SFS 1992:1626

921626.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1626 Lag

Utkom frän trycket

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 9 § och 19 kap. 15 § försäk­

ringsrörelselagen (1982:713) skall ha följande lydelse.

3846

7 kap.

9

Ett belopp motsvarande försäkringstekniska skulder för livfö rsäk­

ringar skall alltid redovisas i följande slag av tillgångar;

1. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats el ler garan­

terats av staten,

2. obligationer, som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank. Ko­

nungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan,

Svenska skeppshypotekskassan, Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av

Nordiska investeringsbanken, eller andra av nu angivna kreditinstitut
utfärdade skuldförbindelser, med undantag av sådana för den allmänna
rörelsen avsedda förskrivningar som medför rätt till betalning först efter
utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis),

3. obligationer, utfärdade eller garanterade av ett svenskt bankaktiebo­

lag, en svens k sparbank eller en central föreningsbank, eller av ett sådant

bankinstitut eller av Riksbanken utfärdade andra fordringsbevis, med
undantag av förlagsbevis,

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garantera­

de av en svensk kommun,

5. av ett svenskt näringsföretag utfärdade obligationer som offentligen

utbjudits av ett svenskt bankaktiebolag eller Nordiska investeringsbanken,

6. skuldförbindelser för vilka bolaget äger säkerhet genom

panträtt i en jordbru ks-, bostads-, kontors- eller affärsfastighet inom 70

procent av fastighetens uppskattade värde eller, om pantvärdet har fast­

ställts för fastigheten enligt gällande bestä mmelser om lån av statsm edel
till främjande av bostadsbyggandet, inom 75 procent av pantvärdet,

panträtt i tomträtt, till vilken hör en byggnad som ä r avsedd för bo-

stads-, kontors- eller affärsändamål, inom 70 procent av det uppskattade

värdet av bygg naden eller någ on annan egendo m som hör till tomträtten

eller, om pantvärde har fastställts för egendomen enligt nämnda bestäm­

melser, inom 75 procent av pantvärdet, allt med den ytterl igare begräns­

ning som Finansinspektionen föreskriver med hänsyn till tomträttsavtalets

innehåll eller någon annan omständighet eller

panträtt i en fastighet, som helt eller delvis är inrättad för industriell

verksamhet, eller i en tomträtt till vilken hör byggnad som helt eller delvis

är inrättad för sådan verksamhet, inom 60 procent av det uppskattade

värdet av egendomen, såvitt avser tomträtt med den ytterligare begräns­
ning Finansinspektionen föreskriver med hänsy n till tomträttsavt alets in­
nehåll eller någon annan omstä ndighet,

' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109.

' Senaste lydelse 1992:1311.

¬

background image

varvid dock en förutsättning för att panträtt i fastigheten eller tomträt-

SFS 1992:1626

ten skall godkännas � utom i fråga om sådant lån till en sven sk kommun

för vilket Finansinspektionen ha r medgett undantag � är att tillhörande
byggnader skall vara brandförsäkrade i försäkringsbolag som avses i denna

lag eller i utländskt försäkringsföretag med rätt att driva försäkringsrörelse

här i landet,

7. inhemska eller utländska värdehandlingar, som till sin art och till den

säkerhet de erbjuder kan anses jämförliga med några av de under 1�6

nämnda, varvid dock värdehandlingar, som enligt sin lydelse skall inlösas i
främmande valuta, får användas för redovisning endast i den mån de
motsvarar försäkringstekniska skulder för egen räkning för försäkringar i

samma valuta,

8. lån mot säkerhet i bol agets försäkringsbrev inom återköpsvärdet,
9. värdet av återförsäkringsgivarnas ansvarighet på grund av de livför­

säkringar som har övertagits i form av återförsäkring, i den mån ansvarig­

heten överstiger värdet av reservdeposition som h ar ställts av återförsäk-
ringsgivare hos det avgivande bolaget, varvid dock värdet av utländskt
försäkringsföretags ansvarighet inte får användas till redovisning av för­

säkringstekniska skulder i större omfattning än vad Finansinspektionen

medger med hänsyn till försäkringstagarnas säkerhet,

10. försäkringsbolagets egna fastigheter och tomträtter,

11. aktier i dotterbolag, som har till ändamål att äga fastigheter eller

tomträtter (fastighetsbolag),

12. medel på konto i bank.

Om ett försäkringsbolag har hållit kvar tillgångar som motsvarar en

avgiven livåterförsäkring, får återförsäkringsgivaren använda sin fordran

hos det avgivande bolaget för redovisning av försäkringstekniska skulder
för den mottagna livåterförsäkringen.

Med det uppskattade värdet avses det värde som försäkringsbolaget

bestämt på grundval av en särskild värdering.

Utan hinder av första stycket får ett belopp motsvarande högst 20

procent av de försäkringstekniska skulderna för egen räkning redovisas i
andra tillgångar än som avses i första stycket, dock inte i aktier.

Med försäkringstekniska skulder för egen räkning förstås den del av

dessa skulder som överstiger värdet av återförsäkringsgivamas ansvarig­
het.

19 kap.

15 §' Vaije försäkringsbolag skall med årliga avgifter bekosta Finansin­
spektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen

meddelar.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om obligationer och andra

skuldförbindelser som utfärdats a v kreditaktiebolag före lagens ikraftträ­
dande. De äldre föreskrifterna gäller även i fråga om obligationer och
andra skuldförbindelser som efter ikraftträdandet utfärdas av kreditalctie-

^ Senaste lydelse 1991:1767.

3847

¬

background image

SFS 1992:1626

bolag som driver verksamhet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag eller av sådana kredit­
marknadsbolag som vid lagens ikraftträdande hade rätt att driva verksam­
het enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Håkan Nyholm

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.