740165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:165 Lag

Utkom f rån tr ycket

äodr�0eg i lagee (1948:433) om försäkriogsröreEse;

den 30 april 1974

, . , ,

utfardad den 29 mars 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1948:433)

om försäkringsrörelse

dels att 6, 7. 16, 26, 170, 171, 178 och 188 §§, 288 § 4 mom., 304 § 1

och 2 mom., 305-307 §§, 308 § 2 mom. samt 312-314 och 318 §§ skall

ha nedan angivna lydelse,

dels au i lagen skall införas två nya paragrafer, 29 a § och 191 a §, av

nedan angivna lydelse.

6

Bolagsordning för försäkringsaktiebolag skall angiva:

1. bolagets firma;
2. föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande, huru­

vida verlcsamheten skall avse såväl direkt försäkring som åter­
försäkring;

3. beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan verk­

samhet;

4. aktiekapitalet eller, där detta skall kunna utan ändring av

bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimi­
kapitalet och maximikapitalet;

5. akties nominella belopp;
6. den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

7. antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola

finnas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för

' Prop, 1974:4, LU 6. rskr 56.

416

^ Senas te lydelse 1973:223 .

¬

background image

styrelseledamots och revisors uppdrag, så ock, där styrelseledamot och

SFS 1974:165

styrelsesuppleant eller revisor och revisorssuppleant ej skola väljas å

bolagsstämma, huru de skola tillsättas, ävensom i vilken omfattning

revisorerna skola vara auktoriserade revisorer eller godkända revisorer;

8. huruvida mer än en ordinarie bolagsstämma skall årligen hållas,

samt vilka ärenden som skola förekomma å ordinarie stämma, utöver
dem vilka enligt 118 § skola förekomma å stämma som i 113 § sägs,
eller, där flera ordinarie stämmor skola hållas, å envar av dem;

9. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande, vilken tid, i fråga om

stämma som i 113 § sägs, skall bestämmas till viss period, icke över­

stigande tre månader, inom sex månader från nästföregående räken­
skapsårs utgång;

10. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid före

stämma, då föreslcrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

11. de grunder, enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst,

med särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån

avsättning skall ske till återbäringsfond; samt

12. beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget

är skyldigt att teckna återförsäkring.

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje

lydelse angivas i bolagsordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer kan så

bestämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

7 § Försäkringsaktiebolags

firma

skal!

innehålla

ordet

försäkringsaktiebolag.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annat, förut i laga ordning

registrerat, ännu bestående försäkringsbolags firma, så ock från
benämning å utländsk försäkringsanstalt som är allmänt känd här i

riket. För registrering av försäkringsaktiebolags firma gäller i övrigt
vad som föreskrives i firmalagen (1974:156).

Sedan bolaget bildats, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra

stycket sägs om firma gäller även bifirma. Ordet försäkringsaktiebolag

får ej intagas i bifirm a.

16 § Har ej beslut om bolagets bildande fattats å konstituerande

stämma inom den i tecknin gslistan föreskrivna tiden eller å stämma, till

vilken frågan uppskjutits enligt 20 §, vare aktieteckningen icke vidare
bindande.

Samma lag vare, där genom lagakraftägande beslut frågan om

bolagets registrering förklarats förfallen eller ansökan om bolagets
registrering blivit avskriven eller avslagen.

26 § Har styrelsen, verkställande direktören eller annan ställ­

företrädare, som avses i 80 §, ingått avtal för oregistrerat bolag, vare

avtalet, där registrering sker, gällande från registreringen, såvida icke

den med vilken avtalet slöts utövar den rätt att frånträda avtalet, som

på grund av vad i andra stycket stadgas må tillkomma honom,

j

Den med vilken avtalet slöts äge frånträda avtalet, innan det kommit

417

27�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974:165

eller enligt vad i 316 § sägs skall anses hava kommit till hans
kännedom, att bolaget registrerats. Visste han att bolaget var
oregistrerat, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträda
avtalet i annat fall än då ansökan om registrering icke gjorts inom den i
29 § stadgade tiden eller då ansökan, som gjorts inom denna tid, av
försäkringsinspektionen avskrivits eller avslagits.

Frånträde skall anses hava ägt rum, när meddelande därom

inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på
ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller

till a nnan, som utsetts att vara styrelseledamot, verlcställande direktör
eller firmatecknare. Den med vilken avtalet slöts vare pliktig att, på

förfrågan huruvida han vill vidbliva a vtalet, inom skälig tid giva besked

därom. Förklarar han sig v ilja vidbliva avtalet eller underlåter han att

inom skälig tid giva besked, skall han vara bunden av avtalet som om

han vetat att bolaget var oregistrerat.

29 a § Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering av

styrelsen eller verkställande direktören. Har bifirma antagits innan
ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upptagas i
ansökningen. Vid anmälan skall fogas två avskrifter av protokoll som

bestyrker anmälningen.

170 §3 Bolagsordning för ömsesidigt försäkringsbolag skall angiva:

1. bolagets firma;

2. föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande,

huruvida verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som åter­

försäkring;

3. beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan verk­

samhet;

4. den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;
5. antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola fin­

nas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för styrelse­

ledamots och revisors uppdrag, sä ock, där styrelseledamot och

styrelsesuppleant eller revisor och revisorssuppleant ej skola väljas ä

bolagsstämma, huru de skola tillsättas, ävensom i vilken omfattning

revisorerna skola vara auktoriserade revisorer eller godkända revisorer;

6. huruvida mer än en ordinarie bolagsstämma skall ärligen hållas,

samt vilka ärenden som skola förekomma ä ordinarie stämma, utöver
dem vilka enligt 218 § skola förekomma ä stämma som i 213 § sägs,
eller, där flera ordinarie stämmor skola hällas, ä envar av dem;

7. tiden för ordinarie bolagsstämmas hällande, vilken tid, i fråga om

stämma som i 213 § sägs, skall bestämmas till viss period, icke

överstigande tre månader, inom sex månader frän nästföregående

räkenskapsårs utgång;

8. grunderna för utövande av rösträtt och fattande av beslut å

bolagsstämma med särskilt angivande, huruvida och i vilken mån

delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade och, där
garantikapital förskjutes, rösträtt skall tillkomma garant;

418

Senaste lydelse 1973 :223.

¬

background image

9. det "Sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra

SFS 1974:165

meddelanden kungöras delägarna eller röstberättigade, som icke äro

delägare, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder

senast skola vara vidtagna;

10. där ej för bolagets förbindelser häfta allenast dess tillgångar,

intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna äro personligen
ansvariga för bolagets förbindelser;

11. där bolaget är skyldigt att göra avsättning till reservfond, huru

stor del av bolagets årsvinst, som minst skall avsättas till dylik fond,

och till vilket belopp reservfonden skall uppgå för att avsättning ej
skall behöva äga rum;

12. de grunder, enligt vilka eljest skall förfogas över uppkommen

vinst, med särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån

avsättning skall ske till återbäringsfond;

13. antal och belopp av försäkringar, som skola vara tecknade, innan

bolaget må anses bildat;

14. beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget

är skyldigt att teckna återförsäkring;

15. där verksamheten avser såväl direkt försäkring som återför­

säkring, regler för återförsäkringens begränsning i förhållande till den
direkta försäkringen;

ävensom, där garantikapital förskjutes;

16. garantikapitalels belopp;
17. i vilken o rdning garant skall inbetala tecknat garantibelopp;
18. huruvida och i vilken ordning ränta skall erläggas å garanti­

kapitalet och vinst utdelas till garant, så ock i vilken ordning
garantikapitalet skall återbetalas.

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje

lydelse angivas i bolag sordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor-^r kan sä

bestämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

Bolagsordningen skall jämväl innehålla bestämmelser ej mindre om

den tid, ej överstigande sex månader från det koncession beviljats,

inom vilken konstituerande stämma skall hållas, än även om grunderna
för utövande av rösträtt och fattande av beslut ä sådan stämma och å
särskild stämma enligt 183 §.

171 § �msesidigt försäkringsbolags firma skall innehålla orden ömse­

sidig samt försäkring. 1 fräga om bolag, vars verksamhet endast avser

att meddela försäkring av egendom inom ett län, skall firman angiva
området för bolagets verksamhet men må ordet ömsesidig utelämnas.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annat, förut i laga ordning

registrerat, ännu bestående försäkringsbolags firma, så ock från

benämning å utländsk försäkringsanstalt, som är allmänt känd här i
riket. För registrering av ömsesidigt försäkringsbolags firma gäller i

övrigt vad som föreskrives i firma lagen (1974:156).

Sedan bolaget bildats, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra

stycket sägs om firma gäller även bifirma.

178 § Har ej beslut om bolagets bildande fattats å konstituerande

419

p

; I'

¬

background image

\

SFS 1974:165

stämma inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden eller å stämma,

till vilken frågan uppskjutits enligt 182 §, vare teckning av försäkring

eller av garantikapital, där sådant skall förskjutas, icke vidare

bindande.

Samma lag vare, där genom lagakraftågande beslut frågan om

bolagets registrering förklarats förfallen eller ansökan om bolagets
registrering blivit avskriven eller avslagen.

188 § Har styrelsen, verkställande direktören eller annan ställ­

företrädare, som avses i 204 §, jämförd med 80 §, ingått avtal för

oregistrerat bolag, vare avtalet, där registrering sker, gällande från

registreringen, såvida icke den med vilken avtalet slöts utövar den rätt

att frånträda avtalet, som på grund av vad i a ndra stycket stadgas må

tillkomma honom.

Den med vilken avtalet slöts äge frånträda avtalet, innan det kommit

eller enligt vad i 316 § sägs skall anses hava kommit till hans

kännedom, att bolaget registrerats. Visste han att bolaget var
oregistrerat, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträda
avtalet i annat fall än då ansökan om registrering icke gjorts inom den i
191 § sta dgade tiden eller då ansökan, som gjorts inom denna tid, av

försäkringsinspektionen avskrivits eller avslagits.

Frånträde skall anses hava ägt rum, när meddelande därom

inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på

ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller

till annan, som utsetts att vara styrelseledamot, verkställande direktör

eller firmatecknare. Den med vilken avtalet slöts vare pliktig att, på

förfrågan huruvida han vill vidbliva avtalet, inom skälig tid giva besked
därom. Förklarar han sig vilja vidbliva avtalet eller underlåter han att
inom skälig tid giva besked, skall han vara bunden av avtalet som om

han vetat att bolaget var oregistrerat.

191 a § Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering
av styrelsen eller verkställande direktören. Har bifirma antagits innan
ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upptagas i
ansökningen. Vid anmälan skall fogas två avskrifter av protokoll som

bestyrker anmälningen.

420

288 § 4 mom. Har, sedan koncession för försäkringsbolag beviljats,
icke inom föreskriven tid hållits konstituerande stämma, ankomme på

Konungen att efter anmälan av försälcringsinspektionen förklara
koncessionen förverkad. Lag samma vare, om genom lagakraftägande

beslut frågan om bolagets registrering förklarats förfallen eller ansökan

om bolagets registrering blivit avskriven eller avslagen, så ock där

bolaget icke börjat sin verksamhet inom tre månader från det bolaget
registrerades.

304 § 1 mom. Hava vid ansökan om registrering av försäkringsbolag

eller i fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan
ansökan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall

stadgade, eller prövas beslut om bildande av försäkringsbolag icke hava

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar