till betal ning först efter låntagarens övriga borgenärer.

Efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

bankinspektionen får dock en sparbank och en central föreningsbank avta­

la om sådant villkor vid beviljande av kredit till svenskt företag, vars

ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna.

Under samma förutsättningar får ett bankaktiebolag avtala om sådant
villkor vid beviljande av kredit till annat bankaktiebolag, till utländskt

^ Senaste lydelse 1989: 1086.

''�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

1715

¬

background image

SFS 1991:1018

bankfbretag eller till sådant svenskt eller utländskt företag, vars ändamål ⬢
kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna.

Angående rätt att bevilja kredit med villkor som avses i första stycket ;

finns ytterligare bestämmelser i 15 a §.

15 § En bank får inte vid avtal om kredit eller i sin rörelse i övrigt

förbehålla sig andel i vinst på affär, som banken inte själv får avsluta.

En bank får inte heller på annat sätt beredas andel i vinst på verksamhet,

som banken inte själv får bedriva. Vad nu sag ts gäller dock inte utdelning

på aktier eller vad ba nken som ägare av aktier i övrigt har rätt till.

Utan hinder av första och andra styckena får, efter tillstånd av bankin­

spektionen, en sparbank och en central föreningsbank lämna vinstan­
delslån till ett företag som tillgodoser för sparbanker eller föreningsbanker
gemensamma intressen.

Angående rätt att lämna vinstandelslån finns ytterligare bestämmelser i

15a§.

15 a § En bank får inom en ram som motsvarar trettio procent av

kapitalbasen förvärva aktier utöver vad som sägs i 4, 6, 6 a och 8 §§ samt

bevilja krediter med sådana villkor som avses i 14 och 15§§. Sådana

innehav och åtaganden i ett enskilt företag f år sammanlagt uppgå till högst

fem procent av ramen.

Om banken ingår i en koncern, gäller begränsningarna i första stycket

för varje företag i k oncernen utom försäkringsföretag och sådana dotterfö­
retag till försäkringsföretag som inte driver någon form av finansiell verk­

samhet.

Ett aktieinnehav enligt första stycket får inte utan bankinspektionens

medgivande motsvara mer än fem procent av röstetalet för samtliga aktier
i a ktiebolaget. Om banken ingår i en koncern, gäller denna begränsning
koncernens sammanlagda innehav. Vid ber äkningen av koncernens inne­

hav skall dock, intill ett innehav motsvarande fem procent av röstetalet i
bolaget, bortses från aktier som innehas av försäkringsföretag i koncernen

eller av dotterföretag till försäkringsföretagen.

Om någon av gränserna i denna paragraf efter förvärvet kommer att

överskridas, skall innehavet eller åtagandet avvecklas i mots varande mån
så snart det är lämpligt.

16 § En bank får inte ha fordringar på samma låntagare eller låntagare
som är förbundna med varandra i väsentlig ekonomis k gemenskap i sådan

omfattning att det finns risk att banken inte kan fullgöra sina skyldigheter
om en sådan låntagare inte kan betala sin skuld. Detsamma gäller fordring­

ar mot säkerhet i aktier eller förlagsbevis, som har getts ut av samma
aktiebolag eller aktiebolag som är förenade i sådan gemenskap. Med ford­

ran jämställs säkerhet i form av borgen eller annan garantiförbindelse till
banken.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om garantiförbindel­

ser som banken utfärdar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om vilka b egränsningar som skall gälla för

1716

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.