SFS 1992:1624

921624.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1624 Lag

utkom från trycket

om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1972:262) om

understödsföreningar^

dels att i 2, 3, 5-7, 19, 21, 23, 25-27, 30-33, 35, 37, 40, 41, 44, 45,

47-49, 53, 54, 56, 58, 63-65, 67-72, 74, 75, 78 och 79 §§ ordet "försäk­

ringsinspektionen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Finansin­

spektionen" i mo tsvarande form,

dels att 24 och 73 §§ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109.

^ Senaste lydelse av

2 § 1976:149

30 § 1980:1180

67 § 1980:1108

6 §1979:1054

31 § 1980:1180

68 § 1976:149

25 § 1979:1054

32 § 1973:228

74 § 1982:1082

3842

26 § 1982:1082

64 § 1987:690

75 § 1976:149.

27 § 1987:1254

65 § 1974:171

¬

background image

24 §3 Vid v aije tidpunkt skall ett belopp, som täcker summan av dels

SFS 1992:1624

försäkringsfonder, dels understödsföreningens övriga skulder, annan fond

än försäkringsfond ej medräknad, vara redovisat i följande slag av tillgång­

ar, nämligen

1. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats eller garan­

terats av staten,

2. obligationer som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank. Ko­

nungariket Sveriges stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan,

Svenska skeppshypotekskassan. Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av

Nordiska investeringsbanken, eller andra skuldförbindelser som utfärdats
av sådan kreditinrättning, dock ej sådana för den allmänna rörelsen av­

sedda förskrivningar, som medför rätt till betalning först efter utfardarens
övriga fordringsägare (förlagsbevis),

3. obligationer som utfärdats eller garanterats av bankaktiebo lag, spar­

bank eller central föreningsbank eller andra fordringsbevis som utfärdats

av sådant bankinstitut eller Riksbanken, dock ej förlagsbevis,

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garantera­

de av kommun,

5. obligationer som utfärdats av svenskt näringsföretag och som offent­

ligen utbjudits av bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank, eller Nordiska

investeringsbanken,

6. skuldförbindelser, för vilka föreningen har säkerhet i form av pant­

rätt på grundval av

inteckning i jordbruks-, bostads-, kontors- eller affärsfastighet inom fyra

femtedelar eller i annan fastighet inom två tredjedelar av senast fastställda
taxeringsvärde, eller

inteckning i tomträtt, till vilken hör byggnad som är avsedd för bostads-,

kontors- eller affärsändamål, inom fyra femtedelar eller i anna n tomträtt
inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, med den ytterli­

gare begränsning som Finansinspektionen kan komma att föreskriva med

hänsyn till tomträttsavtalets innehåll eller annan omständighet,

dock att, utom i fråga om sådant lån till kommun för vilket inspektionen

medgett undantag, byggnad skall, för att säkerheten skall få godtas, vara
brandförsäkrad i svenskt försäkringsbolag eller i utländskt försäkringsföre­
tag som har rätt att driva försäkringsrörelse här i riket,

7. andra svenska eller utländska värdehandlingar utom sådana som

skall infrias i främmande valuta, om de till art och säkerhet kan anses

jämförliga med värdehandlingar som avses i någon av punkterna 1�6,

8. lån mot säkerhet i föreningens försäkringsbrev inom återköpsvärdet,
9. föreningen tillhörig fastighet eller tomträtt intill de gränser och med

de brandförsäkringsvillkor som enligt 6 gäller beträffande inteckning, eller

10. värdet av svenskt försäkringsbolags ansvarighet på grund av försäk­

ringar, som övertagits i återförsäkring.

Förening, som enligt sina stadgar huvudsakligen är avsedd för anställda

i visst eller vissa företag, får även fullgöra i första stycket föreslcriven

redovisning i sådana av ett eller flera av företagen utfärdade skuldförbin­

delser, för vilka föreningen äger säkerhet i värdehandlingar som avses i
samma stycke 1 � 5 och 7.

^ Senaste lydelse 1987:625.

3843

¬

background image

SFS 1992:1624

1>J> t.

v

. »

⬢⬢vV

t»-

Vid tillämpning av första stycket 6 ersätts, om Finans inspektionen har

medgett det

fyra femtedelar av taxeringsvärdet med sjuttio procent av det uppskatta­

de värdet av fastigheten respektive av byggnad eller annan egendom som
hör till tomträtten eller, om pantvärde fastställts för egendomen enligt

gällande bestämmelser om lån av statsmedel till främjande av bostadsbyg­
gandet, med sjuttiofem procent av pantvärdet, samt

två tredjedelar av taxeringsvärdet med sextio procent av egendomens

uppskattade värde.

Med uppskattat värde avses det värde som understödsföreningen har

bestämt på grundval av särs kild värdering. Har medgivande enligt tredje

stycket lämnats får belopp som dittills har redovisats enligt första stycket 6
dock redovisas på samma sätt även i fortsättningen.

Utan hinder av första och andra styckena får ett belopp, som svarar mot

högst en femtedel av förenings försäkringsfonder, redovisas i andra värde­
handlingar än som förut sagts, dock ej i aktier eller andelar i aktiefond, och
i tillgångar som nämns i första stycket 9 utöver där angiven gräns.

73 §"⬢ Understödsförening skall med årliga avgifter bekosta Finansin­
spektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen

meddelar.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om obligationer och andra

skuldförbindelser som utfärdats av kreditaktiebolag före lagens ikraftträ­
dande. De äldre föreskrifterna gäller även i fråga om obligationer och
andra skuldförbindelser som efter ikraftträdandet utfärdas av kreditaktie­

bolag som driver verksamhet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag eller av sådana kredit­
marknadsbolag som vid lagens ikraftträdande hade rätt att driva verksam­
het enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Håkan Nyholm

(Finansdepartementet)

3844

Senaste lydelse 1982:1082.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar