SFS 1967:540

670540.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1967 ⬢ Nr 540

1201

Nr 540

Lag

4ingäen5e ändring i lagen den 17 juni 1948 (nr 433) om försälaingsrörelse;

gwcn Stockholms slott den 9 jimi J0ö7.

Vi GUSTAF A DOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendcs Konung, göra veterligt: att Vi, med rihsdagenh funnit

golt förordna, dels att 94 § 2 mom. och 105 § lagen den 17 juni 1948 om

försäkringsrörelse skall upphöra att gälla, dels att 10 § 2 mom., 62 § 1

mom., 63 §, 94 § 4 mom, samt 145, 146, 148, 153, 157, 326 och 329 §§ samma

lag- skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

10 §.3

2 mom. Ej må

65 § sägs.

62

1 mom. Beslut om

rättens tillstånd.

Rätlens tillstånd

ansökningen bifallen.

Om an sökan

till försäkringsinspektionen.

Rättens beslut

av Iagakraftbe\as,

Aktiekapitalet skall

blmt registrerat.

63 §.G

Innefattar heslut

svarande belopp.

Ansökan om

äga rum.

Rättens beslut � ⬢�⬢ -�^ av lagakraftbevis.

94 g.

4 mom. Inom linjen

bland skulderna.

Inom linjen skola ock angivas de pensionsåtaganden, som ej upptagits

bland sk ulderna.

145 §,

� den bolagsstämma

� hans ställe.

Vad i 29 g, 99 g tredje, fjärde och femte styckena, 100 g, 101 §, 102 g

1 mom. och 114 g är stadgat om revisor och suppleant för revisor, om

revisors rättigheter och skyldigheter samt om anmälan eller meddelande

för registrering beträffande revisor skall i tillämpliga delar gälla rörande

l!k\1dationsre\isor och suppleant, där ej annat följer av vad här nedan är

stadgal.

�ngäende likvidationsrevisor

i 290 §.

146 g.

Da bolag et

� å bolagsstämma.

Redovisningshandlingarna skola �

redovisningen omfattar.

tråga om styrelsens och verkställande direktörens redovisning,

I Pmp. 196 7: 83; L'U 38; Rskr 292.

, i

lydelse av 329 S se 1963: 610.

*

innebär att 2 mom. andra stycket upphävs.

' Ana

innebär att l mom. tredje stycket upphävs,

nringen Innebär alt tredje stycket upphävs.

om

¬

background image

1202

1967 ⬢ Nr 5-10

revisorernas granskning och revisionsberättelsen, om handlingars fr^;.

läggande å bo^lagsstämina, tillhandahållande under viss tid före" denna od

insändande till försäkringsinspektionen, om behandlingen av frågan oV

ansvarsfrihet samt om anställande av talan mot styrelseledamot eller ver!'

ställande direktören skall i tillämpliga delar gälla vad i 91�96, 102�ifg

113, 118, 120�124 och 284 §§ är stadgat. Omfattar den tid, för vilken rccN

visning skall avgivas enligt första stycket, även föregående räkenskapsår

skall särskild redovisning avgivas för nämnda år och skall därvid jänuåi

97 § äga tillämpning.

148 §.

Det åligger

och balansräkning.

I inventarium och balansräkning för försäkringsaktiebolag i likvidalion

skola beträffande tillgångar och skulder som avses i 296 § där omnämnch

värdering och beräkning följas. Andra tillgångar skola upptagas till vä rde

som skall beräknas enligt vad i 93 § 1 mom. andra stycket är stadgat.

Aktiekapitalet skall i balansräkningen upptagas inom linjen. I övrigt skall

beträffande inventarium och balansräkning för försäkringsaktiebolag i li k­

vidation gälla vad i 7 och 8 §§ bokföringslagen är stadgat.

Likvidatorerna skola

till likvidationsremsorerna.

153

Inom en månad efter det redovisningshandlingarna överlämnats till lik­

vidationsrevisorerna skola de till lilaidatorerna avlämna berättelse över

granskningen av deras förvaltning och bolagets räkenskaper för räken­

skapsåret. Revisionsberättelsen, som skall vara underskriven av likvida­

tionsrevisorerna, skall innehålla uttalande, hurumda enligt deras mening

likvidationen onödigt fördröjes eller icke. Om revisionsberättelsens inne­

håll i övrigt och om redovisningshandlingarnas återställande och förse­

ende med påskrift skall i tillämpliga delar gälla vad i 103 § och 104 § 1 mom.

är stadgat.

157 §.

Seaan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag.

^..mci xmigjuxL öiLL Lippuiag, skola de så snart ske kan

avgiva slutredovisning för sin förvaltning genom avlämnande av förvalt­

ningsberättelse rörande likvidationens gång från likvidationens början tid

dess avslutande. Berättelsen skall ock innehålla redogörelse för utskiftning-

Vid berättelsen skola fogas redovisningshandlingar för hela likvidations-

tiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skola i huvudskrift cilor

avskrift avlämnas till likvidationsrevisorerna, Ailka hava att inom en mana

därefter avgiva en av dem underskriven revisionsberättelse över försajl-

ningen under likvidationen och återställa handlingarna. Om revisionsberät­

telsens innehall och om redovisningshandlingarnas återställande och deras

förseende med påskrift skall i tillämpliga delar gälla vad i 103 § och 104 b

1 mom. är stadgat.

Efter det

nämnda handlingar.

284 § stadgas.

326

Angående insändande

Med dagsböter

ar aeiagare;

,,

4. styrelseledamot eller verkställande direktör, där han vid upprött'""'^

OA b alansräkning, vinst- och förlusträkning, förvaltningsberättelse eller r^

dogorelse, som avses i 91 eller 97 § eller 205 §, jämförd med 91 ocli 97 b b;

eller 139, 146 eller 241 §, uppsåtligen förfar i strid mot bestämmelserna

⬢ 3 s. 94 § 3 5 mom., 95 §, 96 §, 97 § första stycket första punkten c '

¬

background image

1967 ⬢ Nr 540 och 541

1203

ISn § eller 205 §, jämförd med 93 § 1�5, 7 ocli 8 mom., 94 § 3�5 mom.,

95 $, 96 § samt 97 § första stycket första punkten;

5^ likvidator som vid upprättande av balansräkning, likvidationsräkning,

vinst- och förlusträkning eller förvaltningsberättelse, som avses i 148, 152,

157, 243, 247 eller 252 §, uppsåtiigen förfar i strid mot bestämmelserna i

nämnda lagrum, så ock likvidator som vid upprättande av balansräkning

enligt 163 eller 259 § uppsåtiigen förfar i strid mot bestämmelserna i 139 §

samt 93 § eller 94 § 3�5 mom.;

6, revisor eller �

därtill föreligger.

329 g.i

Med da gsböter

156 § andra stj-^cket.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1968. �ldre lag äger tillämpning på

försälvdngsaktiebolag som är i likvidation vnd lagens ikraftträdande.

Det alla som vederbör hava sig hör-samligen att efterrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrmt ocli med Vårt kungl, sigill

bekräfta låtit.

Stockliolins slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro;

BERTIL

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.