SFS 1977:689

770689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:689

Lag

Ulkom fran trycket

den 13 ^ept. 1977

om ändring i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse;

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fräga om lagen (1948:433) om

försäkringsrörelse^

t/e/,v at t i 18 o ch 49 S§. 62 § 2 mom. 115. 180,215,228. 297, 314 och 316

orden "'allmänna tidningarna" skall bytas ut mot "Post- och Inrikes

Tidningar".

(/cis att i 49 § orden "tidning inom den ort, där styrelsen har sitt säte"

skall bytas ut mot "den eller de ortstidningar, som styrelsen bestämmer",

dels att 1 115. 215 och 228 §{? ord en "tidning inom den ort, där bolagets

styrelse har sitt säte" skall bytas ut mot "den eller de ortstidningar, som
styrelsen bestämmer",

dels att i 18 och 180 §§ orden "tidning inom den ort, där bolagets

styrelse skall ha\'a sitt säte" skall bytas ut mot "den eller de ortstidningar,
som stiftarna bestämma",

dels att 62 § 1 mom.. 63. 137 och 234

samt 295 § 3 mom, skall ha

nedan angivna I>delse.

1650

62 § / monid Beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 61 § må. där

beslutet icke innefattar föreskrift, att del nedsättningen motsvarande

beloppet skall avsättas till reservfonden eller säkerhetsfonden, ej bringas

till verkställighet utan rättens tillstånd.

Rättens tillstånd skall av styrelsen och verkställande direktören sökas

senast inom se\ månader efter det nedsättningsbeslutel registrerades. Vid
ansökningen skola vara fogade bevis att beslutet blivit registrerat samt

avskrift av fastställd balansräkning för nästföregående räkenskapsår,

hirsedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst
' Prop. 1976/77:63. KU 4.S. rskr 336,

^ Sen aste lydelse av

297 !} 1976:14.5.
3)4 tj 1974:16 5,
⬢' S enaste lydelse 1967:540,

¬

background image

eller förlust. Rätten inhämte försäkringsinspektionens yttrande huruvida
eller i vad män nedsällningen kan komma att inverka på försäkrings­

tagarnas rätt. Finner rätten med hänsyn till yttrandets innehåll nedsätt-
ningen icke böra bringas till verkställighet, skall ansökningen genast

avslås. I annat fall utfärde rätten kallelse å bolagets borgenärer, med före­

läggande för den. som vill bestrida ansökningen, att sist å viss dag, sedan

sex månader förflutit, skriftligen hos rätten göra anmälan därom vid

äventyr att han eljest anses hava medgivit ansökningen. Kallelsen varde
sky ndsamt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. 1 kallelsen skall intagas
ett kortfattat sammandrag av inspektionens yttrande. Styrkes inför rätten,

att de borgenärer, vilka hos rätten bestritt ansökningen, blivit till fullo

förnöjda för sina fordringar eller medgivit aktiekapitalets nedsättning eller
att säkerhet, som av rätten godkännes, ställts för deras fordringar, eller
finner rätten, såvitt angår försäkringstagare, med hänsyn till innehållet i

inspektionens yttrande nedsättningen ändock böra verkställas, vaide

ansökningen bifallen.

Om an sökan, som gjorts inom föreskriven tid, så ock om beslut, som

meddelats i anlednin g av ansökningen, skall genom rättens försorg under­

rättelse ofördröjligen avsändas till försäkringsinspektionen.

Rättens beslut, varigenom tillstånd till nedsättningens verkställande

givits, skall inom sex månader sedan beslutet vunnit laga kraft a\
styrelsen eller verkställande direktören anmälas för registrering. Anmäl­

ningen skall vara åtföljd av rättens beslut i huvudskrift eller avskrift, så

ock av lagak raftbevis.

Aktiekapitalet skall anses nedsatt, då rättens beslut om tillstånd blivit

registrerat.

SFS 1977:689

63

Innefattar beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 61 § före­

skrift alt det nedsättningen motsvarande beloppet skall avsättas till reserv­
fonden eller säkerhetsfonden, skall aktiekapitalet anses nedsatt, då

beslutet om nedsä ttningen blivit registrerat. I sådant fall må vinstutdelning
till aktieägare icke äga rum, förrän rättens tillstånd därtill erhållits eller

aktiekapitalet enligt verkställd registrering är ökat med ett mot nedsätt­

ningen svarande belopp.

Ansökan om rättens tillstånd till sådan vinstutdelning skall göras av

styrelsen och verkställande direktören. Vid ans ökningen skall fogas bevis
att beslutet om nedsättningen blivit registrerat. Rätten inhämte försäk­

ringsinspektionens yttrande huruvida eller i vad mån vi nstutdelningen kan
komma att inverka på försäkringstagarnas rätt. Finner rätten med hänsyn
till yttrandets innehåll vinstutdelning icke böra medgivas, skall ansök­

ningen gena st avslås, 1 annat fall utfärde rätten kallelse å bolagets borge­

närer, med förelä ggande för den, som vill bestrida ansökningen, att sist å
viss dag, sedan tre månader förflutit, skriftligen hos rätten göra anmälan

därom vid äventyr att han eljest anses hava medgivit ansökningen.

Kallelsen varde skyndsamt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. 1
kallelsen skall intagas ett kortfattat sammandrag av inspektionens
yttrande. Bestrides ej ansökningen eller styrkes inför rätten, att de borge­

närer, vilka hos rätten bestritt ansökningen, blivit till fullo förnöjda för sina

Senaste lydelse l%7:540.

1651

¬

background image

SFS 1977:689

fordringar eller medgivit vinstutdelning eller att säkerhet, som av rätten

godkännes ställts för deras fordringar, eller finner rätlen. sävitt angår

försäkringstagare, med hänsyn till innehållet i inspektionens yttrande

vinstutdelning ändock böra medgivas, skall rätten lämna tillstånd att utan
hinder av nedsättningen vinstutdelning därefter må äga rum.

Rättens beslut, varigenom tillstånd till vinstutdelning givits, skall, sedan

det vunnit laga kraft, av styrelsen eller verkställande direktören anmälas
för registrering. Anmälningen skall vara åtföljd av rättens beslut i h uvud­
skrift eller avskrift, så ock av lagakraftbevis.

137 § Saknar försäkringsaktiebolag till registret anmäld behörig styrelse
eller verkställande direktör, vare styrelseledamot, verkställande direk­

tören, aktieägare eller borgenär, så ock envar annan, vars rätt kan vara
beroende av att någon finnes som äger företräda bolaget, berättigad att hos
rätten göra ansökan, att bolaget skall förklaras skyldigt att träda i likvi­

dation.

Där förhållande som avses i fö rsta stycket varder för försäkringsinspek­

tionen kunnigt, äger inspektionen därom göra anmälan hos rätten.

Sker ansökan eller anmälan, skall rätten ofördröjligen utfärda kallelse å

bolaget samt å aktieägare och borgenärer, som vilja yttra sig i äre ndet, att

inställa sig för rätten å utsatt dag. då frågan om bolagets trädande i likvi ­

dation skall prövas av rätten. Kallelsen skall delgivas bolaget på sätt om
stämning i tvistemål är stadgat, där upplysning vinnes om någon med

vilken delgivning kan äga rum. Härjämte skall kungörelse om kallelsen

genom rättens försorg införas i Post- och Inrikes Tidningar minst två och

högst fyra månader före inställelsedagen. Rätten äge. där så äskas eller

eljest finnes erforderligt, förordna en eller flera sysslomän att taga

bolagets egendom under vård samt bevaka dess angelägenheter och före­
träda bolaget till d ess rätten meddelat beslut i äre ndet.

Styrkes ej innan ärendet företages till avgörande, att behörig styrelse

eller verkställande direktör finnes samt att införing i registret skett, för-

klare rätten, att bolaget skall träda i lik vidation, och förordne en eller flera

likvidatorer.

Genom rättens försorg skall till försäkringsinspektionen ofördröjligen

avsändas dels för registrering meddelande om beslutet att bolaget skall

träda i likvidation, dels ock underrättelse om förordnande av likvidator

med angivande av hans fullständiga namn och postadress. Förordnas

syssloman, skall ock för registrering ofördröjligen avsändas meddelande
därom med angivande av sysslomannens fullständiga namn och hemvist.

165:

234 § Saknar ömsesidigt försäkringsbolag till registret anmäld behörig

styrelse eller verkställande direktör, där sådan skall utses, vare styrelse­

ledamot. verkställande direktören, delägare, röstberättigad, som ej är del­

ägare. eller borgenär, så ock envar annan, vars rätt kan vara beroende av
att någon finnes som äger företräda bolaget, berättigad att hos rätten göra
ansökan, att bolaget skall förklaras skyldigt att träda i lik vidation.

Där förhållande som avses i för sta stycket varder för försäkringsinspek­

tionen kunnigt, äger inspektionen därom göra anmälan hos riitlen.

.Sker ansökan eller anmälan, skall rätten ofördnijligen utläida kallelse å

bolaget samt ä delägare och borgenärer, som \ilja yttra sig i ä rendet, att

¬

background image

inställa sig för rätten ä utsatt dag. dä frågan om bolagets trädande i iikvi-

SFS 1977:689

dation skall prövas av rätten. Kallelsen skall delgivas bolaget på sät t om
stämning i tvistemål är stadgat, där upplysning vinnes om någon med

vilken delgivning kan äga rum. Härjämte skall kungörelse om kallelsen

genom r ättens försorg införas i Post- och Inrikes Tidningar minst två och

högst fyra månader före inställelsedagen. Rätten äge. där så äskas eller

eljest finnes erforderligt, förordna en eller flera sysslomän att taga

bolagets egendom under vård samt bevaka dess angelägenheter och före­

träda bolaget till de ss rätten meddelat beslut i ärend et.

Styrkes ej innan ärendet företages till avgörande, att behörig styrelse

eller verkställande direktör finnes samt att införing i r egistret skett, för-

klare rätten, att bolaget skall träda i likvidatio n, och förordne en eller flera
likvidatorer.

Genom rättens försorg skall till försäkringsinspektionen ofördröjligen

avsändas dels för registrering meddelande om beslutet att bolaget skall

träda i likvidation, dels ock underrättelse om förordnande av likvidator

med angivande av hans fullständiga namn och postadress. Förordnas

syssloman, skall ock för registrering ofördröjligen avsändas meddelande
därom med ang ivande av sysslomannens fullständiga namn och hemvist.

295 i? i mom. Senast fyra månader efter det registrering skett på
anmälan som i 2 mom. a ndra stycket sägs skall såväl det övertagande som
det överlåtande bolagets styrelse göra ansökan om försäkringsinspek­
tionens tillstånd att bringa avtalet om överlåtelse till verkställighet.

Försäkringsinspektionen äger förelägga bolagen att förebringa den

ytterligare utredning inspektionen finner nödig för bedömande huruvida

överlåtelsen kan ske utan förnärmande av försäkringstagares rätt.

Finnes ej ansökningen böra genast avslås, skall försäkringsinspektionen

genom tillkännagivande i Post- och Inrikes Tidningar kungöra ansök­

ningens innehåll med uppgift om att avtal om överlåtelse av försäkrings­
bestånd har träffats och var avtalet och annan förebragt utredning hållas
tillgängliga samt med föreläg gande för de försäkringstagare, vilkas försäk­

ringar äro avsedda att överlåtas, att inom en i kungörelse n utsatt tid, minst

en månad efter dess utfärdande, hos försäkringsinspektionen anmäla,

huruvida de hava något att erinra mot ansökningen. Omfattar avtalet liv­
räntor, som utgå till personer, vilka icke äro försäkringstagare i det över­
låtande bolaget, skola jämväl dessa personer beredas tillfälle att yttra sig
på sätt nu ä r sagt.

Försäkringsinspektionen skall ofördröjligen registrera beslut, varigenom

tillstånd till avtalets verkställande givits. När registrering skett, skall det
överlåtande bolaget anses fritaget från sina förpliktelser på grund av det
överlåtna försäkringsbeståndet, vilka förpliktelser i stället skola åvila det
övertagande bolaget.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1978.

1653

¬

background image

SFS 1977:689

Bestämmelserna i 62 § 1 mom. och 63 § i sin äldre lydelse gäller fortfa­

rande i fräga om kungör ande som har beslutats eller börjat ve rkställas före
ikraftträdandet.

På regeringen s vägnar

G�STA BOHMAN

Edmund Gabrielsson

(Ekonomidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar