SFS 1991:990

910990.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:990 Lag

Utkom frän trycket

om ändring j försäkringsrörelselagen (1982:713);

den 27 juni 1991

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)^

dels att i 3 kap . 10 och 11 §§ samt 4 kap. 6 a och 19 §§ ordet "fondkom-

missionär" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "värdepappersinsti­

tut" i mot svarande form,

' Prop. 1990/91:142, NU37, rskr. 349.

' Senaste lydelse av

3 kap. 10 § 1989:832

4 kap. 1 § 1987:466

3 kap. 11 § 1990:1296

4 kap. 6 a § 1990:1296

1686

4 kap. 19 § 1989:832.

¬

background image

dels att i 4 kap. 1 § orden "lagen (1985:571) om värdepapper smarkna-

SFS 1991:990

den" skall bytas ut mot "insid erlagen (1990:1342)". -

1, Denna lag träder i kraft de n 1 aug usti 1991.

2. Vad som i den nya lydelsen av 3 kap. 10 och 11 §§ samt 4 kap. 6 a och

19 §§ sägs om värdepappersinstitut skall ock så gäl la sådan fondkommis-

sipnär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommis-
sionslagen (1979:748).

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar