SFS 1989:1081

891081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:1081

om ändring i forsäkringsrörelselagen (1982:713);

utkom från trycket

den 11 januari 1990

utfärdad den 21 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskr ivs i fråga om forsäkringsrörelselagen

(1982:713)

dels att 7 kap. 12 och 13 §§ samt 14 kap. 25 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 14 kap. 25 § skall utgå,
delsaXi 1 kap. 5 §, 7 kap. 4, 9, 10 och 11 §§ samt 14 kap. 6, 7, 13, 21 och

24-28 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 9 a och 10 a §§,

av följande lydelse.

1 kap.

5 § Bestämmelserna om livförsäkring gäller också i frå ga om personför­
säkringar av annat slag. De behöver dock inte tillämpas f�r sådana person­
försäkringar som har med delats antingen f�r en tid av läng st fem år e ller

mot en premie som är beräknad och bestämd för längst fem år i sänder.

Ersättning, som utges i fo rm av livränta eller sju kränta, tillhör endera

livförsäkring eller annan försäkring beroende på vilk et av dessa sla g av

' Prop. 1989/90:34, NU 14, rskr. 93.

2023

¬

background image

SFS 1989:1081

försäkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk­
ringsbolag, skall den dock i det ta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför­

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 2 kap. 3 och

4 §§, 7 kap. 9, 9a, 10a och 11 §§. 8 kap. 18 §, 14 kap. 7, 21 och 2 4-28 §§

samt 19 kap. 3 och 4 §§.

7 kap.
4 § Om det på grund av ändrade förhållanden krävs en väsentlig ökning
av premiereserven för redan tecknade livförsäkringar, får särskilda pre­
miereservgrunder (övergångsgrunder) stadfästas för en bestämd tid.

Har bolaget tillfälligt lid it avsevärd förlust till följd av att tillgångarna

sjunkit i värde eller dödligheten överstigit vad som har antagits i grunder­

na eller genom andra liknande omständigheter, får övergångsgrunder dess­
utom stadfastas, om det inte finns anledning att anta att bolaget skall råka

på obestånd och om grunderna kan anses främja försäkringstagarnas in­
tresse.

I övergångsgrundema får, utan hinder av bestämmelserna i 3 § om

premiereservgrunder, föreskrivas att vid beräkning av premiereserven det
förväntade kapitalvärdet av bolagets framtida utgifter skall minskas m ed

kapitalvärdet av den vinst som väntas uppkomma i rörelsen under den tid

övergångsgrundema gäller.

Utan synnerliga skäl får övergångsgrunder inte gälla under längre sa m­

manhängande tid än tio år.

För stadfästelse av övergångsgrundema gäller 2 kap. 4 §. Som villkor för

stadfästelsen får bestämmas att bolaget i det register som anges i 10a §

skall införa även andra tillgångar än dem som avses där.

9

Ett belopp motsvarande försäkringstekniska skulder för livförsäk­

ringar skall alltid redovisas i följande slag av tillgångar:

1. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats eller garante­

rats av staten,

2. obligationer, som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Ko­

nungariket Sveriges stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan,

Svenska skeppshypotekskassan, Skeppsfartens sekundärlånekassa, Nordis­

ka investeringsbanken eller av ett kreditaktiebolag, eller andra av nu

angivna kreditinstitut utfärdade skuldförbindelser, med undantag av såda­

na för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar som medför rätt till
betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis),

3. obligationer, utfärdade eller garanterade av ett svenskt bankaktie bo­

lag, en svensk sparbank eller en central föreningsbank, eller av ett sådant
bankinstitut eller av riksbanken utfärdade andra fordringsbevis, med un­

dantag av förlagsbevis,

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garanterade

av en svensk kommun,

5. av ett svenskt näringsföretag utfärdade obligationer som offen tligen

utbjudits av ett svenskt bankaktiebolag, Sveriges investeringsbank aktie­
bolag eller Nordiska investeringsbanken.

2024

^ Senaste lydelse 1987:643.

¬

background image

. i... .

6. skuldförbindelser för vilka bolaget äger säkerhet genom

SFS 1989; 1081

panträtt i en jord bruks-, bostads-, kontors- eller affarsfastighet inom 70

procent av fastighetens uppska ttade värde el ler, om pantvärde har fast­

ställts för fastigheten enligt gällande bestämmelser om lån av stats medel

till främjande av bostadsbyggandet, inom 75 procent av pantvärdet,

panträtt i tomträtt, till vilken hör en byggnad som är avsedd för bostads-,

kontors- eller affarsändamål, inom 70 proce nt av det uppskattad e värdet

av byggnaden eller någon annan egendom som h�r till tomträtten eller, om

pantvärde har fastställts för egendomen enligt nämnda bestämmelser,

inom 75 procent av pantvärdet, allt med den ytter ligare begränsning som

försäkringsinspektionen föreskriver med hänsy n till tomträttsavtalets in­

nehåll eller någon annan omständighet eller

panträtt i en fastighet, som helt eller delvi s är inrättad för industriell

verksamhet, eller i en tomträtt till vilken hör byggnad som helt eller delvis

är inrättad f�r sådan verksamhet, inom 60 procent av det uppskattade

värdet av egendomen, såvitt avse r tomträtt med den ytterligare begräns­

ning försäkringsinspektionen föreskriver med hänsyn till tomträttsavtalets

innehåll eller någon annan omständighet,

varvid dock en förutsättning f�r att panträtt i fastig heten eller tomträt­

ten skall godkännas � utom i fråga om sådant lån till en svensk kommun
för vi lket försäkringsinspektionen har medgett undantag � är att tillhö­

rande byggnader skall vara brandf�rsäkrade i försäkringsbolag som avses i

denna lag eller i utländskt försäk ringsföretag med rätt att driva försäk­

ringsrörelse här i landet,

7. inhemska eller utländska värdehandlingar, som till sin art och till den

säkerhet de erbjuder kan anses jäm förliga med några av de under 1� 6
nämnda, varvid dock värdehandlingar, som enligt sin lydelse skall inlösas i
främmande valuta, får användas f� r redovisning endast i den mån de
motsvarar försäkringstekniska skulder f�r egen räkning f�r försäkringar i

samma valuta,

8. lån mot säkerhet i b olagets försäkringsbrev inom återköpsvärdet,

9. värdet av återförsäkringsgivamas ansvarighet på grund av de livfö r­

säkringar som har övertagits i form av återförsäkring, i den mån ansvarig­

heten �verstiger värdet av reser vdeposition som har stä llts av återf�rsäk-
ringsgivare hos det avgivand e bolaget, varvid dock värdet av utländskt

försäkringsföretags ansvarighet inte får användas till redov isning av för­
säkringstekniska skulder i större omfattning än vad försäkringsinspek­

tionen medger med hänsyn till försäkringstagarnas säkerhet,

10. försäkringsbolagets egna fastigheter och tomträtter,
11. aktier i dotterbolag, som har till ändamål att äga fasti gheter eller

tomträtter (fastighetsbolag),

12. medel på konto i bank.

Om ett försäkringsbolag har hållit kvar tillgångar som motsvarar en

avgiven livåterförsäkring, får återf örsäkringsgivaren använda sin ford ran

hos det avgivande bolaget för redovi sning av försäkringstekniska skulder

för den mottagna livåterförsäkringen.

Med det uppskattade värdet avses det värde som försäkringsbolaget

bestämt på grundval av en särskild värdering.

Utan hinder av första stycket får ett belopp motsvarande högst 20

2025

¬

background image

; ⬢⬢ yr

⬢ {-*⬢

SFS 1989:1081

procent av de fbrsä kringstekniska skulderna för egen räk ning redovisas i

andra tillgångar än som avses i första stycket, dock inte i aktier.

Med försäkringstekniska skulder för egen räkning förstås den del av

dessa skulder som öve rstiger värdet av återf örsäkringsgivamas ansvarig­

het.

9 a § De tillgångar som används för redovisning av försäkringstekniska

skulder skall finnas i Sverige, dock med undantag för utländska återförsäk-

ringsgivares ansvarighet på grund av de försäkringar som övertagits i form

av återförsäkring.

Vid redovisning enligt 9 § skall tillgångarna värderas enligt 11 kap. med

de undantag som nämns i tredje och fjärde styckena.

Tillgångar som nämn s i 9 § första stycket 10 får redovisas till högst den

andel av uppskattat värde eller fastställt pantvärde som anges i 9 § första
stycket 6 och endast i den utsträckning fastigheterna och tomträtterna inte

utnyttjats för pantsättning. För tomträtter får försäkringsinspektionen be­

stämma ytterligare begränsningar enligt vad som sägs i 9 § första stycket 6.

Aktier enligt 9 § första stycket 11 ska ll redov isas till det lägs ta av det

uppskattade värdet av aktierna och det värde som sku lle ha fastställts

enligt tredje stycket om fastigheter och tomträtte r ägts direkt av försäk­

ringsbolaget. Om försäkringsbolaget inte äger samtliga aktier i fas tighets­

bolaget, beaktas endast så stor del av fastighetemas värde som svarar mot

aktieinnehavet. Om fastighetsbolaget äger fastigheter och tomträtter såväl

i Sverige som i utlandet, beaktas endast de som är belägna i Sverige.

Med det uppskattade värde t avses det värde som försäkringsbolaget

bestämt på grundval av en särskild värdering.

Som villkor för att tillgångar enligt 9 § första stycket 10 o ch 11 skall få

redovisas till täckande av försäkringstekniska skulder gäller att till fa stig­
heter och tomträtte r hörande by ggnader är brandförsäkrade i ett försäk­

ringsbolag som avs es i denna lag elle r i ett utländskt försäkringsföretag
med rätt att driva försäkringsrörelse i Sverige.

10 § ' Om ett försäkringsbolag för längre tid än tio år meddelar försäk­

ringar av annat slag än personförsäkringar, skall i fråga om redovisning av
premiereserv för sådana försäkringar bestämmelserna i 9 § första stycket

1-7 och 9-12, andra och fjärde styckena samt 9a § tillämpas.

10 a § Ett försäkringsbolag skall föra ett register som vid v aije tidpunkt

utvisar de tillgångar som motsvarar försäkringstekniska skulder enligt 9 §

och premiereserv enligt 10 §.

Om en tillgång, som antecknats i r egistret, har upplåtits med sådan rätt

att dess fulla vär de inte kan utnyttj as till täckning av försäkringstekniska

skulder enligt 9 § eller premiereserv enl igt 10 §, sk all detta antecknas i

registret.

Styrelsen och verkställande direktören skall se till att det till försäkrings­

inspektionen sänds in dels beräkningar av försäkringstekniska skulder

respektive premiereserv, dels kopior av registret.

2026

Senaste lydelse 1982:1086.

¬

background image

11 §" Försäkringstagarnas förmånsrätt enligt 4 a§ förmånsrättslagen

SFS 1989:1081

(1970:979) omfattar de tillgångar som i enlighet med föreskrifterna i 9 och
9 a §§ finns upptagna i det register som anges i 10 a §, när bolaget försätts i

konkurs eller utmätning äger rum.

Förmånsrätten följer med fordran som grundas på avtal om

1. livförsäkring,

2. försäkring som inte är pers onförsäkring, om den meddelas för längre

tid än tio år, eller

3. återförsäkring avseende sådan försäkring som sägs i 1 och 2.
Fordran enligt 1 eller 2 har företräde framför fordran enligt 3.

14 kap.

6 § Bolagsstämman eller den domstol, som fattar beslut att bolaget skall

träda i likvidation, skall samtidigt utse en eller flera likvidatorer. I b olags­

ordningen kan föreskrivas att dessutom en eller flera likvidatorer skall

tillsättas på något annat sätt. Likvidatorema träder i sty relsens och verk­

ställande direktörens ställe och har i uppgift att genomföra likvidationen.

Saknar ett försäkringsbolag som trätt i likvidation, till registret anmälda

behöriga likvidatorer, skall rätten förordna en eller flera likvidatorer efter

anmälan av försäkringsinspektionen eller på ansök an av aktieägare, del­
ägare eller röstberättigad som inte är delägare eller borg enär eller an nan

vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda

bolaget.

Likvidatorema skall genast anmäla likvidationsbeslutet för registrering.

7 § Försäkringsinspektionen skall om det behövs förordna en likvidator
att tillsammans med de övriga likvidatore ma genomföra likvidati onen.

När ett livförsäkringsbolag trätt i likvidation, skal l en sådan likvidator

alltid förordnas. I fall då en likvidator förordnas av inspektionen skal l

bolagets firma tecknas av denne i förening med annan som äger teckn a
firman.

Bestämmelsema i denna la g om likvidator skall tillämpas på den lik vi­

dator som har utsetts av försäkringsinspektionen. Sådan likvidator får

endast entledigas av inspektionen. Ersättare får inte förordnas av rätten.

En likvidator som har förordnats av försäkringsinspektionen har rätt till

arvode av bolaget. Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

13 § Likvidatorema skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,

som skall läggas fram på den ordinarie bolagsstämman för godkännande. I

fråga om stämman och redovisningen skall 9 kap. 5 § andra stycket 1 och 2

samt 11 k ap. 11 § tredje-sjunde styckena, 12 och 13 §§ inte tillämpas

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post. I försäkringsaktie­

bolag tas aktiekapitalet upp ino m linjen, i förekommande fall fördelat på

olika aktieslag.

Tillgångama får inte tas upp till ett högre värde än de beräknas inbringa

efter avdrag för försäljningskostnadema. Om en tillgång kan beräknas

inbringa ett väsentligt högre belop p än det i balansräkningen upptagna
värdet eller om för en skuld och en likvidationskostnad kan beräknas åtgå

^ Senaste lydelse 1986; 406.

2027

¬

background image

SFS 1989:1081

ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden, skall vid

tillgångs- eller skuldposten det beräknade beloppet anges inom linjen.

21

När ett försäkringsbolag är i konkurs kan försäkringsinspektionen

förordna ett allmänt ombud. Avser konkursen ett livförsäkringsbolag, skall

ett sådant ombud alltid förordnas. Det allmänna ombudet skall som kon­

kursförvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med den eller

de förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en sådan

framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

�ven om beslut om delning av boets förvaltning har fattats, får det

allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Om arvode till det allmänna ombudet gäller bestämmelserna i konkur s-

lagen om arvode till konkursförvaltare.

24 § Ett allmänt ombud skall se till att försäkringstagarna kommer i
åtnjutande av den förmånsrätt som följer med försäkringsavtalen.

26 § När ett livförsäkringsbolag har trätt i likvidation eller försatts i

konkurs, skall beståndet av livförsäkringar om möjligt överlåtas till ett

eller flera andra försäkringsbolag. Ett avtal om överlåtelse skall godkännas
av försäkringsinspektionen för att bli giltigt.

Om inspektionen anser att ett avtal skall godkännas, skall inspektionen i

Post- och Inrikes Tidningar och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt kungöra
avtalets innehåll. Kungörelsen skall innehålla föreläggande för försäkrings­

tagarna att inom en bestämd tid, minst en månad efter kungörelsens

utfärdande, hos inspektionen anmäla om de har något att invända mot

avtalet. �ven den som inte är försäkringstagare men som har förvärvat rätt

på grund av en försäkring skall få möjlighet att framföra invändningar.

Ett beslut om godkännande av ett avtal skall inspektionen genast regi­

strera. När registrering s ker, övergår ansvaret för det överlåtna försäk­

ringsbeståndet på det övertagande bolaget. Styrelsen och verkställande

direktören i detta bolag skall underrätta försäkringstagarna och dem som

förvärvat rätt på grund av en försäkring om överlåtelsen och de eventuella

ändringar i villkoren som överlåtelsen medför. Försäkringsinspektionen

bestämmer på vilket sätt underrättelsen skall ske,

27 § Om inte försäkringsbeståndet i fall som avses i 26 § har överlåtits
inom ett år från likvidations- eller konkursbeslutet, får tillgångarna säljas

och medlen fördelas mellan försäkringstagarna.

�ver avvecklingen och fördelningen skall u pprättas en plan, som skall

godkännas av försäkringsinspektionen.

28 § Av de livförsäkrings- och återbäringsbelopp, som förfallit till betal­
ning innan bolaget trätt i likvidation eller vid konkurs innan beslut om
konkurs meddelats, skall så mycket betalas ut som skulle ha betalats om

likvidationen eller konkursen inte inträffat.

2028

' Senaste lydelse 1987:689.

¬

background image

?

Av livf örsäkrings- eller återb äringsbelopp, som förfaller till betalning

SFS 1989:1081

efter det att bolaget trätt i likvidat ion eller försatts i konkurs får endast

betalas ut så myc ket a tt övriga livförsäkringstagares rätt inte försämras.

Vad som nu har sagts skall även tillämpas i fråga om återköp av försäkring­

ar eller belåning av försäkringsbrev hos bolaget. Skulle det efteråt visa sig

att ett för stort belopp har utbetalats, skall återbetalning inte ske.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990. �ldre bestämmelser tilläm­

pas dock om likvid ations- eller konkursförfarande har inletts före ikraft­

trädandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.