SFS 1974:218

740218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 21 ma j 1974

SFS 1974: 218 Lag

Utkom frän trycket

ändHng i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse;

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. MaJ:t förordnar med riksdagen' att i lagen (1948:433) om

försäkringsrörelse skall införas en ny paragraf, 340 a §, av nedan

angivna lydelse.

512

340 a § Personuppgift, som införts i personregister som avses i data­

lagen (1973 :289) och som angiver att försäkringstagare vidtagit disposi­
tioner beträffande i fram tiden utfallande försäkringsbelopp till förmån
för annan, må ej utlämnas till denne.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974 .

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

Prop. 1974:96, KU 24, rskrl79.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar