SFS 2016:439 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2016:439 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
160439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 12 kap. 42 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sexton nya paragrafer, 11 kap. 7 b och 13 a�13 c §§,

12 kap. 25 a och 43 a�43 e §§ och 13 kap. 9 a och 18 a�18 e §§, och närmast
före 11 kap. 7 b och 13 a�13 c §§, 12 kap. 25 a och 43 a�43 e §§ och 13 kap.
9 a och 18 a�18 e §§ nya rubriker av följande lydelse.

11 kap.

Revisionsutskott

7 b §

I fråga om revisionsutskott ska ett försäkringsaktiebolag som inte har

beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som ett sådant aktiebolag
som avses i 8 kap. 49 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorns uppdragstid

13 a §

I fråga om uppdragstid för revisorn ska ett försäkringsaktiebolag som

inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som ett sådant
aktiebolag som avses i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen (2005:551). Möjlighe-
ten enligt den paragrafen att förlänga revisionsuppdraget till högst tjugo eller
tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i ett försäkringsaktiebolag.

Domstols entledigande av revisorn

13 b §

I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska ett försäkrings-

aktiebolag som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses
som ett sådant aktiebolag som avses i 9 kap. 22 a § aktiebolagslagen
(2005:551).

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

SFS 2016:439

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:439

EU:s revisorsförordning

13 c §

Bestämmelser om revision av försäkringsaktiebolag som inte har be-

viljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § eller vars överlåtbara värdepapper
är upptagna till handel på en reglerad marknad finns även i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om sär-
skilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och
om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

12 kap.

Revisionsutskott

25 a §

I fråga om revisionsutskott ska ett ömsesidigt försäkringsbolag som

inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en sådan eko-
nomisk förening som avses i 6 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar.

42 §

Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

om revision och särskild granskning ska gälla för ömsesidiga försäkringsbo-
lag med de avvikelser och tillägg som följer av 43�43 d §§.

Revisorns uppdragstid

43 a §

I fråga om uppdragstid för revisorn ska ett ömsesidigt försäkringsbo-

lag som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en så-
dan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 8 a § lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar. Möjligheten enligt den paragrafen att förlänga revisions-
uppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i ett
ömsesidigt försäkringsbolag.

Revisionsberättelsen

43 b §

I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska ett ömsesidigt försäk-

ringsbolag som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses
som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 13 b § lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar.

Koncernrevision

43 c §

I fråga om koncernrevision ska ett ömsesidigt försäkringsbolag som

inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en sådan eko-
nomisk förening som avses i 8 kap. 13 c § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar.

Domstols entledigande av revisorn

43 d §

I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska ett ömsesidigt

försäkringsbolag som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 §
anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 16 a § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar.

background image

3

SFS 2016:439

EU:s revisorsförordning

43 e §

Bestämmelser om revision av ömsesidiga försäkringsbolag som inte

har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § eller vars överlåtbara värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad finns även i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om
särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och
om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

13 kap.

Revisionsutskott

9 a §

I fråga om revisionsutskott ska en försäkringsförening som inte har

beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en sådan ekonomisk
förening som avses i 6 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Revisorns uppdragstid

18 a §

I fråga om uppdragstid för revisorn ska en försäkringsförening som

inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en sådan eko-
nomisk förening som avses i 8 kap. 8 a § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar. Möjligheten enligt den paragrafen att förlänga revisionsuppdraget
till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i en försäkringsför-
ening.

Revisionsberättelsen

18 b §

I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska en försäkringsförening

som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en sådan
ekonomisk förening som avses i 8 kap. 13 b § lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar.

Koncernrevision

18 c §

I fråga om koncernrevision ska en försäkringsförening som inte har

beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en sådan ekonomisk
förening som avses i 8 kap. 13 c § lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar.

Domstols entledigande av revisorn

18 d §

I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska en försäkrings-

förening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som
en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 16 a § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

EU:s revisorsförordning

18 e §

Bestämmelser om revision av försäkringsföreningar som inte har be-

viljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § eller vars överlåtbara värdepapper
är upptagna till handel på en reglerad marknad finns även i Europaparlamen-

background image

4

SFS 2016:439

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

tets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om sär-
skilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och
om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. Om ett försäkringsaktiebolag vid ikraftträdandet inte har överlåtbara vär-

depapper upptagna till handel på en reglerad marknad, tillämpas bestämmel-
serna om redovisningskompetens eller revisionskompetens i 8 kap. 49 a § för-
sta stycket tredje meningen och andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)
först efter den första årsstämma som hålls efter den 16 juni 2016.

3. Om ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening vid

ikraftträdandet inte har överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en
reglerad marknad, tillämpas bestämmelserna om redovisningskompetens eller
revisionskompetens i 6 kap. 7 § första stycket tredje meningen och andra
stycket 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar först efter den första
ordinarie bolagsstämma respektive ordinarie föreningsstämma som hålls efter
den 16 juni 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.