SFS 1950:272

500272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SYENSK FORF�TTHINGSSlMLINfi.

1950

Utkom från trycket

Nr 212 OCll 273.

den l? Jnnl 1950.

Nr 273.

Lag

om riitt för utläadsk föraiikringsanstalt att driva försäkringsrörelse

liär i riket;

given Drottningholms slott den 9 juni 1950.

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes

Konung, göra veterligt: att Vi, med ^iksdagen^ funnit gott förordna

som följer.

I

Inledande bestämmelser.

1 §⬢

Utländsk försäkringsanstalt må, under förutsättning att Konungen med­

delat anstalten tillåtelse (koncession) därtill, här i riket driva försäkrings­

rörelse genom generalagent såsom syssloman oCh i övrigt under villkor, som

stadgas i denna lag.

2 §.

Ej må utländsk försäkringsanstalt här i riket med livförsäkringsrörelse

förena försäkringsrörelse av annat slag, med mindre särskilda skäl äro

därtill.

Utländsk försäkringsanstalt må här i riket driva livförsälcringsrörelse,

allenast om anstalten i sitt hemland med laga rätt driver sådan rörelse,

samt annan försäkringsrörelse, allenast om anstalten i hemlandet med laga

rätt driver rörelse avseende något slag av försäkring, annan än livförsäk­

ring.

De nedan i denna lag meddelade särsldlda bestämmelserna angående liv­

försäkring skola, utom beträffande storleken av det belopp som enligt 6 §

första stycket 5 skall nedsättas, äga motsvarande tillämpning i fråga om an­

nan personförsäkring, som meddelas för livstid eller för längre tid än tio år.

3 §.

Utländsk försäkringsanstalt må ej för sin rörelse här i riliet hava mer

än en generalagent. Denne må, därest sådant ej förbjudes i anstaltens full-

^ makt för honom, använda ombud vid rörelsens drivande.

4 §.

Generalagent skall vara bosatt här i riket, råda över sig och sin egendom

samt, därest han är utländsk undersåte, hava på sätt särskilt är föreskrivet

förvärvat rätt att inom riket idka handel eller annat näringsyrke.

Generalagentur må även innehavas av svenskt aktiebolag eller ömsesidigt

försäkringsbolag eller ock av svenskt handelsbolag, vars samtliga bolags­

män äga behörighet enligt vad i första stycket sägs. För fullgörande av de

^ E iikBdagenB s krivolso 1 950: 183.

138�50002'^. Sven sk författningssamling 1950, Nr 2 72 och 273.

¬

background image

460

_ 1950. Nr ' . �

skyldigheter, som åligga generalagent, svare i förra fallet en-var styrels

ledamot och i det senare envar bolagsman, som ej är enbart kommandit-^

delägare,

5 §.

'

'bil

Utländsk försäkringsanstalt, som här i riket driver försäkringsrörelse,

skall i alla därav häi-flytande rättsförhållanden lyda under svensk lag samt

vara pliktig att svara inför svensk domstol och underkasta sig svensk myn-

lån

dighets avgörande,

Anstaltens verksamhet här i riket skall på sätl i denna lag sägs stå un-

der tillsyn av försäkringsinspektionen.

é'

Om koncession,

5

®

ii

6 §.

si iö

I ansökan om koncession enligt denna lag skall angivas den försäkrings-

^

gren, som rörelsen skall avse. Ansökningen skall, ställd till Konungen, in-

lämnas till försälcringsinspektionen och vara åtföljd av:

1. handlingar som styrka generalagentens behörighet enligt 4 §;

2. det för anstalten gällande reglementet;

3. bevis att anstalten i sitt hemland driver försäkringsrörelse efter vad

i 2 § andra stycket sägs jämte behörigen styrkt uppgift om den tid detta

ägt rum samt om anmärkningar, som av myndigheterna i anstaltens hem­

land under de sista tre åren må hava framställts mot anstaltens verksam­

het, ävensom anstaltens förvaltnings- och revisionsberättelser f�r den tid

anstalten varit i verksamhet, dock längst för de tio sista åren;

4. behörig fullmakt för generalagenten att å anstaltens vägnar här i riket ^

driva försäkringsrörelsen och att i alla därav härflytande rättsförhållan-

den för anstalten mottaga stämning samt själv eller genom annan tala och

; ⬢

svara;

5. bevis att anstalten för ändamål som i 16 § sägs samt på sätt och ,

under villkor, som av försäkringsinspektionen godkännas, i riksbanken ned-

satt i obligationer, utfärdade av svenska staten, ett belopp av etthundratusen

kronor för livförsäkring, samma belopp för brandförsäkring eller sjöförsäk­

ring, ett belopp av tvåliundratusen kronor för trafikförsäkring och ett be­

lopp av femtiotusen kronor för varje annat slag av försäkring.

Därest rörelsen skall avse iivförsälo-ing, skola enligt vad i 11 § sägs upp-,

rättas särskilda grunder för verksamheten, �& grunderna, som skola bifo­

gas ansökningen om koncession, skall sökas Konungens stadfästelse.

7 §.

Finnes den tillämnade rörelsen behövlig och även eljest ägnad att främja

en sund utveckling av försäkringsväsendet och står ansökningen i övrigt i

överensstämmelse med denna lag, be-viljar Konungen koncession för den i

ansökningen avsedda verksamheten tills vidare eller, där särskilda omstän­

digheter föranleda därtill, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver intill

slutet av då löpande räkenskapsår. I samband därmed godkänner Konungen ⬢

generalagenten.

Innan koncession meddelas å rörelse, som avser livförsäkring, prövar Ko­

nungen om de upprättade grunderna för verksamheten överensstämma med

denna lag samt lag och författning i övrigt, så ock om och i vad mån där­

utöver, med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den tillämnade

rörelsen, särskilda bestämmelser må erfordras. I samband med beviljandet

av koncessionen stadfäster Konungen grunderna för verksamheten.

¬

background image

1950. Nr 272. �

461

%

ul

8 §.

Sedan koncession be-viljats, skola de i 6 § omnämnda, vid ansökningen

fogade handlingarna förvaras hos försäkringsinspektionen. Om beviljande

av koncession och godkännande av generalagent skall försäkringsinspek-

tionen låta införa kungörelse i allmänna tidningarna,

9 §.

�& ändring av stadfästa grunder skall ock sökas stadfästelse.

Ansökan om förlängning av koncession, som beviljas för bestämd tid,

skall göras sist sexton månader f�re utgången av den löpande koncessionen.

Ansökan, som ovan i denna paragraf avses, skall ställas till Konungen

och inlämnas till försäkringsinspektionen. Konungen må uppdraga åt in-

, spektionen att i Konungens ställe meddela stadfästelse å ändring av grun-

^ der, såvida ändringen icke avser väsentlig omläggning av anstaltens rörel-

!- ⬢ se inom riket.

Utses ny generalagent, skall anstalten hos försäkringsinspektionen söka

dess godkännande av generalagenten.

Har ändring av grunder stadfästs eller har förlängning av koncession

beviljats eller ny generalagent blivit godkänd, skall försäkringsinspektionen

Slåta införa kungörelse därom i allmänna tidningarna.

oa da:

\m^

Om fö rsäkringsrörelsens bedrivande.

�r,

�~

lU S'

Generalagenten åligger att för varje räkenskapsår enligt formulär, som

, fastställes av försäkringsinspektionen, upprätta redogörelse angående an-

staltens verksamhet inom riket,

ueijia.

Pör livförsäkringsverksamhet skall i redogörelsen under beteckningen

raaMi försäkringsfond såsom skuld upptagas det å räkenskapsårets sista dag be­

räknade värdet av anstaltens ansvarighet på grund av

!it[«

inträffade försäkringsfall (ersättningsreserv),

de?s löpande försälcringar (premiereserv),

ST�0D

(j[Qig oc/c återbäring, som anstalten må hava tilldelat försäkringstagare.

För livförsäkring skola grunder upprättas beträffande

Ijjjijjj,

1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv;

2. försäkringstagares rätt till återköp och fribrev;

belåning av försäkringsbrev hos anstalten;

- j ^ 4. verkan av underlåten premiebetalning;

5. försäkringstagares rätt när, annorledes än av anledning som avses un-

der 2 eller 4, försäkringen upphör i förtid eller anstalten eljest är fri från

ansvarighet för försäkringsfall.

%li

12 §.

Med avseende på de i 11 § under 1�4 omförmälda grunderna skall vad

i 264 §, 265 § 1 mom. samt 267�269 §§ lagen om försäkringsrörelse stadgas

äga motsvarande tillämpning. Beträffande övergångsgrunder enligt 265 §

1 mom. nämnda lag gälle vad i 9 § här ovan är i fråga om ändring av grun-

der stadgat om stadfästelse och kungörande därav. Såsom villkor för stad-

fästelse å övergångsgrunder må föreskrivas, att anstalten skall på sätt i

15 § sägs sätta jämväl andra värdehandlingar, än där avses, i särskilt förvar.

1®,^' 1

Försäkringsfonden med tillägg av det belopp, varmed en tjugondel av

^'\ fonden må överstiga vad anstalten enligt 6 § nedsatt för livförsäkring, skall

⬢⬢ . \

¬

background image

462

� 1950. Nr..

vid envar tidpunkt vara redovisad i värdeliandlingar av beskaffenhet, so

angives i 274 § under 1�7 lagen om försäkringsrörelse, eller ock i följaudé

tillgångar av annan art nämligen lån mot säkerhet i anstaltens försäkrings^

brev inom återköpsvärdet eller, i den mån försäkringsinspektionen på fram- :

ställning av anstalten så medgiver, värdet av återförsäkringsgivares an­

svarighet på grund av livförsäkringar, som övertagits i återförsälmng.

Utan hinder av vad i första stycket är stadgat må ett belopp, motsvaran­

de högst en tiondel av försäkringsfonden för egen räkning för försäkringar

i svensk valuta, redovisas i andra värdehandlingar an i första stycket avses,

dock icke i alctier.

Med försäkringsfond för egen räkning förstås den del av fonden, som icke

motsvarar värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet.

14 §.

Värdehandling må vid redovisning enligt 13 § ej upptagas över sitt verk­

liga värde, bestämt på sätt i 93 § 1 mom. andra stycket lagen ora försäk­

ringsrörelse sägs.

Under förutsättning att de värdehandlingar, i vilka försäkringsfonden

jämte tillägg redovisas, beräknas kunna å tider, som med hänsyn till be­

skaffenheten av anstaltens förbindelser prövas tillfredsställande, förvand­

las i penningar till belopp motsvarande det angivna värdet, må utan hinder

av vad i första stycket är stadgat värdehandling, som jämväl under näst­

föregående räkenskapsår använts för sådan redovisning, kunna åsättas det

då beräknade värdet och värdehandling, som anskaffats under löpande rä­

kenskapsår, det värde som motsvarar kostnaderna för dess anskaffning.

15 §.

De värdehandlingar, i vilka försäkringsfonden jämte tillägg helt eller del­

vis redovisas, skola förvaras här i riket avskilda från anstaltens övriga

tillgångar och under minst två lås med olika nycklar, av vilka en inneha-

ves av ett av försäkringsinspektionen förordnat ombud. Försäkringsinspek- .

tionen må dock på framställning av anstalten medgiva att värdehandling-'

arna i stället, på sätt och under villkor som av inspektionen bestämmas,

sättas i särskilt förvar i riksbanken eller annan bank. I de sålunda förvara- .

de handlingarna njute försäkringstagarna panträtt såsom i handfången pant

till säkerhet för fullgörandet av anstaltens på försäkringsavtalen grundade

förbindelser.

Det åligger generalagenten att tillse, att vid envar tidpunkt värdehand?

lingar till erforderligt belopp satts i sådant förvar, som i första stycket

är sagt.

I fråga om utbekommande eller utbyte av värdehandling, som satts i

förvar, skola bestämmelserna i 276 § lagen om försäkringsrörelse äga mot­

svarande tillämpning, därvid vad i nämnda lagrum sägs om styrelse, verk­

ställande direktör och behörig företrädare för bolag skall avse generalagent

eller av anstalt jämlikt 27 § utsett ombud.

^

Det av försäkringsinspektionen förordnade ombudet har att, där general-*'

agent eller ombud, som anstalt utsett jämlikt 27 §, ej fullgör vad honom en- ,

ligt denna paragraf åligger, därom ofördröjligen göra anmälan hos inspek- ;

tionen.

16 §.

Vad på sätt i 6 § sägs blivit av utländsk försäkringsanstalt i riksbanken ⬢

nedsatt må användas endast till gäldande dels av fordringar på grund av för- .

säkringsavtal, som tillhöra anstaltens rörelse här i riket, dels av böter, vi- ;

ten, avgifter och ersättningar som i anledning av denna rörelse må åläggas

¬

background image

� 1950. Nr 272. �

463

' anstalten, generalagenten eller av anstalten utsett ombud som avses i 27 §,

Iftsr- dels ock, i händelse av särskild administration av anstalts livförsäkrings-

- rörelse här i riket, av adminstrationsboets fordran hos anstalten.

17 §⬢

%!li-

Försäkringstekniska utredningar och beräkningar, som angå utländsk

försäkringsanstalts här i riket drivna livförsäkringsrörelse, skola utföras

under överinseende av en av försäkringsinspektionen godkänd aktuarie.

18 §.

Utländsk försäkringsanstalt må icke utan försäkringsinspektionens med-

givande sluta avtal om att i återförsäkring avgiva livförsäkring hörande till

anstaltens rörelse här i riket.

19 §.

r �& de livförsäkringspremier, som utländsk försäkringsanstalt jämlikt fast-

'ställda grunder bestämt för sin rörelse här i riket, må till fördel för enskild

försäkringstagare eller gimpp av försäkringstagare varken direkt eller in­

direkt nedsättning medgivas vare sig av anstalten eller dess ombud annor-

(öri i�0) ledes än genom återbäring.

1%,

20 §.

Det åligger generalagenten att övervaka att anskaffning av ansökningar

IfUt"/ om försäkring hos anstalten sker på sätt som överensstämmer med god för-

jianlii säkringssed. Konungen äger meddela närmare bestämmelser angående an-

,h]i !ii skaffningsverksamheten och må därvid tillika förordna, att frågor rörande

imtet) densamma skola, på sätt och i den omfattning som i nämnda hestämmel-

(isai ilii ser angives, handläggas av en av Konungen utsedd nämnd.

21 §.

Utländsk försäkringsanstalt, som driver försäkringsrörelse här i' riket,

^ ^ vare pliktig att i alla f^ör allmänheten avsedda meddelanden vid teckning av

sin firma utsätta hemlandet samt angiva huruvida anstalten drives såsom

iTi�0Ei aktiebolag eller ömsesidigt bolag eller i annan form. Ej må sådan anstalt

Försäé eller dess ombud eller personal i meddelanden, som åsyfta anskaffning av

ältTi fc försäkring eller äro avsedda för allmänheten, lämna uppgift av innebörd att

�0Gi la anstalten genom att fullgöra i denna lag föreskriven skyldighet att nedsätta

dMi-M värdehandlingar ställt fullgod säkerhet för sina svenska försäkringstagare

likifiT eller att den beträffande hela sin verksamhet är kontrollerad av svenska

prtilas staten.

Försäkringsbrev skall innehålla ej mindre uppgift om de för anstalten

gällande allmänna försäkringsvillkoren än även de särskilda villkoren för

^ifijiWden försälcring, som avses i brevet.

Där i meddelanden, som äro avsedda för allmänheten, vid angivande av

jjrJi: anstaltens fonder inräknas oguldna förbindelser av delägare eller garanter,

skall beloppet av sådana förbindelser särskilt utsättas.

22 §.

Kan generalagenten ej utöva sitt uppdrag, vare sig emedan han ej vidare

-^är enligt 4 § behörig eller av annan anledning, eller avsäger han sig uppdraget

,j j^i jr eller återkallas fullmakten, skall för tiden till dess hindret upphört eller ny

generalagent blivit befullmäktigad och av försäkringsinspektionen godkänd,

inspektionen förordna ett ombud att å anstaltens vägnar mottaga stämning

och i övrigt företräda anstalten med avseende på redan meddelade försäk­

ringar. Om förordnande av ombud låte inspektionen ofördröj ligen införa till-

kännagivande i allmänna tidningarna. Intill dess förordnande som nu sa^s

v till anstalten.

u blivit kungjort, äge försäkringstagare hos försäkringsinspektionen insätta

förfallen försäkringspremie med samma verkan som om den blivit inbetald

¬

background image

464

� 1950. Nr

Om tillsyn å försätoingsrörelsen.

^

23 §.

Det åligger generalagenten att, när anstalten börjat sin verksamhet här

i riket, därom ofördröjligen underrätta försäkringsinspektionen.

24 §.

Generalagenten vare pliktig:

att, där ändring ^'idtages i det för anstalten gällande reglementet, inom

tre månader därefter till försäkringsinspektionen insända beslutet därom;

att, därest av myndigheterna i anstaltens hemland framställts anmärknin

mot anstaltens verksamhet, så fort ske kan skriftligen underrätta försälc

ringsinspektionen därom;

att, inom åtta månader efter utgången av varje räkenskapsår till försäli-

ringsinspektionen insända den i 10 § avsedda redogörelsen angående an­

staltens verksamhet inom riket;

att, beträffande livförsäkringsrörelse, till försäkringsinspektionen insän­

da följande enligt inspektionens anvisningar upprättade och av aktuarien

undertecknade handlingar nämligen dels inom åtta månader efter varje rä­

kenskapsårs utgång redogörelse för berälming av premiereserv och av åter­

bäring, dels ock, i den mån så påfordras av inspektionen, statistisk-ekono-

misk utredning angående verksamheten;

att, inom tre månader efter det berättelse om revision av anstaltens räken­

skaper och förvaltning blivit å sammanträde med anstaltens delägare fram­

lagd, till försälcringsinspektionen insända ett exemplar av denna berättelse

ävensom ett exemplar av anstaltens förvaltningsberättelse för den tid revi­

sionen avsett;

att även i andra fall än ovan sagts lämna försäkringsinspektionen de upp-'

lysningar, som av inspektionen begäras i fråga om anstalten och dess verk-;

samhet inom riket, samt att när som helst för befattningshavare hos för-'

säkringsinspektionen, som enligt av Konungen meddelade bestämmelser har^'

att i sådant avseende företräda inspektionen, hålla kassa och övriga till-,

gångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för

granskning.

;

Vad försäkringsinspektionens företrädare vid granskning av böcker, rä

kénskaper och andra handlingar må hava erfarit angående enskildas perso

liga eller ekonomiska förhållanden må ej yppas för allmänheten.

25 §.

Försäkringsinspektionen äge meddela de erinringar i fråga om utländsk,,

försäkringsanstalts verksamhet här i riket, som inspektionen finner på­

kallade. Vid meddelande av föreskrift enligt denna lag må inspektionen före­

lägga vite.

Finner försäkringsinspektionen,

att avvikelse skett från denna lag eller med stöd därav meddelade bestäm

melser eller från grunderna, där sådana finnas,

att grunderna iclce längre äro tillfredsställande med hänsyn till rörelsens

omfattning och beskaffenhet,

att det jämlikt 6 § i riksbanken nedsatta beloppet minskats genom att

obligationerna avsevärt nedgått i värde eller av annan anledning,

att de tillgångar, i vilka försäkringsfonden jämte tillägg redovisas, icke

äro tillfyllest, eller

att eljest allvarlig anmärkning mot verksamheten föreligger.

'p<i'

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.