SFS 1991:1859

911859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1859 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i fofsäkringsrörelselagen (1982:713);

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 2 § försäkringsrörelselagen

(1982:713) skall ha följande lydelse.

9 kap.
2

Aktieägarnas, delägarnas och garantemas rätt vid bolagsstämman

får utövas genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Sådan full­

makt gäller högst ett år från utfärdandet. Om bolagsordningen innehåller

bestämmelser att delägarnas rätt att besluta om försäkringsbolagets angelä­

genheter skall tillkomma särskilt utsedda delegerade, får delägarna inte

utöva någon b eslutanderätt vid bolagsstämman. Delegerade får inte rösta

genom ombud.

Varje aktieägare, delägare, delegerad eller garant kan vid bolagsstäm­

man medföra högst ett biträde.

Om två eller flera styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar aktier i

ett visst försäkringsaktiebolag får vaije styrelse f�r sig utöva rösträtt för de
aktier styrelsen förvaltar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

3402

' Prop. 1991/92:36, FiU9, rskr. 91.

'Senaste lydelse 1987:643.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.