SFS 1990:1296

901296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:12%

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utkom från trycket

den 21 december 1990

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 11 §, 4 kap. 8, 10 och 18 §§, 8 kap. 4 och 13 §§

samt 10 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall in föras en ny paragraf, 4 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

I

Ett försäkringsbolag skall bildas av en eller flera stiftare. Stiftarna

skall vara bo satta i Sverige eller svenska juridiska personer. Handelsbolag
får dock vara stiftare endast om varje obegränsat ansvarig bolagsman är

bosatt i Sverige.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

II kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara stiftare.

3 kap.

11

Har ett avstämningsförbehåll förts in genom en ändring av bolags­

ordningen och har ett aktiebrev som dessförinnan utfärdats inte visats upp

enligt 5 § lagen (1989: 828) om införande av aktiekontolagen (1989: 827),
får uppgifter om aktien i den tidigare aktieboken föras över till en sådan
aktiebok som avses i 10 § första stycket. Därvid skall anges att aktiebrevet

inte avlämnats. Sker ingen överföring, gäller den äldre aktieboken fortfa­

rande i fr åga om denna aktie.

Om fem år har förflutit sedan avstämningsförbehållet registrerades och

ingen har införts som ägare eller förvaltare till en aktie i aktiebok som

avses i 10 § första stycket, får bolaget anmana aktiens ägare att vid påföljd
av aktiens förlust anmäla sig till värdepapperscentalen. Anmaningen skall
kungöras i Post- och I nrikes tidningar och i den eller de o rtstidningar som

styrelsen bestämmer. Inkommer inte anmälan inom ett år från anmaning­

en, får bolaget ombesörja att aktien säljs genom fondkommissionär. Det

vid försäljningen influtna beloppet tillfaller bolaget, men aktiens tidigare

' Prop. 1989/90; 160, 1990/91 :LU 11, rskr.42.

'Senaste lydelse 1988: 1281.

Senaste lydelse 1989:832.

2353

¬

background image

" v

SFS 1990:1296

ägare har rätt att av bolaget mot avlämnande av aktiebrev utfå samm

belopp med avdrag för kostnaderna för anmaningen och försäljningen,
avlämnade aktiebrevet skall makuleras på betryggande sätt av bolaget.

I avstämningsbolag skall de uppgifter som avförts ur aktiebok elle

förteckningen enligt 12 § bevaras i minst tio år. En aktiebok, som et

sådant bolag tidigare har fört, skall bevaras i minst tio år efter det att

uppgifterna beträffande bolagets samtliga aktier har förts in i den aktiebok

som avses i 10 § första stycket.

'! !�35

4 kap.
6 a § I avstämningsbolag fär i emissionsb eslutet förordnas att vaije ak-^

tieägares företrädesrätt att delta i emissionen som inte motsvarar en hel ny
aktie skall säljas genom bolagets försorg. Försäljningen skall verkställas av

fondkommissionär. Det vid försäljningen influtna beloppet skall efter
avdrag för försäljningskostnaderna fördelas enligt de i 5 § angivna grun­
derna mellan dem som enligt 6 § tredje stycket skulle ha vari t behöriga att

ta emot företrädesrätterna.

2354

8 § Beslutet om nyemission skall ange

1. det belopp eller det högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna

ökas, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,

2. det aktieslag vartill de nya aktierna skall hör a, i de fall då aktier av

olika slag finns eller kan utges,

3. den företrädesrätt att teckna aktier som aktieägarna eller andra har

eller vem som annar s får teckna aktier,

4. den tid inom vilken ak tier kan tecknas, i de fall då ett visst belop p

eller ett lägsta belopp har fastställts för aktiekapitalets ökning,

5. den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt,

6. den tid inom vilken tecknade aktier skall betalas eller, i föreko mman­

de fall, att teckning skall ske genom betalning,

7. den beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de aktier som

inte har tecknats med företrädesrätt skall fördelas, om det inte föreskrivs

att fördelningen skall bestämmas av styrelsen,

>

8. aktiernas nominella belopp och det belopp som skall betalas för vaije

tecknad aktie, samt

9. i förekommande fall förordnande som avses i 6 a §.

Tid enligt första stycket får inte vara kortare än två veckor. Den räknas

från någon av följande tid punkter:

a) från det kungörelse enligt 9 § skedde,
b) från emissionsbeslutet om samtliga aktieägare har varit företrädda

vid den bolagsstämma som har fattat beslutet, eller

c) från avstämningsdagen när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt 3 kap. 1 § fjärde stycket eller 3 §, 6 kap. 8 § eller

18 kap. 1 § skall gälla för de nya aktierna, skall emissionsbeslutet innehålla

en erinran om detta.

Om en aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen gäller f ör

avstämningsbolag att avstämningsdagen skall anges i emissionsbeslutet.

Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än tre veckor från det kungörelse
enligt 9 § skedde.

.v'lKKlf

I Wi a

v?

¬

background image

Om de kuponger som hör till aktiebreven skall användas som emissions-

SFS 1990:1296

^vis, skall detta anges i beslutet.

10 § Teckning av nya aktier skall ske på en teckningslista som innehåller

beslutet o m nyemission. Avskrifter av bolagsordningen och av de hand­

lingar, som skall läggas fram enligt 3, 4 och 7 §§, skall fogas till tecknings­
listan eller h ållas tillgängliga för aktietecknama på den plats som anges i
listan.

I avstämningsbolag får i beslutet om nyemission förordnas att teckning i

fråga om hela eller viss del av emissionen skall ske genom betalning i stället
för på teckningslista. I sådant fall skall beslutet om nyemission samt

avskrift av bolagsordningen och av de handlingar, som skall läggas fram
enligt 3,4 och 7 §§, hållas tillgängliga för aktietecknama hos värdepappers-
centalen.

Om de som har rätt till det tecknar alla aktierna vid den stämma där

beslutet om nyemission fattats, kan teckningen ske i stä mmans protokoll.
Detta gäller dock inte avstämningsbolag.

Om teckningen har skett i strid mot denna paragraf eller om en aktie har

tecknats med villkor som inte stämmer överens med de i emissionsbeslutet
angivna villkoren ä r aktieteckningen ogiltig, under fömtsättning att ogil­
tigheten har anmälts hos försäkringsinspektionen innan anmälan enligt

15 § har registrerats.

18 § En fondemission kan ske genom att till aktiekapitalet förs över

1. belopp som kan dela s ut enligt i 2 kap. 2 §,
2. medel från uppskrivningsfonden,

3. medel från res ervfonden, eller
4. belopp varmed värdet av en anläggningstillgång skrivs upp enligt

11 kap. 5 §.

Bestämmelserna i 7 § första stycket gäller i tillämpliga d elar även i fråga

om förslag till beslut om fondemission.

Ett beslut om fondemission skall ange på vilket sätt och med vilket

belopp aktiekapitalet skall �kas, de nya aktiemas aktieslag eller det belopp
vartill aktiemas nominella belopp höjs samt, i förekommande fall, förord­
nande som avses i 6a §. I ett avstämningsbolag skall avstämningsdagen

anges i beslutet varvid iakttas att avstämning inte får ske innan beslutet

har registrerats. Bestä mmelserna i 8 § Ijärde stycket och 9 § första stycket

skall tillämpas på av stämningsbolag.

Beslut om fondemission skall genast anmälas för registrering och får inte

verkställas före registreringen.

Aktiekapitalet är ökat när registreringen har skett. De nya aktiema skall

genom styrelsens försorg genast tas upp i aktie boken. De medför rätt till

utdelning enligt vad som har bestämts om detta i emissionsbeslutet. Beslu­
tet får dock inte innebära att en sådan rätt inträder senare än för räken­

skapsåret efter det under vilket registrering har skett.

2355

¬

background image

SFS 1990:1296

8 kap.

4 §" Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamot
skall vara bosatta i Sverige, om inte regeringen, eller den myndighet so

regeringen bestämmer, i särskilda fall tillåter något annat. Den som ä .
underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräld-

rabalken får inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

13 § Styrelsen företräder försäkringsbolaget och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot, verkställande direktören

eller någon an nan att företräda bolaget och teckna dess firma, om förbud

mot detta inte har tagits in i bolagsordningen. Minst en av dem som
bemyndigas att företräda bolaget och teckna dess firma skall vara bosatt i

Sverige, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- .

mer, i särskilda fall tillåter något annat. 1 övrigt gäller för den som inte är

styrelseledamot eller verkställande direktör vad som sägs i 4 och 12 §§ om

verkställande direktören.

Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda bolaget och teckna dessa

firma får utövas endast av två eller flera personer i förening. Andra
inskränkningar får inte registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla sådana bemyndiganden som avses i

andra stycket.

10 kap.

3

Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara svens­

ka medborgare och bosatta i Sverige, om inte regeringen eller efter rege­
ringens bemyndigande försäkringsinspektionen i särskilda fall tillåter nå­

got annat. Vad som sagts nu gäller dock inte, om även en auktoriserad eller

godkänd revisor deltar i revisionen . Den som ä r underårig, i konkurs eller

underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-

äldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av

bolagets verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utses auktoriserade eller godkända revisionsbolag.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs auktorisera­

de revisionsbolag med auk toriserade revisorer och godkända revisionsbo­
lag med godkända revisorer. Ett bolag som utses till revisor skall till

styrelsen för det bolag som revisionen avser anmäla vem som är huvudan­
svarig för revisionen. I ett auktoriserat revisionsbolag skall den huvudan­

svarige vara auktoriserad revisor och i ett godkänt revisionsbolag auktori­
serad eller godkänd revisor. Bestämmelserna i 5 och 13 §§ tillämpas på den

huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av

moderbolagets revisorer.

£'

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

2356

' Senaste lydelse 1988:1281.

' Senaste lydelse 1988:1281,

¬

background image

\

2. Bestämmelserna i 3 kap. 11 § andra stycket skall gälla även om det

SFS 1990:1296

avstämningsförbehål! som där avses har registrerats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ERIK �SBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar