SFS 1992:1241

921241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1241 Lag

utkom frän trycket

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

den 21 december 1992

' '

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om försäkringsrörelselagen^I

(1982:713)

dels att 18 kap. skall upphöra att gälla,

i

dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 8 §, 8 kap. 4, 13 och 17 §§, 10 kapyi |

3 §, 14 kap. 3 §, 20 kap. 4 § samt 21 kap. 1 § skall ha följande lydelse, ig J

2 kap.

1

Ett försäkringsbolag skall bildas av en eller fle ra stiftare. S tiftare.-

skall vara

0^,.,

1. fysisk person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbctSj; j

området,

IC'i

2. svensk juridisk person, eller

;

' Prop. ] 992/93:68, bet. 1992/93:LUI4, rskr. 1992/93:62.

3002

2 Senaste lydelse 1990:1296.

¬

background image

:il

3. juridisk person som bildats enligt lagstiftningen i e n stat inom Euro-

SFS 1992:1241

peiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sitt säte, sitt huvud-
köiitor eller sin huvudsakliga verksamhet inom det samarbetsområdet.

Handelsbolag eller motsvarande juridisk a personer som bildats enligt

lagstiftningen i en stat inom Europ eiska ekonomiska samarbets området

får dock vara stiftare end ast om vaije obegränsat ansvarig bolagsman är

bosatt inom detta område.

Den som är underårig eller i konku rs eller som har förvaltare e nligt 11

kap. 7 § fbräldrabalken kan inte vara stiftare. Att detsamma gäller den som
är underkastad närin gsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om närings ­

förbud.

3 kap.

2

Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas, om något annat inte följer

av 3 § eller i övrigt av lag.

Den som förvärvar aktier skall inom en månad anmäla förvärvet till

finansinspektionen, om det medför att förvärvarens andel av aktiekapita­

let eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget kommer att överskrida något
av gränsvärdena tio, tjugo, fyrtio och femtio procent.

4 kap.

8 §⬢* Beslutet om nyemission skall ange

1. det be lopp eller det högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna

ökas, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,

2. det aktieslag vartill de ny a aktierna sk all höra, i de fall då aktier av

olika slag finns eller kan utges,

3. den företrädesrätt att teckna aktier som aktieä garna eller andra har

eller vem som annars får teckna aktier,

4. den tid inom vilk en aktier kan teckn as, i de fall då ett visst belopp

,

eller ett lägsta belopp har fastställts för aktiekapitalets ökning,

5. den ti d inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt,

6. den tid inom vilken tecknade aktier skall betalas eller, i förekomman-

.j, de fall, att teckning skall ske genom betalning,

7. den beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de aktier som

inte har tecknats med företrädesrätt skall fördelas, om det inte föreskrivs

att fördelningen skall bestämmas av styrelsen,

8. aktiemas nominella belopp och det belopp som skall betalas för vaije

tecknad aktie, samt

9. i förekommande fall förordnande som avses i 6 a §.

1®"'' Tid enligt första stycket får inte vara kortare än två vec kor. Den räknas

från någon av följande tidpunkter:

a) från d et kungörelse enligt 9 § skedde,

b) från emi ssionsbeslutet om samtliga aktie ägare har varit företrädda

vid den bolagsstämma som har fattat beslutet, eller

' Senaste lydelse 1991; 1767.

^ Senaste lydelse 1990:1296.

¬

background image

SFS 1992:1241

c) från avstämningsdagen när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt 3 kap. 1 § fjärde stycket eller 3 § eller 6 kap,;

skall gälla för de nya aktierna, skall emissionsbeslutet innehålla en erin

om detta.

. i?

Om en aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen gäller

avstämningsbolag att avstämningsdagen skall anges i emissionsbeslu
Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än tre veckor från det kungö
enligt 9 § skedde.

i

Om de kuponger som hör till aktiebreven skall användas som emissions-' ⬢

bevis, skall detta anges i beslutet.

8 kap.

4

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter

skall vara bosatta inom Europeiska ekon omiska samar betsområdet, qrnVi

inte regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, i särskih^j

da fall tillåter något annat. Den som är underårig eller i k onkurs eller sorfi"'

har förvaltare enligt 11 k ap. 7 § föräldrabalken får inte var a styrelseleda;'^'
mot eller verkställande direktör. Att detsamm a gäller den som är un ders
kastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

13

Styrelsen företräder försäkringsbolaget och tecknar dess firma.

Styrelsen ka n bemyndiga en styrel seledamot, verkställande direktören,

eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma, om förbud
mot detta inte har tagits in i bolagsordningen. Minst en av dem sö i i^

bemyndigas att företräda bolaget och teckna dess firma skall va ra bosatt
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller
den myn dighet som reg eringen bestäm mer, i särskild a fall tillåte r något

annat, I övrigt gäller för den som inte är styrelseledamot eller verkställande
direktör vad som sägs i 4 och 12 §§ om verkställande direktören.

Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda bolaget och teckna dess

firma får utövas endast av två eller flera personer i förening. Andra

inskränkningar får inte registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla sådana bemyndiganden som avses i

andra stycket.

Om bo laget inte har någ on här i land et bosatt behö rig ställföreträdare,

skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på bolagets vägnar
ta emot delg ivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till nå gon

som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;!

3004

17

För registrering skall bolaget anmäla vem som har utsetts ti ll

styrelseledamot, verkställande direktör, suppleant och firmatecknare och

vem som enligt 13 § har bemyndigats att på bolagets vägnar ta embt

delgivning samt deras postadress och personnummer eller, om såd ant
saknas, födelsedatum. Om en ledamo t eller suppl eant har utsetts enligt

(d;.

' Senaste lydelse 1990: 1296.

'⬢ Senaste lydelse 1990:1296.

