SFS 1976:149

760149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:149

om ändring i lagen (1972: 262) om un derstödsföreningar;

utfärdad den 8 april 1976.

den 22 april 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i frå ga om lagen (1972: 262) om

understödsföreningar

dels att i 2, 68, 73 och 75 §§ ordet "Konungen" i olika böjningsfor­

mer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 24 § skall ha nedan angivna lydelse.

24 §2 Vid varje tidpunkt skall ett belopp, som täcker summan av dels

försäkringsfonder, dels understödsföreningens övriga skulder, annan

fond än försäkringsfond ej medräknad, vara redovisat i följande slag

av tillgångar, nämligen

1. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats eller ga­

ranterats av staten,

2. obligationer som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank.

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkas-

san. Svenska skeppshypotekskassan. Skeppsfartens sekundärlånekassa,
Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska investeringsbanken

eller av kreditaktiebolag, som står under tillsyn av bankinspektionen,

3. fordringsbevis som utfärdats av riksbanken, bankaktiebolag, spar­

bank eller centralkassa för jordbrukskredit, dock ej sådana för den all­
männa rörelsen avsedda förskrivningar som medför rätt till betalning

först efter utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis),

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garan­

terade av kommun, som fått tillstånd av regeringen att ta upp eller ga­

rantera lånet,

5. obligationer som utfärdats av svenskt industriföretag och som of­

fentligen utbjudits av bankaktiebolag, sparbank, kreditkassa inom jord­

brukskasserörelsen, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska
investeringsbanken,

6. skuldförbindelser, för vilka föreningen har säkerhet i form av

panträtt på grundval av

1 Prop. 1975/76: 108, NU 40, rskr 231 .

2 Senaste lydelse 1973: 934 (övergångsbest.).

237

¬

background image

SFS 1976: 149

inteckning i jordbruks-, bostads-, kontors- eller affärsfastighet inom

fyra femtedelar eller i annan fastighet inom två tredjedelar av senast

fastställda taxeringsvärde, eller

inteckning i tomträtt, till vilken hör byggnad som är avsedd för bo­

stads-, kontors- eller affärsändamål, inom fyra femtedelar eller i annan
tomträtt inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, med
den ytterligare begränsning som försäkringsinspektionen kan komma att
föreskriva med hänsyn till tomträttsavtalets innehåll eller annan om­
ständighet,

dock att, utom i fråga om sådant lån till kommun för vilket inspek­

tionen medgett undantag, byggnad skall, för att säkerheten skall få god­

tas, vara brandförsäkrad i svensk försäkringsanstalt eller i utländsk för­
säkringsanstalt som har rätt att driva försäkringsrörelse här i riket,

7. andra svenska eller utländska värdehandlingar utom sådana som

skall infrias i främmande valuta, om de till art och säkerhet kan anses

jämförliga med värdehandlingar som avses i någon av punkterna 1�6,

8. lån mot säkerhet i föreningens försäkringsbrev inom återköps-

värdet,

9. föreningen tillhörig fastighet eller tomträtt intill de gränser och

med de brandförsäkringsvillkor som enligt 6 gäller beträffande inteck­

ning, eller

10. värdet av svenskt försäkringsbolags ansvarighet på grund av för­

säkringar, som övertagits i återförsäkring.

Förening, som enligt sina stadgar huvudsakligen är avsedd för an­

ställda i visst eller vissa företag, får även fullgöra i första stycket före­
skriven redovisning i sådana av ett eller flera av företagen utfärdade

skuldförbindelser, för vilka föreningen äger säkerhet i värdehandlingar

som avses i samma stycke 1�5 och 7.

Utan hinder av första och andra styckena får ett belopp, som svarar

mot högst en tiondel av förenings försäkringsfonder, redovisas i andra
värdehandlingar än som förut sagts, dock ej i aktier eller andelar i

aktiefond, och i tillgångar som nämns i första stycket 9 utöver där an­
given gräns.

Derma lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Vid tillämpning av 2 och 24 §§ i den nya lydelsen skall med sådant

beslut av regeringen som där sägs jämställas beslut som före den 1 ja­
nuari 1975 har fattats av Konungen.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

Edmund Gabrielsson
(Finansdepartementet)

238

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar