SFS 1989:832

890832.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:832 Lag

Utkom från trycke t

den 24 novem ber 1989

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfardad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

dels att 3 kap. 9 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 7, 8 och 10 � 14 §§, 4 kap. 6, 15 och 19 §§, 11 kap. 11 §,

15 kap. 10 -12 §§, 18 kap. 5 § och 21 k ap. 1 § skall ha följande lydelse.

3 kap.
7 § �ver försäkringsaktiebolagets samtliga aktier och aktieägare skall
styrelsen föra en förteckning (aktiebok). Den skall upprättas omedelbart
efter bolagets bildande. Aktierna skall tas upp i n ummerföljd med uppgift
om aktietecknarna. Aktieägarnas postadress och yrke eller titel skall anges.

Finns det aktier av olika slag, skall det av aktieboken framgå till vilket slag
varje aktie hör.

Aktieboken kan bestå av ett betryggande lösblads- eller kortsystem. Den

kan också föras med maskin för automatisk databehandling eller på annat

liknande sätt.

När någon visar upp ett utfärdat aktiebrev och enligt 6 § eller på något

annat sätt styrker sitt förvärv eller när någon antecknas som aktieägare på
aktiekonto enligt aktiekontolagen (1989:827) eller när en aktieägare eller
annan behörig person anmäler någon annan förändring i de förhållanden

som har tagits upp i aktieboken, skall en antec kning om aktieägaren eller
om förändringen genast föras in. Dagen för införandet skall anges, om
dagen inte framgår av något an nat tillgängligt material. Om lösningsrätt
enligt 3 § tillkommer en aktie ägare eller någon annan, får införandet dock

inte göras, förrän det visat sig att lösningsrätten inte begagnas.

�r sista överlåtelsen på ett aktiebrev tecknad in bianco, skall namnet

sättas ut i överlåtelsen inn an införandet sker. Ett aktiebrev som visats upp

skall förses med påskrift om införandet och dagen för det ta.

8

1 bolagsordningen kan förbehåll tas in om att den som på en fast­

ställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i en förteckning enligt

12 § skall anses behörig att ta emot utdelning och, vid f ondemission, ny

aktie som tillkommer en aktieägare samt att utöva en aktieägares företrä­
desrätt att delta i en emission. Om förbehållet förs in genom en ändring av

bolagsordningen, skall styrelsen när ändr ingen har stadfästs fastställa från
vilken dag förbehållet skall tillämpas och för registrering anmäla detta

samtidigt som den anmäler bolagsstämmans beslut för registrering.

Ett försäkringsaktiebolag som har ett sådant förbehåll (avstämningsför-

behåll) i sin bolagsordning kallas i denna lag avstämningsbolag. Av aktie­
kontolagen (1989:827) framgår att aktiebrev, emissionsbevis eller inte­
rimsbevis inte får utfärdas i sådana bolag.

1520

' Prop. 1988/89:152. 1989/90; LU5, rskr. 22.

^ Senaste lydelse 1987:643.

¬

background image

För avstämningsbolag skall utöver vad som anges i aktiekontolagen

SFS 1989:832

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) fullgöra

uppgifterna att

1. fora aktieboken och forteckningen enligt 12 §,
2. pröva frågor om införande av aktieägarna i aktieboken,

3. svara för utskriften av aktieboken,
4. stämma av aktieboken och forteckningen enligt 12 §,
5. sända ut utdelningen och

6. vidta åtgärder enligt 4 kap. 19 § i fråga om aktier som inte är uttagna.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen varigenom avstämningsförbe-

hållet tas bort blir giltigt endast om de som innehar panträtt i bolagets

aktier skriftligen har samtyckt till beslutet.

10

I avs tämningsbolag förs aktieägarna in i ak tieboken med uppgift

om personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. För

varje ägare anges det antal aktier av olika slag som denne äger. Aktieboken

fors med maskin for automatisk databehandling eller på något annat
liknande sätt.

Har aktier i et t avstämningsbolag lämnats till förvaltning hos en bank

eller en fondkommissionär, som är auktoriserad som förvaltare av aktier,

kan i ställe t for aktieägaren banken eller fondkommissionären föras in i

aktieboken. �r aktierna i ett avstämningsbolag foremål for handel vid en

utländsk fondbörs, kan, efter särskilt tillstånd, i bolagets aktiebok, i stället

for en aktieägare som är bosatt utomlands, foras in den som fått uppdrag
att i utlandet förvalta hans aktier.

I akt ieboken skall anmärkas att aktien innehas för någon annaris räk­

ning. Beträffande förvaltaren antecknas i aktieboken samma uppgifter

som enligt första stycket skall foras in om aktieägaren.

För rätt till registrering som förvaltare krävs utöver vad som sägs i andra

stycket att förvaltaren uppfyller de villkor som gäller for införande av
ägaren i aktie boken. I akti ekontolagen (1989:827) finns bestämmelser om
auktorisation och tillstånd enligt denna paragraf, om förvaltares åliggan­

den, om skyldighet for bolaget och värdepapperscentralen att for var och

en hålla tillgänglig en samm anställning av uppgifter från förvaltare om de

aktieägare, som har mer än femhundra aktier i bolaget registrerade i
förvaltares namn samt om tillfällig införing i aktieboken av ägaren till
förvaltarregistrerade aktier.

11 § Har ett avstämningsf�rbehåll f�rts in genom en ändring av bolags­
ordningen och har ett aktiebrev som dessförinnan utfärdats inte visats upp
enligt 5 § lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827),
får uppgifter om aktien i den tidigare aktieboken föras över till en sådan
aktiebok som avses i 10 § första stycket . Därvid skall anges att aktiebrevet

inte avlämnats. Sker ingen överföring, gäller den äldre aktieboken fortfa­
rande i fråga om d enna aktie.

I avstämningsbolag skall de uppgifter som avförts ur aktiebok eller

förteckningen enligt 12 § bevaras i minst tio år. En aktiebok, som ett

sådant bolag tidigare har f�rt, skall bevaras i minst tio år efter det att

' Senaste lydelse 1987:643.

¬

background image

⬢ Jl

SFS 1989:832

uppgifterna beträffande bolagets samtliga aktier har forts in i den aktiebok

som avses i 10 § första stycket.

12 §" I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas

upp den som med skriftlig handling eller genom uppgift på aktiekonto som

avses i aktiekontolagen (1989:827) visar att han till följd av uppdrag eller

pantsättning eller på grund av villkor i te stamente eller gåvobrev h ar rätt

att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta utdelning
och, vid fondemission, ta emot en ny aktie samt att utöva företrädesrätt att
delta i en emission. Detsamma gäller förmyndare, god man eller förvaltare
för en aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning,
kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall f�r den som skall tas upp i denna enligt första

stycket antecknas samma uppgifter som enligt 10 § första stycket skall
föras in i aktieboken om aktieägare. Av förteckningen skall även framgå
den rätt som tillkommer honom. En sådan förteckning skall avföras, när
det visas att rätten har upphört.

Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan sam­

tycke av den som berörs av de förhållanden som har antecknats i förteck­

ningen.

13 § Aktiebok skall på den ort d är styrelsen har sitt säte hållas tillgänglig

för alla. Förs aktiebok med maskin för automatisk databehandling eller på
något annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av aktieboken på
begäran tillhandahållas hos bolaget på de nna ort och, i fråga om avstäm­

ningsbolag, även hos värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara äldre

än sex månader. Alla har rätt att mot ersättning f�r kostnaderna få en
sådan utskrift av aktieboken eller del av den. När det gäller avstämnings­

bolag får dock en utskrift enligt detta stycke inte innehålla någon uppgift
om de aktieägare som har högst femhundra aktier i bolaget.

Aktiebok skall hållas tillgänglig f�r aktieägarna vid bolagsstämman. Förs

aktieboken med maskin för automatisk databehandling eller på något
annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av hela aktieboken avseende
förhållandena tio dagar f�re bolagsstämman hållas tillgänglig vid stäm­

man.

1 utskriften tas i alfabetisk ordning upp aktieägarna och de förvaltare

som avses i 10 § andra stycket.

14 § Den till vilken en aktie har övergått får inte, innan han förts in i
aktieboken, utöva en aktieägares rätt i bolaget. Detta gäller dock inte
sådan rätt som uppkommit ur en aktie och som utövas mot uppvisande

eller a vlämnande av ett aktiebrev, en kupong eller något annat särskilt

bevis som ges ut av bolaget.

�garen till en aktie f�r vilken aktiebrev har utfärdats innan aktiekonto­

lagen (198 9:827) har blivit tillämplig på bolaget, kan inte när det gäller

därefter beslutad utdelning eller emission erhålla utdelning, rätt att utöva

aktieägares företrädesrätt att delta i emission eller, vid fondemission, en

ny aktie förrän anteckning på ett aktiekonto har skett enligt 5 § lagen

1522

Senaste lydelse 1988; 1281.

¬

background image

(1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827) och införande i

SFS 1989:832

aktieboken har gjorts enligt 10 §. Innan detta har skett är 12 § intetillämp-

'jg-

Om en aktie ägs av flera, kan de endast genom en gemensam företrädare

utöva den rätt i bolaget som en aktieägare har.

4 kap.

6 §' 1 bolag som inte är avstämningsbolag har aktieägare med företrädes­

rätt att delta i en emission rätt att för varje aktie få ett särskilt emissionsbe­
vis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis).
Därvid får de kuponger som hör till aktiebrevet användas som emissions­

bevis. Används inte sådana kuponger som emissionsbevis, skall det i
beviset anges hur många sådana bevis som skall lämnas för varje ny aktie.

Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i ett

bolag som in te är ett avstämningsbolag, skall anteckning härom göras på

det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas, om inte kuponger an­

vänds som emissionsbevis.

I avstämningsbolag skall aktieägares rätt att utöva företrädesrätt att

delta i emission och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieäga­

ren registreras enligt aktiekontolagen (1989:827) för dem som på avstäm-
ningsdagen är införda i aktieboken eller i förteckningen enligt 3 kap. 12 §.

Om dessa inte var berättigade skall bolaget ändå anses ha fullgjort sin
skyldighet. Detta gäller dock inte om bolaget eller värdepapperscentralen
kände till att företrädesrätten eller aktien registrerades för annan än den
rätte mottagaren eller om någon av dem har åsidosatt den aktsamhet som

de efter omständigheterna skäligen bort iaktta. Bolaget eller värdepappers­

centralen anses inte heller ha fullgjort sin skyldighet om mottagaren var
omyndig eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken förordnad att före­

träda honom i denna angelägenhet. Den för vilken företrädesrätt att delta i

en emission skall registreras enligt detta stycke skall genast av värdepap­

perscentralen underrättas om i vilken omfattning företrädesrätt krävs för
varje ny aktie.

15 § De aktier som har tecknats vid en kontantemission skall vara helt

betalda inom sex månader från registreringen av nyemissionen. Senast en

månad efter utgången av denna tid skall bolaget för registrering anmäla

hur många av de i den registrerade kapitalökningen ingående aktierna som

har blivit helt betalda. Anmälningen skall bestyrkas av en auktoriserad

eller en godkänd revisor eller, i avstämningsbolag, av värdepapperscentra­

len.

Om det enligt första stycket har anmälts att aktierna har helt betalats,

skall försäkringsinspektionen efter bolagets hörande registrera dels att
aktiekapitalet har satts ned med det sammanlagda nominella beloppet av
ej betalda aktier, dels, om det fordras, att bolagsordningens bestämmelser
om aktiekapitalet har ändrats. De aktier som inte har betalats blir ogiltiga

när nedsättningen har registrerats.

'Senaste lydelse 1988:1281.

1523

¬

background image

SFS 1989:832

19 § Har vid en fondemission ett behörigt ans pråk på en ny akt ie inte'

framställts inom fem å r från registreringen av beslutet om fondemissio­
nen, kan den berättigade anmanas att ta ut aktien. Han skall därvid
upplysas om at t han annars riskerar att förlora aktien. Anmaningen skall

sändas till den berättigade, om hans namn och adress är kända för bolaget.
1 annat fall skall anmaninge n kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och
den eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer. Inkommer inte anmä­
lan inom ett år från anmaningen, kan den nya aktien säljas genom en

fondkommissionär för den berättigades räkning. Denne är därefter endast
om han visar upp aktiebrev eller avlämnar delbevis eller på annat sätt

styrker sin rätt berättigad att få ut det vid försäljningen influtna beloppet

med avdrag för kostnaderna för anmaningen och försäljningen. Det belopp

som int e har lyfts inom fyra år från försäljningen tillfaller bolaget.

11 kap.

11 § Förvaltningsberättelsen skall upprättas med iakttagande av god

redovisningssed.

I förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas om
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i resultaträkningen eller'

i bal ansräkningen men som är viktiga för att bedöma bolagets verksam­
hetsresultat och ställning, samt

2. händelser av väsentlig betydelse för bolaget, som har inträffat under

räkenskapsåret eller efter dettas slut.

I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet av i Sverige anställda

personer under räkenskapsåret med uppdelning på kontorstjänstemän,

fälttjänstemän och övriga anställda. Vidare skall det anges det sammanlag­
da beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar i Sverige dels till
styrelsen och verkställande direktören, dels till kontorstjänstemän, dels till

fälttjänstemän, dels till övriga anställda.

Dessutom skall det för friti dsombud och specialombud i Sverige var för

sig anges dels medelantalet under räkenskapsåret, dels ersättningsbeloppet

till dessa.

Har bolaget anställda utomlands, skall medelantalet av dessa under

räkenskapsåret anges samt uppgift lämnas om sammanlagda summan av

löner och ersättningar.

Förvaltningsberättelsen skall innehålla förslag till dispositioner beträf­

fande bolagets vinst eller förlust.

I förvaltningsberättelsen skall anges rörelseresultat för vart och ett av de

fem senaste räkenskapsåren. Upplysningar skall lämnas om bolagets kon­
solidering vid utgången av vart och ett av dessa år.

Då medelantalet anställda anges skall uppgift även lämnas om fördel­

ningen mellan kvinnor och män.

15 kap.

10 §'⬢ Prövas en tvist om inlösen enligt 8 § av skiljemän eller domstol och
är det ostridigt mellan parterna att det finns lösningsrätt eller förklaras det

1524

⬢ Senaste lydelse 1984:343.

¬

background image

i en lagakraftvunnen dom att sådan rätt finns utan att lösenbeloppet

SFS 1989:832

samtidigt fastställs, är aktieägarna skyldiga att till moderbolaget överläm­

na sina aktiebrev med påskrifter om överlåtelsen eller, när fråga är om

aktier i av stämningsbolag, att låta moderbolaget registreras som ägare till
aktierna enligt bestämmelserna i aktiekontolagen (1989: 827). Detta gäller

endast om moderbolaget ställer säkerhet, som godkänts av skiljemännen
eller, om tvisten är anhängig vid domstol, av domstolen, for det komman­
de lösenbeloppet med ränta.

Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det

säkerhet ställts till dess lösenbeloppet forfaller till betalning.

11 § Om ett fastställt lösenbelopp har erbjudits aktieägare utan att dessa

har överlämnat sina aktiebrev eller, i fråga om avstämningsbolag, låtit

moderbolaget registreras som ägare, skall moderbolaget genast sätta ned
lösenbeloppet enligt lagen (19 27:56) om nedsättning av pengar hos myn­

dighet. Därvid får förbehåll om rätt att återta det nedsatta beloppet inte
göras.

12 § Om säkerhet har ställts enligt 10 § eller om nedsättning har skett

enligt 11 §, är moderbolaget ägare till aktierna. Innan aktiebreven i ett
dotterbolag som inte är avstämningsbolag har överlämnats till moderbola­

get medför breven i sådana fall endast rätt för innehavaren att mot över­
lämnande av breven till moderbolaget eller länsstyrelsen få ut lösenbelop­

pet med rä nta.

Har aktiebrevet inte överlämnats inom en månad från det moderbolaget

blivit ägare till aktien, kan det utfärdas ett nytt aktiebrev ställt till moder­
bolaget. Det nya aktiebrevet skall i nnehålla en uppgift om att det ersätter

det äldre brevet. �verlämnas därefter det äldre aktiebrevet till moderbola­
get, skall det överlämnas till dotterbolaget f�r att makuleras.

Aktier i avstämningsbolag skall i fall som avses i första stycket första

meningen på begäran av moderbolaget registreras med detta som ägare

enligt bestämm elserna i aktiekontola gen (1989:827).

18 kap.
5 § Bolagsstämmobeslut, som innebär att förbehåll enligt 1 § tas in i

bolagsordningen, fattas enligt 9 kap. 14 §. Sedan beslutet har stadfästs och

regisrerats, skall styrelsen genast verkställa detta.

Om förbehållet inte avser samtliga aktier, skall styrelsen inför notarius

publicus bestämma vilka aktier som skall vara bundna och vilka som skall

vara fria. Tillhör en aktie när registreringen av bolagsstämmobeslutet

kungörs någon som på grund av förbehållet inte får förvärva bundna

aktier, är aktien fri, om ägaren inte genom överlåtelse har förvärvat den

med vetskap om beslutet. Har ägarna av övriga aktier inte kommit överens

om något annat, skall det genom lottning bestämmas vilka övriga aktier

som skall vara fria. En skriftlig redogörelse f�r vad som sålunda bestämts

skall upprättas och bestyrkas av notarius publicus.

Styrelsen i aktiebolag som inte är avstämningsbolag skall genast, genom

anmaning till aktieägarna på det sätt som föreskrivs i 9 kap. 9 § a ndra
stycket när det gäller kallelse till bolagsstämma, infordra breven på de

1525

¬

background image

SFS 1989:832

aktier som skall vara bundna. Styrelsen skall se till att det på dessa
aktiebrev görs en anteckning om att aktierna är bundna. Vidare skall
styrelsen se till att det i aktieboken för varje aktie anmärks om aktien är

bunden eller fri. Om den aktieägare som senast antecknats i aktieboken på

grund av förbehållet inte kan förvärva bundna aktier, får anteckningen på

brevet inte göras utan att det i aktieboken införs en sådan ägare till aktien

som får förvärva bundna aktier utan hinder av förbehållet.

I fråga om avstämningsbolag gäller i stället för bestämmelserna i tredje

stycket följande. Om en aktie skall vara bunden skall styrelsen genom ett

kontoförande institut som avses i aktiekonlolagen (1989; 827) låta registre­
ra detta förhållande på aktiekonto enligt sistnämnda lag. Genom styrelsens

försorg skall i aktiebo ken för varje aktie anmärkas om aktien är bunden

eller fri.

21 kap.
1 §' Till böter eller fängelse i hö gst ett år döms den som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet till försäkringsinspektionen meddelar

oriktiga eller vilseledande uppgifter om sådana omständigheter som han är
skyldig att lämna uppgift om enligt denna lag,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denn a lag föra

aktiebok, förteckning enligt 3 kap. 12 § eller hålla aktiebok tillgän glig,

3. uppsåtligen eller av oaktsam het bryter mot 3 kap. 12 § tredje stycket,

7 kap. 20 §, 8 kap. 10 § and ra stycket andra meningen eller 11 § första

stycket andra eller tredje meningen,

4. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 12 kap. 12 §,
5. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 18 kap. 3 § första eller

andra stycket, 5 § tredje eller fjärde stycket eller 7 §,

6. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 kap. 8 § tredje stycket

såvitt detta lagrum rör förbehåll enligt 18 kap, 1 §.

I fa ll som avses i 10 kap. 14 § första stycket skall inte följa ansvar enligt

20 kap. 3 § brottsbalken.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande som avses i 2 § detta kapitel

döms ej till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott enligt första

stycket 4 mot 12 kap. 12 § ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit
del av åtal för br ottet inom fem år från brottet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 i fråga om 11 kap. 11 §. I

övrigt träder lagen i kraft den dag regeringen b estämmer. Regeringen får
därvid bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkte r för olika

emittenter och rättigheter.

2. Ett avstämningsf örbehåll som införts före ikraftträdandet skall anses

ha det innehåll som anges i 3 kap. 8 § första stycke t i dess nya lydelse.

3. Om en aktie i ett avstämningsbolag har utfärdats innan aktiekonto-

lagen (1989:827) blev tillämplig på bolaget, gäller i fråga om aktien 18 kap.

5 § försäkringsrörelselagen i dess äldre lydelse till dess aktien har registre­
rats på aktiekonto.

1526

' Senaste lydelse 1984:1115.

¬

background image

4. Bestämmelsen i 3 kap. Il § i dess äldre lydelse om skyldighet att

SFS 1989:832

bevara uppgifter som avförts ur aktiebrevsregistret skall fprtsätta att gälla i

fråga om uppgifter som avförts före ikraftträdandet.

Ett aktiebrevsregister som gäller vid ikraftträdandet skall bevaras i

minst tio år därefter.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar