SFS 2018:330 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2018:330 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
SFS2018-330.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 14 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) ska ha följande lydelse.

4 kap.
14 §
En personuppgift som anger att en försäkringstagare har vidtagit dis-
positioner beträffande försäkringsbelopp som utfaller i framtiden till förmån
för någon annan får inte lämnas ut till förmånstagaren om uppgiften behand-
las enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upp-
hävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS

2018:330

Publicerad
den

3 maj 2018

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar