SFS 1957:223

570223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 223

Lag

om ändrad lydelse av 67 § lagen den 24 mars 1938 (nr 96)

om understödsföreningar;

given Stockholms slott den 24 maj 1957.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 67 § lagen den 24 mars 1938 om understödsföreningar

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

67 §.

I denna

gemensam tillsynsmyndighet.

Till bestridande av kostnaden för tillsynsmyndighetens organisation och

verksamhet skall annan understödsförening än sådan som uteslutande avser

att bereda understöd vid arbetslöshet årligen erlägga bidrag enligt bestäm­

melser, som meddelas av Konungen. Detta bidrag skall bestämmas högst

till en femtedels procent av föreningens hela inkomst av avgifter för näst­

föregående räkenskapsår, dock må bidraget ej understiga etthundra kro­

nor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1958.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 24 maj 1957.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

TORSTEN NILSSON

ijih'

jäl22-

ESiL

1 Prop. 1957: 51; IAD 22; Bskr 242.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.