SFS 1982:1083

821083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1083

Utkom från trycket

den 21 december 1982

om ändrmg i lagee (1950:272) om rätt för iitEäiidsk

försäkriEgsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket;

utfärdad den 9 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om lagen (1950:272) om rätt

för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket

de/s att i 1,3,5,9 a, 11, 15 a, 16-19, 21-23, 24 a, 27, 32, 35 och 36 §§,

ordet "anstalt" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "företag" i

motsvarande former,

dels att rubriken till lagen sa mt 2, 4, 6, 9, 10, 12-15, 20, 24-26, 28, 29

och 33 §§ skall ha n edan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 22 a § närmast efter

rubriken "Om tillsyn å försäkringsrörelsen" och 25 a§, av nedan angiven
lydelse.

2688

Lag (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäk­

ringsrörelse i Sverige

2

Utländskt försäkringsföretag får här i riket driva livförsäkringsrörel­

se, endast om företaget i sitt hemland med laga rätt driver sådan rörelse,

samt annan försäkringsrörelse, endast om företaget i hemlandet med laga
rätt driver rörelse avseende något slag av försäkring, annan än livförsäk­
ring.

Utländskt försäkringsföretag här i riket får inte med direkt livförsäk­

ringsrörelse förena försäkringsrörelse som avser annat än personförsäk­
ring.

Bestämmelserna i denna lag om livförsäkring gäller också i fråga om

personförsäkringar av annat slag. De behöver dock inte tillämpas för

sådana personförsäkringar som har meddelats antingen för en tid av längst
fem år eller mot en premie som är beräknad och bestämd för längst fem år i
sänder.

Ersättning, som utges i form av livränta eller sjukränta, tillhör endera

livförsäkring eller annan försäkring beroende på vilket av dessa slag av
försäkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk­
ringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför-

' Prop. 1982/83:24, NU 4, rslcr 39.

^ Senaste lydelse 1965; 168.

/

¬

background image

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 6 § andra

SFS 1982:1083

stycket, 7 § andra stycket, 9 § första stycket, 10�15 samt 17, 24 och 28 §§ i

tillämpliga delar.

4 § Generalagenten skall vara bosatt här i riket. Han får inte vara omyn­
dig eller i konkurs. Om han är utländsk medborgare gäller bestämmelserna
i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka

näring här i riket.

Generalagentur må även innehavas av svenskt aktiebolag eller ömsesi­

digt försäkringsbolag eller ock av svenskt handelsbolag, vars samtliga

bolagsmän äga behörighet enligt vad i första stycket sägs. För fullgörande

av de skyldigheter, som åligga generalagent, svare i förra fallet envar
styrelseledamot och i det senare envar bolagsman, som ej är enbart kom­

manditdelägare.

6

Ansökan om koncession göres hos regeringen. I ansökningen skall

angivas den f örsäkringsgren, som rörelsen skall avse. Ansökningen skall
inlämnas till försäkringsinspektionen och vara åtföljd av:

1. handlingar som styrka generalagentens behörighet enligt 4 §;

2. det för företaget gällände reglementet;
3. bevis att företaget i sitt hemland driver försäkringsrörelse efter vad i

2§ första stycket sägs jämte behörigen styrkt uppgift om den tid detta ägt
rum samt om anmärkningar, som av myndigheterna i företagets hemland

under d e sista tre åren må hava framställts mot företagets verksamhet,

ävensom företagets årsredovisningar och revisionsberättelser för den tid
företaget varit i verksamhet, dock längst för de tio sista åren;

4. behörig fullmakt för generalagenten att på företagets vägnar här i

riket driva försäkringsrörelsen och att i alla därav härflytande rättsförhål­

landen för företaget mottaga stämning samt själv eller genom annan tala
och svara;

5. bevis att företaget för ändamål som i 16 § sägs samt på sätt och under

villkor, som försäkringsinspektionen godkänner, i riksbanken nedsatt i
värdehandlingar, som inspektionen godtagit, ett belopp av etthundratusen
kronor för livförsäkring och ett belopp av tvåhundratusen kronor för annan

försäkring eller, om rörelsen skall avse endast försäkring för resor i utlan­
det, det lägre belopp som inspektionen bestämmer.

Därest rörelsen skall avse livförsäkring, skola enligt vad i 11 § sägs

upprättas särskilda grunder för verksamheten. �& grunderna, som skola

bifogas ansökningen om koncession, skall sökas regeringens stadfästelse.

Beslut enligt första stycket 5 om nedsättning av lägre belopp för försäk­

ring för resor i utlandet må återkallas av försäkringsinspektionen, om skäl

föreligga.

9 §" �& ändring av stadfasta grunder skall ock sökas regeringens stadfäs­
telse. I regeringens ställe äger försäkringsinspektionen besluta i sådant
ärende, om det icke är av principiell betydelse eller eljest av synnerlig vikt.

Ansökningen skall inlämnas till försäkringsinspektionen.

^ Senaste lydelse 1977:690.

" Senaste lydelse 1977:690.

2689

169-SFS 1982

¬

background image

SFS 1982:1083

Ansökan om förlängning av koncession, som beviljats för bestämd tjd,

skall prövas av den myndighet som beviljat koncessionen. Ansökningen
skall inlämnas till försäkringsinspektionen sist sex månader före utgången
av den löpande koncessionen.

Utses ny generalagent, skall företaget hos försäkringsinspektionen söka

dess godkännande av generalagenten.

Har ändring av grunder stadfästs eller har förlängning av koncession

beviljats eller ny generalagent blivit godkänd, skall försäkringsinspek­
tionen låta införa kungörelse därom i Post- och Inrikes Tidningar.

10 § Generalagenten åligger att för vaije räkenskapsår enligt formulär,
som fastställes av försäkringsinspektionen, upprätta redogörelse angående

företagets verksamhet inom riket.

För livförsäkringsverksamhet skall i redogörelsen under beteckningen

försäkringstekniska skulder såsom skuld upptagas det å räkenskapsårets
sista dag beräknade värdet av företagets ansvarighet på grund av

1. löpande försälcringar (premiereserv),

2. försälaingsersättningar för inträffade försäkringsfall (ersättningsre­

serv),

3. utgifterna för reglering av inträffade försäkringsfall (skadebehand-

lingsreserv),

4. sådan tilldelad återbäring inom livförsäkringsrörelsen som inte har

förfallit till betalning och

5. sådan tilldelad återbäring inom annan försäkringsrörelse än livförsäk­

ringsrörelse som inte har förfallit till betalning.

12 § Med avseende på de i 11 § under 1-4 omförmälda grunderna skall

vad i 7 kap. 3 §, 4 § första-Qärde styckena samt 5-7 §§ försäkringsrörelse­

lagen (1982:713) sta dgas äga motsvarande tillämpning. Beträffande över­

gångsgrunder enligt 7 kap. 4§ första-fjärde styckena nämnda lag gäller

vad i 9 § här ovan är i fråga om ändring av grunder stadgat om stadfästelse

och kungörande därav. Såsom villkor för stadfästelse å övergångsgrunder

må föreskrivas, att företaget skall på sätt i 15 § sägs sätta jämväl andra
värdehandlingar, än där avses, i särskilt förvar.

13

Försäkringstekniska skulder med tillägg av det belopp, varmed en

tjugondel av dessa skulder må överstiga vad företaget enligt 6 § nedsatt för

livförsäkring, skall vid en var tidpunkt vara redovisade i värdehandlingar
av beskaffenhet som angives i 7 kap. 9 § första stycket 1-7 försälcringsrö-

relselagen (1982:713), eller ock i följande tillgångar av an nan art nämligen

lån mot säkerhet i företagets försäkringsbrev inom återköpsvärdet eller, i

den mån försäkringsinspektionen på framställning av företaget så med­
giver, värdet av återförsäkringsgivarnas ansvarighet på grund av livförsäk­

ringar, som övertagits i återförsäkring.

För återförsäkringsgivares redovisning av mottagen återförsäkring gäller

7 kap. 9§ andra stycket försäkringsrörelselagen.

Utan hinder av vad i första stycket är stadgat må ett belopp, motsvaran­

de högst tjugo procent av de försäkringstekniska skulderna för egen räk-

2690

' Senaste lydelse 1966: 56,

¬

background image

ning, redovisas i andra värdehandlingar än i första stycket avses, dock icke

SFS 1982:1083

i aktier.

Med de försäkringstekniska skulderna för egen räkning förstås den del

av de försäkringstekniska skulderna, som icke motsvarar värdet av åter-
försäkringsgivamas ansvarighet.

14 § Värdehandlingar far vid redovisning enligt 13 § ej upptagas till högre

värde än som följer av bestämmelserna i bolcföringslagen (1976:125) om
värdering av omsättningstillgångar. De får dock tas upp till samma värde

som beräknats närmast föregående räkenskapsår eller, om värdehandling­
en anskaffats under räkenskapsåret, anskaffningsvärdet. Detta gäller en­
dast om värdehandlingarna kan avyttras till ett värde, som motsvarar detta

högre värde, vid tidpunkter som får anses tillfredsställande med hänsyn till

de försäkringsutfästelser som värdehandlingarna säkerställer.

15 § De värdehandlingar, i vilka försäkringstekniska skulder jämte till-

lägg helt eller delvis redovisas, skola förvaras här i riket avskilda från
företagets övriga tillgångar och under minst två lås med olika nycklar, av

vilka en innehaves av ett av försäkringsinspektionen förordnat ombud.
Försäkringsinspektionen må dock på framställning av företaget medgiva

att värdehandlingarna i stället, på sätt och under villkor som av inspektio­

nen bestämmas, sättas i särskilt förvar i r iksbanken eller annan bank. I de

sålunda förvarade handlingarna njute försäkringstagarna panträtt såsom i

handfängen pant till säkerhet för fullgörandet av företagets på försäkrings­

avtalen grundade förbindelser.

Det åligger genera lagenten att tillse, att vid envar tidpunkt värdehand­

lingar till erforderlig t belopp satts i såd ant förvar, som i första stycket är
sagt.

I fråga om utbekommande eller utbyte av värdehandling, som satts i

förvar, skola bestämmelserna i 7 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen
(1982:713) äga motsvarande tillämpning, därvid vad i nä mnda lagrum sägs
om styrelse, verkställande direktör och behörig företrädare för bolag skall
avse generalagent eller av företag jämlikt 27 § utsett ombud.

Det av försäkringsinspektionen förordnade ombudet har att, där general­

agent eller ombud, som företag utsett jämlikt 27 §, ej fullgör vad honom
enligt de nna paragraf åligger, därom ofördröjligen göra anmälan hos in­

spektionen.

20

Generalagenten skall övervaka att anskaffning av ansökningar om

försäkring h os företaget sker på ett sätt som överensstämmer med god
affärssed.

22 a § Försäkringsinspektionen skall verka för en sund utveckling av

den verksamhet som bedrivs av utländska försäkringsföretag här i riket.

I24 § ' Generalagenten vare pliktig:

Senaste lydelse 1977:690.

' Senaste lydelse 1980; 172.

2691

¬

background image

SFS 1982:1083

att, där ändring vidtages i det för företaget gällande reglementet, inom

tre månader därefter till försäkringsinspektionen insända beslutet därom;

att, därest av myndigheterna i företagets hemland framställs anmärkning

mot f öretagets verksamhet, så fort ske kan skriftligen underrätta försäk­
ringsinspektionen därom;

att, inom åtta månader efter utgången av varje räkenskapsår till försäk­

ringsinspektionen insända den i 10 § avsedd a redogörelsen angående före­

tagets verksamhet inom riket;

att, beträffande livförsäkringsrörelse, till försäkringsinspektionen in­

sända följande enligt inspektionens anvisningar upprättade och av aktuari-
en undertecknade handlingar nämligen dels inom åtta månader efter vaije

räkenskapsårs utgång redogörelse för beräkning av premiereserv och av

återbäring, dels ock, i den mån så påfordras av inspektionen, statiptisk-
ekonomisk utredning angående verksamheten;

att, inom tre månader efter det att årsredovisningen och revisionsberät­

telsen blivit å sammanträde med företagets delägare framlagda till försäk­
ringsinspektionen insända ett exemplar av dessa handlingar;

att även i andra fall än ovan sagts lämna försäkringsinspektionen de

upplysningar, som av inspektionen begäras i fråga om företaget och dess
verksamhet inom riket, samt att när som helst för befattningshavare hos

försäkringsinspektionen, som är behörig att företräda inspektionen, eller
annan som av inspektionen förordnats att företräda denna, hålla kassa och

övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgäng­
liga för granskning.

Innefattar ändring i reglementet ändring av företagets firma, skall för­

säkringsinspektionen låta införa kungörelse om firmaändringen i Post- och

Inrikes Tidningar.

25 §® Försäkringsinspektionen får meddela de erinringar i fråga om ut­
ländska försäkringsföretags verksamhet här i riket som inspektionen anser

behövliga.

Försäkringsinspektionen skall förelägga företaget att inom viss tid vidta

erforderliga åtgärder, om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av denna lag eller grunderna, om sådana finns,

2. grunderna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattning­

en och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. i ri ksbanken enligt 6 eller 15 a § nedsatt belopp minskats genom att

värdehandlingarna avsevärt nedgått i värde eller av annan anledning,

4. de tillgångar, i vilka försäkringstekniska skulder jämte tillägg redovi­

sas, inte är tillräckliga eller

5. det i övrigt finns allvarliga anmärkningar mot försäkringsföretagets

verksamhet.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte har följts inom den bestäm­

da tiden och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt

undanröjts, skall försäkringsinspektionen göra anmälan om detta till rege­
ringen. Om regeringen finner så svåra missförhållanden föreligga, att för-

2692

® Senaste lydelse 1977:690.

/

¬

background image

säkringsverksamheten bör upphöra, kan regeringen förklara koncessionen

SFS 1982:1083

förverkad.

Beslut, varig enom koncessi onen förklarats förverkad, skall av försäk­

ringsinspektionen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

25 a § Försäkringsinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten att
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att

sända in behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.

Försäkringsinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna

lag än som avses i första stycket med vite.

Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget

genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesfö reläggande som avses i första stycket kan

försäkringsinspektionen döma ut vitet.

Forsäkringsinspektionens beslut var igenom vite förelagts eller utdömts

får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

26

Ett utländskt försäkringsföretag som driver försäkringsrörelse här i

riket skall årlig en betala ett bidrag för att täcka kostnadern a för försäk­
ringsinspektionens organisation och verksamhet enligt de närmare bestäm­

melser som meddelas av rege ringen. Detta bidra g skall bestämm as högst
till en femtedels procent av företagets hela inko mst av avgifte r för näst­

föregående räkenskapsår för försäkringar, som til lhöra företagets rörelse

här i riket. Bidraget får dock inte understiga fyra procent av det enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring bestämda basbelopp som gällde vid

utgången av nästföregående räkenskapsår, avrundat till närmast högre

femtiotal kronor.

28 § ' Har koncession för utländskt försäkringsföretag att här i riket driva

livförsäkringsrörelse förklarats förverkad, skall för tillvaratagande av liv-

försäkringstagarnas rätt en särskild administration inträda. Bestämmelser­

na i 14 kap. 25�28 §§ om särskild administration i försäkringsrörelselagen

(1982:713) skall tillämpas. Vidare gäller bestämmelsen i 14 kap. 23 §
samma lag om förbud att meddela nya försäkringar. Vid tillämpningen av

nu näm nda lagrum sk all iakttagas, att upphörande av företagets rätt att

driva livförsäkringsrörelse här i riket skall anses motsva ra livförsäkrings­
bolags trädande i likvidation eller beslut om avträdande av dess egendom
till konkurs samt att vad i 14 kap. 26 § Qärde stycket försäkringsrörelsela­
gen sägs om registrering i stället skall avse kungörande i Post- och Inrikes

Tidningar. I fall som här avses må överlåtelse av livförsäkringarna ske,
förutom ti ll svenskt försäkringsbolag, jämvä l till utländskt företag, som
erhållit koncession för livförsäkringsrörelse här i riket.

Där vid överlåtelse av försäkringarna eller eljest uppstått överskott,

skall ur detta i första hand gäldas kostnaden för administrationen och
oguldet sådant bidrag, som avses i 26 §, varefter återstoden skall överläm­
nas till det företag, vars försäkringar varit föremål för administration.

Har företag i annat fall än i första stycket avses upphört att driva

livförsäkringsrörelse här i riket, vare företaget ändock skyldigt att på sätt i

' Senaste lydelse 1977:690.

2693

¬

background image

SFS 1982:1083

13-15 §§ stadgas redovisa försäkringstekniska skulder för redan medde­
lade livförsälaingar jämte tillägg. Det åligger ombud, som utsetts av företa'
get enligt 27 §, att fullgöra de skyldigheter jämlikt 10, 15 och 24 §§, som

förut åvilat generalagenten. Fullgöres ej redovisningen av försäkringstek­

niska skulder jämte tillägg eller finnes eljest anledning antaga att livför-

säkringstagamas rätt på grund av försäkringsavtalen äventyras, ankomme

på försäkringsinspektionen att besluta att administration på sätt i första

stycket sägs skall inträda; dock må ej på den grund att de till redovisning
avsatta tillgångarna finnas otillräckliga administration föreskrivas, förrän
försäkringsinspektionen förelagt företaget att fylla bristen och denna icke

täckts inom fyra veckor efter det sådant föreläggande skett. Inträder i fall

som nu sagts administration, skall vad i för sta stycket sägs om upphöran­
det av företagets rätt att driva livförsäkringsrörelse här i riket i stället avse

meddelandet av beslut om administration.

29 § '° Utländskt försäkringsföretag må med försäkringsinspektionens
tillstånd överlåta hela sitt till verksamheten här i riket hörande försäkrings­
bestånd eller del därav till svenskt försäkringsbolag eller utländskt försäk­
ringsföretag, som erhållit koncession för det slag av försäkringsrörelse
varom fråga är.

Ansökan om tillstånd skall göras av såväl överlåtare som övertagare.

Vid ansökningen skall fogas det avtal, som träffats angående överlåtelsen.
Med avseende på ansökningen skall vidare vad i 15 kap. 3 § andra stycket

och 4 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) stadgas äga mot­
svarande tillämpning.

Bifalles ansökningen, skall överlåtaren anses fritagen från sina förplik­

telser på grund av det överlåtna försäkringsbeståndet, vilka förpliktelser i
stället skola åvila övertagaren. Angående underrättelse om verkställd
överlåtelse skall bestämmelsen i 15 kap. 6 § ovannämnda lag äga motsva­

rande tillämpning.

33 §'° Försäkringsinspektionens beslut enligt denna lag överklagas hos

regeringen genom besvär. Inspektionens beslut får verkställas utan hinder

av anförda besvär, om inte regeringen förordnar något annat.

Om besvär över beslut i vissa fall finns bestämmelser i 25 a § femte

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

I<JELL-OLOF FELDT

Lars Persson

(Ekonomidepartementet)

2694

Senaste lydelse 1977:690.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.