' Senaste lydelse 1987:1251.

�&' '

¬

background image

lagen ( 1987:1245) om styrel serepresentation för de privatanställda, skall

gpg 1992:1241

detta anges. För registre ring skall bolaget även anmäla av vilka och hur
bolagets firma tecknas.

Anmälan gör s första gången när bolaget enlig t 2 kap. 13 § anmäls för

registrering och därefter genast efter det att en ändring inträffat i de
förhållanden som anmälts eller skall anmälas för registrering enligt första

stycket. Rätt att göra anmälan har även den som anmälningen gäller.

�ndras bolagets postadress, skall bolaget genast anmäla det för registre-

ring.

10 kap.

3 §® Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara bosat­

ta ino m Europ eiska ekonom iska samarbetsomr ådet, om inte regeringen
eller efter reger ingens bemynd igande finansinspektionen i särskilda fall

tillåter något annat. Vad som sagts nu gäller dock inte, om även en

auktoriserad eller godkänd revisor deltar i revisionen. Den som är under-
årig, i konkurs eller underkas tad näringsförbud eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av

bolagets verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utses auktoriserade eller godkända revisionsbolag.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta ka pitel likställs auktorisera­

de revisionsbolag med auktoriserade revisorer och godkända revisionsbo­
lag med godkända revisorer. Ett bolag som utses till revisor skall till

styrelsen för det bolag som revisionen avser anmäla vem som är huvudan­
svarig för revisionen. I ett aukto riserat revisionsbolag skall den huvu dan­
svarige vara auktoriserad revisor och i ett godkänt revisionsbolag auktori­
serad eller godkänd revisor. Bestämmelserna i 5 och 13 §§ tillämpas på den

huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av

moderbolagets revisorer.

14 kap.

3 §' Rätten skall förordna att försäkringsbolaget skall träda i likvidation

om

1. likvid ationsskyldighet föreligger enligt bolagsordningen,
2. bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,

3. en koncession som har be viljats för en bestämd tid har g ått till ända

utan att någon ny koncession har beviljats,

4. regeringen har förklarat koncessionen förverkad,
5. bolaget är försatt i k onkurs som avslutats med överskott och bo lags­

stämman inte inom föreskriven tid har fattat beslu t om likv idation enligt

19 § eller

'Senaste lydelse 1991:1767.

' Senaste lydelse 1991; i 767.

¬

background image

SFS 1992:1241

6. bolaget saknar till forsälcringsregistret anmäld behörig styrelse e

verkställande direktör, om en sådan skall finnas enligt den na lag.

'

Beslut om likv idation meddelas dock ej, om det styrks att likvidati

grunden upphört under ärendets handläggning i tingsrätten. Frågor
likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av finansinspekti
eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verkställande direkt

^

eller aktieägare respektive delägare eller röstberättigad som inte är deläga­

re. I d e fall som avses i första stycket 5 eller 6 prövas frågan på ansölcan

även av en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av åtf'

det finns någon som kan företräda bolaget.

20 kap.

4 §'" Har en sökande vid anmälan för registrering inte iakttagit vad som :
är föreskrivet om anmälan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgb i
yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller, om finansinspektionen'

finner att ett beslut, som anmäls for registrering och för vars giltighet
regeringens stadfästelse inte krävs, eller en handling som bifogas anmäl­

ningen inte har tillkommit i behörig ordning eller till sitt innehåll strider

mot denna lag eller andra författningar eller mot bolagsordningen eller

grunderna eller i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledan­

de avfattning. Underlåter sökanden att rätta sig efter föreläggandet, skall
anmälningen avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i
föreläggandet. Finns det även efter det att yttrandet avgivits något hinder
for registrering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret;

skall registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett-

nytt foreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för registrering-

av ett bolagsstämmobeslut, om rätten till talan mot beslutet gått förlorad
enligt 9 kap. 20 § andra stycket.

Finansinspektionen skall genast skriftligen underrätta bolaget när fi­

nansinspektionen fattar beslut enligt 4 kap. 15 § andra stycket, 6 kap. 7 §

tredje stycket, 15 kap. 4 § eller 21 kap. 2 §.

21 kap.

1 §" Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som

;⬢

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet till finansinspektionen meddelar

oriktiga eller vilseledande uppgifter om sådana omständigheter som hanäf /
skyldig att lämna uppgift om enligt denna lag,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra '

aktiebok, aktiebrevsregister, förteckning enligt 3 kap. 12 § eller hålla aktfe- ;

bok tillgänglig,

3. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 12 § tredje stycket^

7 kap. 20 §, 8 kap. 10 § andra stycket andra meningen eller 11 § f örsTif :
stycket andra eller tredje meningen, eller

' ^

3006

'"Senaste lydelse 1991:1767.

" Senaste lydelse 1991:1767.

¬

background image

4. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 12 kap. 12 §.

SFS 1992:1241

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 3 kap. 2 §.

I fall som avses i 10 kap. 14 § första stycket skall inte följa ansvar enligt

20 kap. 3 § brottsbalken.

Den som har åsidosatt vitesf öreläggande som avse s i 2 § dett a kapitel

döms ej till ansvar for gärning som omfattas av föreläggandet.

Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken fär påföljd för brott enligt första

stycket 4 mot 12 k ap. 12 § ådömas, om den misstänkte häktats eller erhål­

lit del av åtal for brottet inom fem år från brottet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 utom i fråg a om 2 kap.

1 §, 8 kap . 4, 13 och 17 § § samt 10 kap. 3 § som träder i kraft den dag

regeringen bestämmer.

2. Förbehåll i bolagsordning om bundna aktier upphör att gäll a den 1

januari 1993.

Ttus På regeringens vägnar

fel

ANNEWIBBLE

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar